پایان نامه خلاقیت دانش آموزان و پایه اول متوسطه

دانلود پایان نامه
 • معلمان دربار ه ی شیو ه ی یادگیری دانش آموزان بیشتر از گذشته اطلاعات دارند.
  در حال حاضر نسبت به گذشته امکانات آموزشی بیشتری هم درآ موزش بیولوژی از نظر فناوری و هم در زمینه فضاهای آموزشی جدید در دسترس معلمان می تواند قرار گیرد.
  پیشرفت علم زیست شناسی به روشهای مختلفی باعث توسعه ی علوم دیگر شده است. وبه عنوان مادر علوم پایه نام گذاری شده است.از پیشرفتهای سلول های بنیادی گرفته تا پیشرفت در تولید انواع رادیو داروها وکشف درمان انواع بیمای های لاعلاج ،دانش آموزانی که در علوم دیگرنیز تحصیل می کنند، نیاز دارند تا زیست شناسی را به عنوان قسمتی از تحصیلات علمی خود فراگیرند و آن را درک کنند. اما زیست شناسی به عنوان بخشی از تحصیلات یک محقق حرفه ای فیزیک یا شیمی یا یک متخصص فنی علوم مهندسی یا پیراپزشکی نقش مهمی داراست. به نظر می رسد که فعالیت های آموزشی زیست شناسی مناسب با شرایط فعلی نیست. شرایطی که مهندسان و پزشکان حرفه ای نیاز روزافزون دارند به داشتن اطلاعاتی، هم در زمینه ی دستگا ه هایی که با آن کار می کنند و هم ابزارهای پیچید هایی که ابزار کار تحقیق آ نها محسوب می شود. بنابراین بهبود روش تدریس بسیار با اهمیت تر از گذشته است وضروری به نظر می رسد . لذا به دلیل مهم وکاربردی بودن درس زیست شناسی ،این پژوهش بر آن است تا بتواند ازطریق طراحی وتهیه یک درس افزار ی در محیط شبیه سازی شده ،مباحث زیست شناسی وبهداشت را به دانش آموزان ارائه دهد وبا بکارگیری حواس مختلف فراگیر با توجه به این نوع روش آموزشی بر افزایش میزان پیشرفت درسی وخلاقیت تاثیر گذار باشد.
  اهداف تحقیق
  – هدف کلی
  هدف کلی تحقیق، بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی ومیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
  – اهداف جزئی
  بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان می باشد.
  بررسی تاثیر استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم برمیزان خلاقیت دانش آموزان می باشد.
  توصیه به معلمان و مسئولان آموزشی جهت استفاده از نتایج تحقیق
  – هدف کاربردی(رفتاری)
  تکنولوژیست آموزشی به همراه متخصص موضوعی درس زیست شناسی،با استفاده از درس افزارطراحی شده شبیه سازی علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان به ایجاد وتهیه محیط شبیه سازی شده می پردازند که در آن محیط دانش آموزان با استفاده از امکانات خاص شبیه سازی ،تعامل دارندوفراگیران بااستفاده از درس افزار شبیه سازی شده به یادگیری می پردازند و در صورت نیاز بازخورد لازم را دریافت می کنند.
  سوالات تحقیق
  آیا استفاده ازدرس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
  آیا استفاده از درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثر می باشد؟
  مطلب مشابه :  دوره‌های آموزشی و دوره های آموزشی

 • فرضیه های تحقیق
  در این قسمت دو فرض اصلی و چهار فرض فرعی مطرح می شود که «از هدف های کلی که آبشخور آنها نیز ماهیت موضوع تحقیق است مشتق شده اند»
  – فرضیه های اصلی تحقیق
  استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش آموزان موثرمی باشد.
  استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر می باشد.
  – فرض های ویژه تحقیق
  فرض های ویژه تحقیق چهار مورد می باشند که از فرضیه دوم اصلی مشتق شده اند وعبارت از:
  2/1- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره سیالی دانش آموزان موثر می باشد.
  2/2- استفاده درس افزار شبیهساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره ابتکار دانش آموزان موثر می باشد.
  2/3- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره بسط دانش آموزان موثرمی باشد.
  2/4- استفاده درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معنا داری بر میزان نمره انعطاف پذیری دانش آموزان موثرمی باشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.