پایان نامه درمورد سیاست خارجی ایران و وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

1-2-5- فراملی (Transnational)

 • تحت اللفظی به معنای فراتر از ملتها است، اصطلاحی است که هم اکنون در سطح گستردهای در روابط بین الملل، هم راجع به روابط یا تعاملات و هم راجع به سازمانها استفاده میشود. در هر دو مورد کاربرد این اصطلاح ناظر بر فعالیت هایی است که از مرزهای حکومتی، نه مرزهای ملی فراتر میرود(ایوانز،1381: 822).
  1-3 -پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق
  منابع متنوعی در زمینه جهانی شدن وجود دارد که ابعاد مختلف جهانی شدن را بررسی نمودهاند و در زمینه امت اسلامی و خاستگاه آن نیز به صورت مجزا بحث شده است. اما در ارتباط دادن جهانی شدن با امت اسلامی و جهان اسلام منابع محدودی وجود دارد که به معرفی برخی از مهمترین آنها پرداخته میشود :
  الویری (1388)، در مقالهای با عنوان ” دین وجهانی شدن : چالش ها وفرصت ها” ، چالشهای ساحت قدسی دین و ساحت عرفی دین در مواجهه با جهانی شدن میپردازد و معتقد است که جهانی شدن با همه چالشهایی که فراروی اندیشه دینی و حیات دینداران مینهد، ظرفیتی نیز پدید می آورد که می توان آن را جهانی شدن دینی نامید . جهانی شدن دینی، یعنی جهانی شدن بر مدار دین ومبتنی بر گفتمان دینی و به حکم شواهد و قراین بسیار با قاطعیت می توان حکم کرد که هم از جنبه نظری وهم از جنبه عینی و عملی تنها این تلقی از جهانی شدن امکان توفیق دارد. پدیده جهانیشدن ابعاد وظواهر مثبتی دارد که به فرد امکان میدهد و با شایستگی و تهذیب، مرز جغرافیایی خود را پشت سر نهاده ، پیوسته افکار خویش را به صورتی زیبا و نو عرضه نماید، از جریانات جاری اطلاع پیدا کند و در زمان مناسب موضع مناسبی در برابر آن اتخاذ نماید.
  مولانا(1388)، در مقاله ای با عنوان ” اتحادیه امت اسلامی ( طرحی در پی آمد و ساختار جهانشمولی اسلام ) به پدیده نوآوری اسلام در یک ربع قرن اخیر به ویژه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرده است که دو بعد دارد : یکی مقاومت ومبارزه امت اسلامی علیه تجدد و نوگرایی سلطهجویانه غرب و دیگری کوشش وجهد برای یک نظام اسلامی فراسوی نظام دولت – ملت کنونی است. موضوع دیگر بررسی شده در این مقاله، ماهیت خود جهانشمولی اسلام میباشد، این مسئله که بیش از هر الگو و پارادایم موجود در تاریخ، پارادایم والگوی اسلام با جهانشمولی آمیخته و بر مبنای جهانشمولی پایهریزی شده است. از طرفی انقلاب اسلامی ایران دو پدیده مهم قرن بیستم، یکی بنیاد و نظام ساختار دولت- ملت و دیگری مدرنیته یا تجددگرایی غربی را زیر سؤال برد و یک دید جهانیسازی و جهانیشدن اسلامی را که فرا سوی مرزهای سیاسی، نژادی، ملی و قومی باشد تقویت کرد. طرح تشکیل اتحادیه امت اسلامی موضوع دیگری است که در این مقاله بدان پرداخته شده است وقدمی است در مسیر جهانشمولی اسلام و در تشکیل یک نظام جهانی جدید فراسوی نظام کنونی دولت – ملت . اتحادیه امت اسلامی پیشنهاد شده امت اسلامی واحدی است وحدت گرا از مجموع ممالک متحده اسلامی است که نظام دولت – ملت را پشت سر گذاشته و از آن عبور کرده است. مفهوم امت به صورت جامع و گسترده به کار رفته و شامل تمام جوانب اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و حکومتی می شود .
  ابراهیمی (1388) در مقاله ای با عنوان ” جهانی شدن وحاکمیت فرا وستفالیا با تاکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران” تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت فراملی در بستر جهانی شدن را موضوع بحث خود قرار داده است. او در این بررسی نشان داده است که جهانی شدن به خودی خود حاکمیت را با تحدید مواجه نمی سازد ، بلکه حاکمیت ضمن نگاه داشتن هویت ملی یک هویت جهانی هم پیدا کرده واین دو می توانند در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت داشته باشند.
  سلیمی (1384) ، در کتابی با عنوان ” نظریه های گوناگون درباره جهانی شدن ” به خوبی درمورد اصطلاح جهانی شدن و ابعاد آن سخن گفته است . در مورد کاربرد اصطلاح جهانی شدن می گوید : به جز کنت والتز در نگرشهای واقع گرا و امانوئل والرشتاین در میان مارکسیستها تمامی متفکران از اصطلاح جهانی شدن استفاده کرده وآن را مفهومی کارآمد برای توضیح جریانهای بنیادین دنیای قرن بیست ویکم می دانند در مورد ابعاد جهانی شدن معتقد است که بیشتر متفکران آن را در دو بعد اقتصاد، اطلاعات وارتباطات مورد توجه قرار داده اند، اما بعضی آن را به بنیاد وذات جامعه جدید کشانده وسیاست و هویت های انسانی را نیز در پرتو آن بررسی می کنند . برخی نیز آگاهی ، اندیشه وماهیت بشر را متاثر از جهانی شدن می دانند.
  بلیس (1383) ، در کتاب ” جهانی شدن سیاست ” در خصوص اسلام گرایی در عصر جهانی شدن معتقد است که تجدید حیات اسلام در بحران مدرنیزاسیون در قرن بیست ویکم شکل گرفت . اسلام گرایان با عوامل سکولار و پیامدهای جهانی شدن به مبارزه برخاستند اما رابطه بین اسلام ومدرنیته ، روشن وصریح نیست . نویسنده معتقد است بنیادگرایی مهمترین شکل مخالفت با جهانی شدن است . لیکن تأثیر ونسبت جهانی شدن بر بنیادگرایی اسلامی را توضیح نمی دهد .
  بابایی زارچ (1383) در کتابی تحت عنوان ” امت وملت در اندیشه امام خمینی ( ره) ، خاستگاه نظری امت وملت را بیان کرده، نگاه فراملی امام خمینی را نسبت به جایگاه والای امت و تلاش های ایشان را برای امت سازی وتغییر معادلات سیاسی حاکم بر جهان بررسی نموده است. او از یک طرف ملت ایران را به عنوان یک واحد سیاسی مورد توجه خاص امام می داند و از سوی دیگر معتقد است ایشان با در پیش گرفتن سیاستی خاص بین این مهم وآرمان سیاسی اسلام – یعنی امت اسلامی-پیوند عمیقی برقرار کرده اند. به گونه ای که این رویکرد امام خمینی به ملت و امت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز نمود عینی یافته وآن را تحت تاثیر خود قرار داده است . به عبارت دیگر پرداختن به امت از سوی امام خمینی صرفاً در بعد نظری خلاصه نشده، بلکه ابعاد عملی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  رابرتسون ( 1382)، در کتاب ” جهانی شدن : تئوری اجتماعی و فرهنگ جهانی ” به عنوان یک جامعه شناس مذهب سعی میکند بین دو مقوله مذهب و جهانی شدن ارتباط برقرار کند. بر این مبنا به این نتیجه میرسد که جهانی شدن بشریت را به سوی همبستگی و نفوذ اخلاقیات و نرمهای مشترک پیش می برد، چیزی که در نهایت می تواند صلحی ماندگار در جوامع انسانی را متحقق کند.
  در هیچ یک از آثاربررسی شده در مورد تأثیر جهانی شدن بر امتسازی ونشانههای اختصاصی این تأثیرات اشاره نشده است. اما موضوع این پایان نامه بر این مبناست که تعامل امتسازی با جهانی شدن و تقابل نظام دولت- ملت با جهانی شدن را نشان دهد.
  1-4- اهداف تحقیق
  تبیین فرصت های جهانی شدن به عنوان بستری برای امت سازی ، با توجه به تقابل وتعامل آن با نظریات دولت- ملت و اهمیت مفهوم امت در کشورهای اسلامی.
  تبیین تأثیر جهانی شدن در تبدیل رویکرد آرمانگرایانه امت سازی به رویکردی واقع گرایانه .
  تبیین مفهوم جهانی شدن و استفاده از ظرفیت های آن در جهت سیاستگذاری های کشورهای اسلامی.
  1-5- اهمیت وارزش تحقیق
  جهانی شدن فرایندی است که به شکل عظیمی موجب تغییرات شگرفی در سطح جهان شده است. فهم این تغییرات ضروری است و موضعگیری در مورد آنها سرنوشت آینده کشورها و دولت ها را تعیین میکند. دولتها یا در مقابل این فرایند به مقاومت می پردازند یا سعی میکنند خود را با الزامات آن منطبق سازند. جهانی شدن مانند اغلب پدیده های بشری یکسره چالش آفرین نیست، بلکه ظرفیت ها و فرصتهای جدیدی نیز پدید میآورد که با شناخت این فرصتها و بهره گیری مناسب از آنها ضمن کاستن از تاثیرات منفی جهانی شدن، میتوان تاثیرات این پدیده را در جهت منافع خود سوق داد.
  از نظر این پژوهش نظام دولت – ملت با فرهنگ سیاسی و جهانشمولی اسلامی متناقض بوده و این مبنا و علت اصلی بحران مشروعیت سیاسی و حکومتی در سرزمین های اسلامی است. بر این اساس پیامدهای جهانی شدن بر فرسایش «دولت – ملت» و تقویت نگرشهای «امت محور» مسئله ایست که باید شناخته شود.
  مطلب مشابه :  تحقیق درمورد قراردادهای پیمانکاری و شرکت های سهامی عام

 • 1-6- کاربرد نتایج تحقیق
  این نوشتار فرصتی برای سیاستمداران و پژوهشگران برای شناخت روندهای موجود در جهانی شدن را فراهم مینماید تا ضمن آسیبشناسی آن از تغییرات به وجود آمده در جهت اهداف مورد نظر خود بهره گیرند.همچنین به علت جایگاه خاص امت در سیاست خارجی ایران این فرصت را فراهم می نماید که در دستگاه وزارت امور خارجه مورد بهره برداری قرار گیرد.
  1-7- فرضیه های تحقیق
  جهانی شدن با تحت تأثیر قرار دادن نظام دولت – ملت توانسته است بستری برای طرح مجدد نظریه « امت سازی »فراهم نماید .
  جهانی شدن بستری برای تبدیل نظریه امت سازی از رویکردی آرمانگرایانه به رویکردی واقع گرایانه فراهم نموده است .
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.