پایان نامه درباره شهر اصفهان و هنر ایران

دانلود پایان نامه

اصفهان از دیر زمان مهد صنعت و هنر ایران بوده و امروز نیز بزرگترین و معروف ترین شهر هنری ایران به شمار می رود.مولف کتاب جغرافیای اصفهان مقارن یک قرن پیش، ضمن بحث پیرامون رشته ها و اصناف شهر اصفهان، از رسته های هنری اصفهان به شرح زیر نام برده است:
جماعت حکاک(تصویر 3_11)- جماعت سیم کش-جماعت زرکش-جماعت زریبافجماعت گلابتون دوز-

 • جماعت نقده دوز-جماعت لندره دوز-جماعت نقش دوز-جماعت ده یک دوز-جماعت پولک دوز-جماعت گلچه دوز-جماعت سکمه دوز-جماعت زنجیره باف- جماعت نقاش زرگر- جماعت فولاد گر

 • الف:جماعت حکاک:حکاکی سال های پیش در اصفهان رواج داشت و غالب این جماعت به
  سمت روم و مصر و هندوستان می رفت.آقا محمد طاهر از استادان معروف این حرفه است.استادانی چون شیخ حکاک و حاجی محمد جعفر استادان قابلی در این صنعت هستند.(هنرفر.198.1383)
  ب:جماعت سیم کش:در قدیم که پارچه های نقده دوزی و غیره زیاد بوده و ریشه های گلابتون و
  پارچه های(ده یک دوز)و امثال این ها رواج داشت، نخ طلا و نقره را با هم کار می کردند، سیم کشی
  بسیار بود و در حال حاضر کم است.(همان.199)
  ج:جماعت زرکش:سابق بر این که زری بافت قدری داشت، زرکش هم با منزلت بود.هنر زرکشی
  از صفت های خوب اصفهان است.دستگاه با حکمت و اسباب دقیق دارد.در این صنعت دقت را به
  جایی رسانده بودند که از یک مثقال طلا، هزار و دویست ذرع نخ گلابتون درست می کردند.(همان)
  د:جماعت زریباف:سابق بر این زریبافی رواج داشت و زری از پارچه های مرغوب ایران بود و
  مخصوص به اصفهان.لباس رنگین و زرین بزرگان و شاهزادگان و خلعت سنگین سلاطین زرباف
  می شد.زریبافی صنعتی است که تا به حال فرنگیان نتوانستند آن را مانند اصفهان به حد کمال
  برسانند.عکس ها و زرهای باقی مانده از عهد شاه عباس صفوی تا به حال، چنان است که نقاشان
  استاد در عجز طرح و طرز آن اذعان دارند و می گویند:خداوندان قلم نقش در این زمان از عهده ی
  رقم این بر نمی آیند تا چه رسد به بافندگان.(همان)
  ه:جماعت گلابتون دوز:پیش از این رواجی داشتند و زیاد بودند؛حالا کم است و متاعشان کم
  خریدار.(همان)
  و:جماعت نقده دوز:نقده دوزی سابق خیلی قرب و نقل داشت.بسیاری از زنان و مردان نقده دوزی
  می کردند.اول نقاشان روی پارچه ها طرح آمیزی های خوبی می نمودند و بعدنقده دوزها روی این
  طرح ها می دوختند،کارهایی که از قدیم مانده، زیاد تعریف دارد، حالا این هنر بسیار کم شده است و
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.