پایان نامه درمورد اهداف اصل فردی کردن مجازات و مفاهیم و اصطلاحات در

دانلود پایان نامه
 • 8-ساماندهی تحقیق :
  این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد :
  فصل اول دو بخش را در بر می گیرد و بخش اول آن که شامل سه گفتار می باشد به بحث در مورد مفاهیمی چون جرم، مجازات و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها می پردازد.
  و بخش دوم نیز که شامل دو گفتار است موضوع فردی کردن مجازات ها را به صورت تاریخی در تاریخ جهان ایران مورد بررسی قرارداده است.
  فصل دوم شامل دو بخش می باشد بخش اول دو گفتار را در بر می گیرد که تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها را مورد بررسی قرارداده است و بخش دوم نیز شامل سه گفتار می باشد که به بررسی مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها می پردازد.

 • فصل سوم شامل دو بخش می باشد:
  بخش اول شامل سه گفتار می باشد که به بررسی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین و شناخت شخصیت آنان ، لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن و به بررسی محتویات آن می پردازد.
  بخش دوم نیز شامل سه گفتار است که شیوه های فردی کردن مجازات ها را در مراحل مختلف قضایی و قانون گذاری و اجرایی مورد بررسی قرارداده است و در گفتار سوم این بخش نیز شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته است .

  مطلب مشابه :  کنوانسیون های بین المللی و تغییر اوضاع و احوال

  فصل اول :
  شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها
  بخش اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات
  در خصوص فردی کردن مجازاتها مفاهیم مختلف مورد بحث قرار می گیرد افراد باید متناسب با ارتکاب جرم متحمل مجازات آن را داشته باشند و جرم انجام شده در جامعه باید به همان طریق پیگیری و قابل مجازات باشد و از نظر مفاهیم و اصطلاحات جرم تعاریف متعددی را دارا می باشد که عبارتند از :
  گفتار اول : جرم
  تعریف جرم: یکی از اصطلاحاتی که در طول نگارش این پژوهش چندین بار مورد استفاده قرار گرفته جرم می باشدکه لزوما جهت دست یابی به اهداف مورد نظر و رسیدن با نتایج مفید بایستی از همان ابتدا ما به یک تعریف کامل و مرتبط با موضوع از کلمه جرم دست پیدا نمائیم چنانچه از تعریف جرم به معنای وسیع آن توجه کنیم و آن را مترادف با گناه(کبیره و صغیره) بدانیم مصادیق آن را گسترش داده ایم ولی هدف ما بیشتر محدود کردن دامنه آن و تلاش در جهت تعیین عکس العمل مناسب در مقابل آن می باشد و اینک به بررسی تعاریف مختلف از جرم می پردازیم.
  یک- تعریف لغوی جرم
  درفرهنگ دهخدا جرم به معنی گناه وتعدی آمده است.( دهخدا ، 1377، 16)
  اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است . (المفردات فی غریب القران در ماده جرم)
  دو-تعریف اصطلاحی جرم:
  کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعین شده باشد جرم نام دارد.
  از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرارگرفته یا نگرفته باشد. (باهری، 1347، ص 125)
  دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه درباره جرم چنین می گوید :
  «مامیتوانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان میدهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کردو به آن تعریف مشترکی بنام جرم داد»( فیض ، 1381، 64)
  سه-تعریف جرم از دیدگاه های مختلف
  جرم عبارت از اینکه افعالی که مغایر با احکام یا اوامر خداوند متعال و نیز مواردی که مخالف با موازین اجتماعی جامعه هست که از نظر بسیاری از افراد کار زشت وناپسند محسوب می شود و هرکس با توجه به میزان تقصیر خود در ارتکاب جرم باید به همان میزان مجازات گردد در این باره به بیان تعریفی چنداز نظریات مختلف می پردازیم:
  الف-تعریف جرم از نظر فقها

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.