پایان نامه دانشگاه فردوسی مشهد و کتابخانه های عمومی

دانلود پایان نامه
 • پیشینۀ تحقیق:
  در قرون متوالی، بویژه یکی دو قرن اخیر و بالاخص در پنجاه سال گذشته، درباره ی شناخت شاهنامه از ابعاد گوناگون و نیز مسائل گوناگون مطرح شده در شاهنامه و شخصیّتهای اسطوره، نیمه اسطوره ای و تاریخی آن و نیز مسائل انسان شناسی و جامعه شناسی شاهنامه، آثار متعددی توسط ایران دوستان فرزانه، دانشمند و پژوهشگر و نیز ایران شناسان فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی، ایتالیایی و حتی عرب و سایر اقوام، به قلم تحقیق، نگاشته شده است. از این میان مسائل انسان شناسانه و جامعه شناسانه و معرفتی شاهنامه و نیز آموزشها و آموزه های مبتنی بر اخلاق انسانی و اسلامی و حکمت اسلامی ایران باستان، رقم زدِ اهل تحقیق شده است. نگارنده ادّعای نوشتن و ارائه ی مسائل معرفتی غیر مطرح شده ی شاهنامه را ندارد. نوعاً آموزه های شاهنامه، در کتب مربوطه بیان شده است. امّا پرداختن به آموزه های اخلاقی، بویژه در این روزگار که نسل جوان نیازمند هدایت و رهنمود است و سخنان هدایت گر استاد حماسه، طبعاً بیش از دیگران در ذهن و طبع جوانان این مملکت می نشیند. از طرفی پرداختن به مسائل حِکمی شاهنامه، این نکته را روشن می کند که یکی از ابعاد شاخص و هدایت گر شاهنامه، بُعد معرفت شناسی و معرفت آموزی آنست. لذا توجّه به آموزه های انسان ساز شاهنامه، هر خواننده ای را به چند بُعدی بودن این اثر جاودان آگاه می سازد.
  شاهنامه و اسطوره، شاهنامه و حماسه، حماسه سرایی در شاهنامه، کارنامه حکمای ایران باستان، شاهنامه و مردم دوستی، شاهنامه و دفاع از ستمدیدگان، تشویق از میهن دوستان و آزادگان، شاهنامه و دانش دوستی، دین در نامه ی باستان، بزرگان ایران و جهان، آداب تربیت و روش مدارا با مردم، رزمهای تن به تن و جمعی، اسطوره و حماسه، آرمان دوستی، اخلاق فردی وجمعی،راه و رسم دینداری و مردم داری،راه و رسم کشور داری،فرجام بد ستمکاران،نیک سرانجامی شایستگان و خوبان،و دهها و مساًله دیگر از مسائل شاهنامه است که هریک از مسائل و موضوعات را نوعاً در کتب حول محور و طیف شاهنامه شناسی می توان یافت و دید.
  فردوسی از شاعران انسان دوست است. راه انسان دوستانه ی او را شاعرانی همچون سعدی و ابن یمین فریومدی و در روزگار معاصر پروین اعتصامی ادامه داده اند.
  باری، آموزه های اخلاقی شاهنامه، بخشی از مسائل پژوهشی و شایسته ی تحقیق بوده است که علاقه مندان و نویسندگان ویژه ی خود را داشته و دارد. هر موضوعی هم پژوهشگر و نویسنده دارد و هم علاقه مند و خواننده. نگارنده در این راستا به اندازه ی وسع و توان خویش، به جهت علاقه ی مُفرطی که بر اخلاق و حکمت در این اثر بزرگ حماسی داشته، گامی چند برداشته و صفحاتی را نگاشته. امید است که این وجیزه در کنار سایر تحقیقها و پژوهشهای انسان مدارانه و انسان شناسانه از شاهنامه، در صف نعال قرار گیرد است.
  در اینجا باید از پایان نامه دفاع شده در دانشگاه فردوسی مشهد تحت عنوان« پیوند حماسه و اخلاق در شاهنامه»یاد نمود.
  فصل سوم:
  روش تحقیق
  3-1- روش تحقیق:
  پس از بررسی های اولیّه مسأله تحقیق، سوابق و ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعه ی انواع روشهای تحقیق در علوم انسانی، روش توصیفی برای این پژوهش و تحقیق، انتخاب گردید. از میان سه گروه عمده ی روش توصیفی، نوع توصیفی تحلیل محتوا، مناسب این پژوهش دیده شد. در توضیح و تعریف روش توصیفی باید عنوان کرد که: در تحقیق توصیفی محقّق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیّر با مطالب و موضوعات، چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق، وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظّم و نظام دار وضعیّت فعلی می پردازد. ویژگیها و صفات آن را، مطالعه و عنداللّزوم، ارتباط بین متغیّرها را بررسی می کند( حافظ نیا، 1386: 47).
  در تحقیقات توصیفی، محقق دخالتی در وضعیّت، موقعیّت و نقش و متغیّرها ندارد و تنها آنچه که موجود است، مورد مطالعه و تشریح و توضیح قرار می گیرد. این تحقیقات، کمتر به کشف قوانین و ارائه ی نظریّه ی منتهی می شود، به این دلیل که به مطالعه ی مورد خاص می پردازند. البته این بدان معنا نیست که از طریق تحقیقات توصیفی شناخت کلّی حاصل نمی گردد. زمانی که ویژگیها، کیفیّت و کارکرد را به موارد مشابه تعمیم داد و یک قضیّه ی کلّی ارائه نمود، البتّه بنا به روش استقرایی، نیز امکان دستیابی به شناختها و قضایای کلّی از طریق تحقیقات میسّر می باشد. بدین معنی که وقتی ویژگی صفتی مشترک و یکنواخت در پدیده های گوناگون، تکرار و مشاهده گردید، می توان بر اساس آن نظریّه ای را ارائه نمود.
  در تحقیق پیش رو، نیز بر اساس بی کرانگی و گستره ی پهناور و عظمت حماسه و اخلاق و آموزه های اخلاقی شاهنامه، از دیدگاه انسان شناسی و منظر سعادت انسانها و بخصوص مطالعه کنندگان و علاقه مندان به شاهنامه، آری بر اساس مسائل یاد شده، آموزه های اخلاقی شاهنامه مورد بررسی، ژرف نگری و ارزیابی و ارزش سنجی قرار گرفتند که می توان ویژگیها و کارکردهای حاصله از آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
  3-2- تحقیق توصیفی تحلیلی:
  این روش به منظور توصیف کمّی و کیفی و عینی محتوا، مفاهیم به صورت منظّم و مبسوط انجام می شود. قلمرو این نوع تحقیقات را متنهای مکتوب، شفاهی و تصویری درباره ی پدیده یا موضوعی خاص تشکیل می دهد. متنهایی نظیر کتاب ها، مقاله ها و مطبوعات، سخنرانیها.
  تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب بر اساس داده های گردآوری شده، هدف این روش تحقیق است. برای این منظور، عناصر و مطالب و متنهای گردآوری شده بر اساس شرایط و مراحل پیش روی تحقیق، طبقه بندی می شود. این عناصر ممکن است کلمه ها، جمله ها، بندها یا متنهای کامل در آثار مکتوب یا شفاهی به صورت منظور یا منثور باشد. عناصر ذکر شده در تحقیق پیش رو از شاهناه فردوسی طوسی، برگرفته شده اند. البتّه در کنار شاهنامه، آثاری که تحلیل محتوای شاهنامه اند نیز لحاظ و منظور شده است. در این روش، تحلیل محتوا به مراحل زیر انجام می شود:
  الف- شناخت و تعریف مسأله
  ب- تدوین فرضیّه ی احتمالی
  ج- نمونه گیری و گردآوری اطلاعات
  مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Organic و agricultural

 • د- تنظیم و طبقه بندی اطلاعات
  هـ – تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ( دوروژه، تورس: روشهای علوم انسانی:120).
  3-3- نوع مطالعه، روشها و ابزارهای گردآوری اطّلاعات:
  بررسی و جمع آوری مدارک موجود در رابطه با موضوع مورد بحث به روش کتابخانه ای بوده است.پس از مطالعه ی تمام آثار معتبری که در زمینه ی اخلاق و ادبیات حماسی و همچنین حکمت در شاهنامه و تاثیر آیات و احادیث قرآنی در نامه ی باستان نوشته شده است و بعد از انجام این مراحل فیش برداری و سندکاوی در این رساله مورد استفاده قرار گرفته است،و از ابتدا تا انتها براساس داده های تحقیق کتابخانه ای نگارش یافته است. گردآوری اطلاعات با مراجعه به کتابخانه های عمومی، کتابخانه های شخصی، دانشگاههای کرمان و دانشگاه آزاد واحد بردسیر و کتابخانه ی مرکزی دانشگاه شهید باهنر، و استفاده از پایگاه های اینترنتی صورت گرفته است.
  3-4- اسناد عمده ی مورد استفاده در این تحقیق:
  شاهنامه ی فردوسی و کتابهایی که درباره ی توضیح و تفسیر مسائل اخلاقی داستانی شاهنامه و مجموعه ی مقالات و نشریّات، از جمله منابع مورد مطالعه ی این پژوهش است.
  3-5- محدودیّت ها و موانع:
  محدودیّت و مانع واقعی، موجود نبود. امّا به دست آوردن همه ی آثار و مقالاتی که برای تحریر و نگارش این پژوهش مورد نیاز بود، البتّه بخش اندکی از آن به زحمت به آن دسترسی پیدا شد. امّا بخش اعظم منابع در دسترس و قابل مطالعه و بررسی بود.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.