پایان نامه درباره سازگاری خانوادگی و دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه
 • پرسش نامه سازگاری بل:
  پرسش نامه سازگاری بل در سال 1961 توسط پروفسول بل تدوین شد. در پژوهش یاد شده از فرم بزرگسالان استفاده شده است، این فرم پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد که عبارتند از : سازگاری در خانه-سازگاری سلامتی(تندرستی)-سازگاری اجتماعی– سازگاری عاطفی-سازگاری شغل(بل 1961).
  اعتبار یابی این پرسش نامه در ایران به وسیله دلاور برای جانبازان ورزشکار ایرانی استاندارد شده است. روایی پرسش نامه از دو راه به دست آمده است. نخست، عبارات هر یک از بخش‌های پرسش نامه، در محدوده‌ای انتخاب شدند که اختلاف آن‌ها، بین پنجاه درصد بالایی و پایینی در توزیع نمرات بزرگسالان مشهود باشد، بنابراین در این فرم پرسش نامه، تنها مواردی آورده شده است که تمایز صریح این دو گروه کاملا متفاوت را نشان می دهد. دوم اینکه، پرسش نامه در نتیجه تلاش‌های متخصصین مشاوره با بزرگسالان، مبنی بر انتخاب گروهایی از افراد، به دست آمده است که در محدوده بسیار خوب و بسیار ضعیف سازگاری، سازگاری داشته اند و هم چنین تعیین حدودی که پرسش نامه می‌تواند در آن‌ها تمایز ایجاد کند. در بررسی پایایی پرسش نامه سازگاری بل داده‌های زیر به دست آمده است: سازگاری هیجانی 91/0، سازگاری اجتماعی 88/0، سازگاری تحصیلی 85/0، سازگاری جسمانی 81/0، سازگاری خانوادگی 91/0 و سازگاری کلی 94/0. این ضرایب پایایی در بررسی روی مردان و زنان که در دامنه سنی سال‌های نوجوانی تا جوانی بوده اند بدست آمده است. این بررسی توسط مشاوران و متخصصان روان سنجی در دانشگاه‌های لس آنجلس، کالیفرنیا، فرانسیکو، اوهایو، کلمبیا، واشنگتن، مونترال… بررسی شده اند. هنجاریابی انجام شده بر روی پرسش نامه سازگاری بل آزمودنی را در هر حیطه سازگاری در 5 طبقه: عالی، خوب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب قرار می دهد (بل، 1953، به نقل از صدیقی، 1390).
  پیشرفت تحصیلی:
  در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی نمره معدل دانش آموز در نیمسال اول تحصیلی 92-91 در نظر گرفته شده است.
  3-5- مراحل انجام کار
  پس از تهیه و تایید پرسش نامه ها توسط استاد راهنما، حدود 150 پرسش نامه تهیه و در اختیار دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر فلعه گنج قرار گرفت. به صورت تصادفی از هر مدرسه به نسبت دانشآموزان، تعداد دانش آموزان مورد نظر انتخاب شد. در آخر هر 150 پرسش نامه جمع آوری شد و در اختیار یک کارشناس آمار جهت تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.
  3-6- روش تحلیل داده‌ها:
  برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار وضریب همبستگی پیرسون …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده تحلیل رگرسیون استفاده می شود. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
  فصل چهارم
  تحلیل یافته ها
  مقدمه
  در این فصل ابتدا با روش آمار توصیفی جامعه مورد مطالعه را مشخص می نماییم که شامل جداول پایه , رشته تحصیلی و معدل است .در ادامه با توجه به مسائل و فرضیه های مورد مطالعه با ارائه آمار مربوط به چگونگی وضعیت پاسخ به سوالات آزمون ها و امتیاز بدست آمده برای پرسشنامه ها و میانگین و واریانس بدست آمده را بررسی می کنیم .
  در بخش آمار استنباطی با انجام آزمون رگرسیون ارتباط بین متغیر های مورد مطالعه را بررسی و فرضیات تحقیق را اثبات یا رد می کنیم .
  برای تحلیل داده ها و آماری استنباطی مورد استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.
  تعداد 150 نفر پاسخگو در این آزمون شرکت نموده و دو پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نمودند .
  جهت تعیین سطح روایی آزمون ها از تعیین ضریب آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه استفاده شد که مقادیر آلفا برای پرسشنامه سازگاری 0/930 و برای هوش معنوی 0/493 می باشد .
  4-1- آمار توصیفی :
  جدول 4 – 1 : درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر
  پایه تحصیلی
  فراوانی
  درصد
  درصد معتبر
  درصد تجمعی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.