پایان نامه درباره مسئولیت مدنی قراردادی و مبانی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

هزینه‌های درمان، شامل هزینه‌های درمانی، اعم از هزینه بیمارستان، حق‌الزحمه پزشک، پول دارو، جراحی، جراحی پلاستیک، عکس، هزینه بیمارستان و کلیه‌ی هزینه‌هایی که فرد مصدوم در دوران بیماری متحمل می‌شود، که واردکننده ضرر ضامن کلیه این هزینه‌ها می‌باشد.
2-3-2-2- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت

 • فردی که در نتیجه عمل دیگری مانند چاقو زدن یا انژکسیون اشتباهی در عصب یا در اثر وسایل موتوری نقص عضو پیدا کند یا توانایی کار کردن را به صورت موقت یا دائم از دست می‌دهد، و از کار باز می‌ماند. چنانچه از کار افتادگی به صورت موقت باشد و فرد از کار افتاده پس از مدتی بهبودی یافته و نیروی کار خود را دوباره به دست آورد، در اینجا دادرس با مشکل کمتری رو به رو است و تقویم و محاسبه ضرری که در این مدت به فرد وارد شده آسان‌تر است.
  درباره زیان‌های گذشته تا حدّی ممکن است به یقین عرفی رسید، ولی دربارۀ زیان آینده این قناعت وجدانی به دست نمیابد و همه چیز احتمالی است. انسان می‌تواند روند امور را در آینده از تحلیل گذشته حدس بزند، ولی هیچ‌گاه به یقین نمی‌رسد. در امور اجتماعی، به ویژه در دادرسی‌ها، دسترسی به علم دور از انتظار است و ناچار باید به ظن قوی اعتماد کرد. فرض کنیم کارگری در حادثه‌ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتّی از دست بدهد. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا دستمزدی که به طور معمول می‌گرفته است محروم می‌ماند. چنین خسارتی در دید عرف و به نظر قانون مسلم است (ماده 5 قانون مسئولیت مدنی)، ولی همه می‌دانیم که دادرس دربارۀ میزان آن به یقین نمی‌رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثۀ دیگری شود یا به ثروتی برسد که نیاز به دستمزد نداشته باشد و مانند این‌ها. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 279)
  2-3-2-3-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شده‌اند
  در بعضی از موارد ممکن است مجنی علیه نگهداری و مخارج اشخاص ثالثی را بر عهده داشته و یا به کسان معینی کمک مادی کرده است که در اثر صدمه‌ای که به وی وارد شده، این اشخاص از دریافت نفقه و یا کمک‌های مالی محروم شده‌اند. آیا این‌گونه اشخاص حق مطالبه ضرر و زیان وارده به خود را دارند؟
  ماده 6 قانون مسئولیت مدنی، خسارت کسی را که حق قانونی او مورد تجاوز قرارگرفته قابل مطالبه می‌داند.

 • ماده 6 ق. م. « در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری… به آن شخص پرداخت کند.»
  بنابراین کسانی که مجنی علیه قانوناً مکلف به نگهداری و انفاق آنان بوده و در اثر صدمه به او متضرر شده‌اند می‌توانند مطالبه ضرر و زیان بکنند. اعم از اینکه رابطه وراثت بین مدعی و مجنی علیه برقرار باشد یا خیر. زیرا ممکن است یک نفر بدون آنکه در طبقات ارث بر باشد قانوناً از مجنی علیه نفقه بگیرد همانند جد پدری و اولاد متوفی که به علت استحقاق نفقه از مجنی علیه در زمان حیاتش نفقه دریافت می‌کرده‌اند ولی بعد از مرگ منفق به علت وجود حاجب جزء ورثه محسوب نشوند. در این زمینه کافی است که خواهان دعوی خصوصی حق مطالبه نفقه از مجنی علیه داشته باشد و طلبکار قانونی نفقه از مجروح باشد در این صورت زیانی که از صدمه منفق وارد می‌شود جنبه قطعی و مسلم داشته و واجد خصائصی است که برای مطالبه آن در دادگاه ضرورت دارد. ( درخشان نیا، 1384، ص 47)
  اشخاصی که به عنوان مستحق نفقه معین شده‌اند ( به جزء همسر مجروح) در حقیقت برای مطالبه نفقه باید واجد شرایط مقرر در قانون مدنی باشند، لذا باید ثابت نماید که اولاً به حکم قانون حق مطالبه نفقه دارند ثانیاً فاقد استطاعت مالی باشند و اثبات آنکه شخص مجروح قبل از جراحت به وظیفه خود در مورد پرداخت نفقه عمل می‌نمود. یا خیر ضرورتی ندارد. زیرا عدم پرداخت نفقه از طرف این شخص دلیل بر عدم استحقاق قانونی مستحق نفقه نیست. ( فقیه نخجیری به نقل از درخشان نیا، همان)
  در مورد خسارت معنوی وارده به نزدیکان شخص مجروح که در اثر صدمه به شخص آسیب‌دیده دچار تأثرات و تألمات روحی و عاطفی گردیده‌اند، خسارت مزبور در مورد آنان یک خسارت شخصی و مستقیم است و در نتیجه کلیه شرایط ضررهای قابل مطالبه را دارا است. بنابراین نزدیکان متوفی می‌توانند خسارت معنوی مورد نظر را جدای از زیان معنوی وارده به شخص مجروح مطالبه نمایند. (درخشان نیا، 1384، ص 114)
  در خصوص زیان‌های معنوی نزدیکان در فصل مربوط به ضرر و زیان معنوی بحث می‌کنیم.
  2-3-2-4- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او
  چنانچه در اثر جرح و یا نقص عضو به مجنی علیه لطمه وارد آید و او زیبایی ظاهری اندام خود را از دست بدهد و از این راه زیان مادی یا معنوی متوجه او گردد، مرتکب زیان مزبور را عهده‌دار خواهد بود مانند آنکه کسی به صورت زنی اسید بپاشد و از زیبایی او بکاهد و آثار زخم در صورتش باقی بماند، هزینه عضو مصنوعی رازیان زننده باید بپردازد. که شباهت کامل خود را به دست بیاورد. ( امامی، حقوق مدنی، 1386، ج اول، ص 577)
  همچنین، شوهری که همسرش در حادثه‌ای ناقص، یا زشت شده است، می‌تواند خسارت معنوی ناشی از تأثر خود را بخواهد، یا زنی که شوهرش را شکنجه داده‌اند از عامل آن خسارت بگیرد. ( کاتوزیان، مسئولیت مدنی، 1387، ج اول ، ص 269)
  در خصوص ضررهای معنوی در فصل آینده توضیح خواهیم داد.
  2-4- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران
  هر گاه در نتیجه تأخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان‌شکنی یک طرف به طرف دیگر ضرر برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این التزام را مسئولیت ناشی از قرارداد یا مسئولیت قراردادی گفته‌اند که با دادن مبلغی پول جبران می‌شود. گرچه برخی آن را بدل و جایگزین تعهد اصلی دانسته‌اند ولی تعهد اصلی از خود قرارداد و مسئولیّت قراردادی از عدم اجرای قرارداد یا تعهد قراردادی ناشی می‌شود. بنابراین لزوم جبران ضرر منوط به تصریح در قرارداد، قانون یا عرف شده است. (ماده 221 ق. م. ) تا توجیه‌کنندۀ سبب پیدایش تقصیر متعهد و مسئولیّت وی دراین‌باره باشد. ( قاسم زاده، 1390، ص 20)
  هدف از انعقاد عقد، صرف تحقق آن در خارج نیست، بلکه مقصود اصلی، اجرای تعهد ناشی از آن و رسیدن متعهدله به عوضی است که در ضمن عقد مقرر شده است. تعهد قراردادی که در بیرون جامعه عمل نپوشاند با عدم خویش مساوی است، لذا دو طرف همیشه به اجرای تعهد می‌اندیشند و انعقاد پیمان را صرفاً مقدمه‌ای برای رسیدن به مقصود نهایی قلمداد می‌کنند. (وحدتی شبیری، مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، 1385، 33)
  بنابراین هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی، وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است؛ چرا که خردمندان از ایجاد و تولید تعهدی که عبث و بیهوده بوده و هدفی را در پی نداشته باشد، به طور حتم پرهیز دارند. اصل لزوم اجرای تعهدات از جمله اصول بدیهی و حتمی است که تمامی نظام‌ها آن را پذیرفته‌اند و تردید در آن روا نیست، ولی اجرای تعهدات محدود و مفید است به: 1) آنچه طرفین در عقود و قراردادها بدان تصریح می‌کنند؛ 2) کلیه نتایج و آثاری که به موجب عرف، عادت و یا قانون از عقد حاصل می‌شود؛ 3) عوامل یا موانعی که موجب می‌شوند از لزوم اجرای تعهد جلوگیری کنند. ( شعبانی، 1385، ص 31-26)
  2-4-1- خسارت تخلف از اجرای تعهد
  برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت تخلف از انجام تعهد چنین بیان می‌دارند: « این نوع از خسارت در موقعی حاصل می‌شود که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد» ( جعفری لنگرودی، 1390، ص 261)
  برخی دیگر از حقوقدانان در تعریف این نوع از خسارت گفته‌اند: « این خسارت ناشی از نفعی است که در صورت اجرای تعهد بر طبق قرارداد برای متعهدله حاصل می‌شد، به همین جهت آن را نفع انجام تعهد یا نفع مثبت نامند. مثلاً قصابی متعهد بوده روزانه یک صد کیلو گوشت از قرار کیلویی 10 هزار تومان به بیمارستان تحویل دهد، چنانچه در فصل زمستان که معمولاً قیمت گوشت افزایش می‌یابد قصاب از تحویل گوشت خودداری کند و در نتیجه بیمارستان مجبور شود به نرخ بالاتر گوشت تهیه کند. ( امیری قائم‌مقامی، 1385، ص 164)
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.