پایان نامه درمورد سلاح های کشتار جمعی و ارتباطات بین المللی

دانلود پایان نامه
 • 2-8-2- مرحله بالندگی
  به طور اساسی این مرحله با آغاز نیمه دوم سده هجدهم میلادی ، شروع وتا سال 1870ادامه یافت . در این مرحله ، دگرگونی وتغییر اساسی در نگاه به دولت مستقل منسجم ، روی داد و مفاهیم ویژه ای شکل گرفت که زمینه را برای پی ریزی روابط بین الملل آماده ساخت ونگاه به مفهوم فرد تغییر یافت . بر اساس این نگرش جدید ، افراد ، شهروندانی تابع قوانین و مقرراتی قلمداد شدند که در بدنه دولت ها تعریف گشتند ومفهوم مشخص تری از بشریت را شکل دادند . در همین برهه ، پیمان های بین المللی افزایش یافت وساختارها وسازمان هایی پایه گذاری شد که روابط میان دولت ها را توسعه داد . همزمان ، مسأله و مشکل پذیرش و قبول جامعه های غیراروپایی در جامعه بین الملل شکل گرفت و اهمیت دادن به موضوع ملیت و گرایش های بین المللی نضج یافت .
  2-8-3- مرحله پیشروی
  این دوره از سال 1870 آغاز و در سال های دهه دوم سده بیستم میلادی پایان یافت . در این برهه از زمان مفاهیمی بین المللی نظیر “راه درست توسعه” و “جامعه ملی مقبول ” و موارد دیگری که مرتبط با هویت ملی وفردی بود ، شکل گرفت و ادغام برخی از جوامع غیر اروپایی در جامعه بین الملل، امکان پذیرفت . نیز راهکار پردازش بین المللی اندیشه های مرتبط با بشریت و نحوه اجرای آن بروز کرد وپیشرفت بسیار چشمگیری در زمینه سرعت ارتباطات بین المللی ، به دست آمد . در همین دوره بود که رقابت های بین المللی بروز یافت و بازی های المپیک و جایزه نوبل شکل گرفت . همچنین تفکر تطبیق زمان در عرصه بین الملل ظهور یافت و تقویم گریگوری تقریباً عالمگیر گشت . در این دوره بود که جنگ جهانی اول به وقوع پیوست وبه دنبال آن جامعه ملل پایه گذاری شد .
  2-8-4- مرحله نزاع سلطه
  این مرحله با پایان یافتن سال های دهه دوم سده بیستم آغاز شد وتا اواخر دهه شصت ادامه یافت . در این دوره ، اختلافات و برخورد اندیشه ها آغاز گشت ونزاعی مستمر درباره اصطلاحات نویافته ای که پدیده جهانی شدن را پایه گذاری می کرد ودر دوره پیشروی ، نخستین گامهای آن برداشته شده بود ، شروع گردید . طی این مرحله منازعاتی بین المللی درباره شیوه های مختلف زیستن شکل گرفت و توجه دقیقی به مسائل انسانی به دلیل تجربه کوره های آدم سوزی و دو بمب اتمی فرو افتاده بر ژاپن ، متداول ومعمول شد و نقش سازمان ملل پی ریزی گشت .
  2-8- 5- مرحله تردید و بلاتکلیفی
  این مرحله از دهه شصت آغاز و دستمایه بروز بحران ها و جهت گیری هایی در دهه نود گردید . طی همین مدت، همگام با افزایش آگاهی جهانی که دهه شصت شکل گرفته بود جهان سوم نیز در جامعه جهانی پذیرفته شد . در این برهه از زمان ، انسان توانست در کره ماه فرود آید وجهان ، هم شاهد توسعه و تعمیق ارزش های معنوی گردید و هم نقطه پایانی را بر دوران جنگ سرد گذاشته از شیوع سلاح های کشتار جمعی جلوگیری کرد همچنین سازمان ها ، مؤسسه های بین المللی وتحرکات جهانی به گونه ای افزایش یافتند که در حال حاضر جامعه بشری با مشکل تعدد فرهنگ ها و چند گانگی نسل های یک جامعه واحد ، مواجه گردیده است . نیز مفاهیم و برداشت های موجود از افراد به دلیل رواج تعبیرهایی از نوع و جنس پیچیدگی بیشتری یافت . در این برهه تحرکی برای تحقق جامعه مدنی صورت گرفت و نظام بین الملل تدوام افزونتری پیدا کرده ، دوران رواج نظام دوگانه ملی ، پایان یافت . در این دوره جامعه مدنی اهمیت یافته اصل جهان میهنی چهره نمود وساختار تبلیغات جهانی در آمیختگی بیشتری یافت ( یاسین ، 1382 : 14-12).
  بدیهی است که این نوع برنامه ریزی کلی به معنی بی نیازی از تبیین تاریخی موضوع نیست . در عین حال می توان پرسش های اساسی را در زمینه سرنوشت گرایش های بین المللی که در فاصله سالهای میان 1880 تا 1925 شکل گرفته بود ، مطرح ساخت و اظهار داشت که آیا روند مزبور ادامه خواهد یافت یا این که دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد شد ؟ گذشته از این نکات ، موضوع پراهمیت دیگری نیز همچنان به جای خواهد ماند که آیا جوامع مختلف با روند رو به افزایش جهانی شدن روی موافق نشان خواهند داد یا نه ؟
  2-9- آرا و اندیشه های سه نسل نظریه پردازان جهانی شدن
  در این بخش تلاش شده با آوردن یک جدول به بررسی آرا و اندیشه های سه نسل از نظریه پردازان جهانی شدن پرداخته شود و در توضیح این جدول رئوس نظریات اندیشمندان آن بیان گردد.
  جدول شماره1-1جهانی شدن
  دوره های تاریخی
  نظریه پردازان
  عقاید

  مطلب مشابه :  تحقیق درباره تاریخچه نظریه چند وجهی و مقابله با تنیدگی
 • نسل اول
  سن سیمون
  بر چیده شدن مرزهای ملی آرزویش بود.دو نیرو یا عامل که از دیدگاه سن سیمون در فرایند جهانی شدن موثرند: 1.صنعتی شدن 2.علم الاجتماع
  آگوست کنت
  شکل گیری یک جامعه جهانی را در گرو پشت سر گذاشتن مراحل سه گانه می دانست:1.مرحله خدا شناسی 2.مرحله مابعد الطبیعی 3.مرحله اثباتی
  امیل دورکیم
  :صنعتی شدن را موجب تضعیف تعهدات جمعی می دانست که راه رابرای کاهش اهمیت مرزها باز می کند.
  ماکس وبر

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.