پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

[150] فلاح زاده، سیدحسین،پیشین ،ص182
[151] زهیری، علیرضا، پیشین،ص51
[152] فلاح زاده،سیدحسین،پیشین،ص183
[153]مجله آموزش و پرورش،سال نهم،شماره 4،تیر ماه 1318،ص67
[154] سازمان اسناد ملی،سند شماره24170/297 :پیوست شماره 6،ص8
[155] صدیق،عیسی،چهل گفتار،ص162
[156] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص100
[157]مجله آموزش و پرورش،سال نهم، شماره 4، تیرماه 1318.ص 67
[158] فلاح زاده،حسین،پیشین ،ص183
[159] دلفانی،محمود،فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه، ص5
[160] صفایی،ابراهیم،رضاشاه کبیر و تحولات فرهنگی، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.1356ص69
[161] زهیری،علیرضا،پیشین ،ص55
[162] دلفانی،محمود، فرهنگ ستیزی در دوره رضاشاه،ص126
[163] دلفانی،محمود، همان،ص176
[164] مجله آموزش و پرورش،سال دهم،شماره8-7، 1318،ص160
[165] فلاح زاده،حسین،پیشین،صص184-183
[166]سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره 1191/297،ص13: پیوست شماره 7،ص9
[167] سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره 3536/297:به نقل از فرهادی،کبری،«تحول حقوق زنان در دوره رضاشاه»، رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی قزوین،زمستان 90،ص36
[168] سازمان اسناد ملی ایران،پاکت7880-297،ص8:پیوست شماره 8،ص10
[169] سازمان اسناد ملی ایران،پاکت7880-297،ص11:پیوست شماره 9،ص11
[170] سازمان اسناد ملی ایران،پاکت 7880-297،ص14:پیوست شماره 10،ص12
مطلب مشابه :  مجلس شورای ملی و آذربایجان شرقی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.