الگوریتم خوشهبندی برای تمامی دستهها استفاده شده است. نتایج این خوشهبندی به ترتیب در جداول زیر آمده است.

جدول4- 7 تعداد دادههای خوشههای دسته(1،1)

مطلب مشابه :  تحقیق دربارهامام سجاد، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید