پایان نامه درمورد خانواده و تاریخچه

دانلود پایان نامه

شکل 3-16- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی طول ریشه سیبزمینی 94
شکل 3-17- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن تر ساقه سیبزمینی 95

 • شکل 3-18- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن تر ریشه سیبزمینی 96
  شکل 3-19- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن خشک ساقه 97
  شکل 3-20- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن خشک ریشه 98
  شکل 3-21- نمودار اثر تیمارهای مختلف روی کلونیزاسیون ریشه گیاه توسط میکرواسکلروت قارچ C. coccodes……99
  شکل 3-22- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی طول ساقه سیبزمینی 100
  شکل 3-23- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی طول ریشه سیبزمینی 102
  شکل 3-24- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن تر ساقه سیبزمینی 103
  شکل 3-25- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن تر ریشه سیبزمینی 104
  شکل 3-26- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن خشک ساقه 105
  شکل 3-27- نمودار اثر R. solanacearum و C. coccodes به تنهایی و همراه با هم روی وزن خشک ریشه 106
  شکل 3-28- نمودار اثر تیمارهای مختلف روی کلونیزاسیون ریشه گیاه توسط میکرواسکلروت قارچ C. coccodes 107
  شکل 3-29- غلظت سنجی DNA جدایههای مختلف قارچ C. coccodes روی ژل آگارز در مقایسه با DNA فاژ λ. 110
  شکل 3-30- نتیجه RAPD با آغازگر OPA-13 در جدایههای مختلف قارچ C. coccodes 111
  شکل 3-31- نتیجه RAPD با استفاده از آغازگر OPZ-07 در جدایههای مختلف قارچ C. coccodes 112
  شکل 3-32- مقایسه جدایههای مختلف C. coccodes با نشانگر RAPD با رسم دندروگرام 114
  شکل 3-33- الگوی الکتروفورز پروتئینهای محلول سلولی استرینهای R. solanacearum جدا شده از سیبزمینی در ژل پلیاکریلآمید 12% 116 مقدمه
  الف- تاریخچه گیاه سیبزمینی
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره اعتماد مصرف کننده و پیشگیری از خسارت

 • سیبزمینی بومی امریکای جنوبی بوده و منشاء آن کشور پرو و بولیوی میباشد و برای اولین بار حدود 7000 سال پیش در پرو کاشته شده است. بنا به باور باستانشناسان، سیبزمینی از حدود 2000 سال پیش از میلاد مسیح توسط اینکاها در بخشهای کوهستانی این کشور کاشته شده است. این گیاه در سال 1573 وارد اسپانیا شد و به عنوان یک منبع غذایی مورد توجه قرار گرفت و به تدریج از اسپانیا به دیگر کشورهای اروپایی برده شد. تا حدود 150 سال سیبزمینی تنها در مناطق محدودی از اروپا در کاخهای سلطنتی و باغچه خانهها کاشته میشد. در سال 1719 از اروپا به امریکای شمالی و سپس به آسیا برده شد. تاریخچه کشت این گیاه در قاره افریقا به حدود 50 سال پیش برمیگردد. حدود 200 سال پیش (در زمان فتحعلیشاه قاجار) مقداری بذر سیبزمینی به ایران آورده شد. این بذرها ابتدا در یکی از روستاهای تهران کاشته شده و سپس به فریدن اصفهان و به تدریج به سایر نقاط کشور برده و کشت شد (شجاعی، 1383).
  ب- مشخصات گیاهشناسی
  سیبزمینی گیاهی دولپه، یکساله و از خانواده Solanaceae میباشد. برگها مرکب، گلها پنج قسمتی و دارای رنگهای متفاوتی هستند. میوهها گرد تا تخممرغی (قطر 3-1 سانتیمتر یا بیشتر)، سبز رنگ، سبز متمایل به قهوهای یا قهوهای بوده و به هنگام رسیدن قرمز تا بنفش رنگ
  میشوند و حاوی بیش از 200 تا 300 بذر هستند. ساقه معمولاً سبز رنگ است اما گاهی قرمز یا بنفش، زاویهدار، علفی و در اواخر فصل در قسمتهای پایینی نسبتاً چوبی میشود. ریشهها منشعب و نیمه عمیق هستند که حداکثر عمق فعالیت آنها 60 سانتیمتر میباشد ( هوکر ، 1990). لقاح در این گیاه به صورت خودگشنی است و از لحاظ زمان رسیدن به ارقام زودرس، میانرس و دیررس تقسیم میشود.
  اغلب گونههایی که به طور معمول مورد کشت قرار میگیرند تتراپلوئید
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.