پایان نامه با موضوع مسئولیت بین المللی دولت و مسئولیت بین المللی

دانلود پایان نامه

4- میشل لورراسا ، همان منبع ، ص 62 .
1-  مقدم سعید ، همان منبع ، ص 75 .

 • 2- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 327  .
  1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، به نقل از :                 Mazeaud ( Henri et Leon ) , traite theorique et pratique de la responsabilite civile , de lictuelle et contractuelle , T . l et

 • 1- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ) ضمان قهری ، ج 1 ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1370 ، ص 229 . به نقل از تنک ، رساله مسئولیت مدنی ، جلد 1 ، ش 313 .
  2- در حال حاضر ، طبق اصلاحاتی که در 31/6/1378 در این قانون به عمل آمده ، نامی از خسارت معنوی به میان نیامده است .
  3- شهری ، غلامرضا و ستوده تهرانی ، سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، ج 1 ، ص 71 ، چاپ روزنامه رسمی کشور ، سال 1373 .
  1-  منبع پیشین ، ص 241 .
  2-  منبع پیشین ، ص 246 .
  3- معاونت آموزشی قوه قضائیه ، رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاههای عمومی حقوقی ، انتشارات جنگل ، تهران ، 1389 ، ص 199 .
  4- منبع پیشین ، ص 191 .
  5- منبع پیشین ، همان صفحه .
  1- منبع پیشین ، ص 204 .
  1- نجفی ، محمدحسن ، جواهر الکلام ، جلد 37 ، تهران ، المکتبه الاسلامیه ، 1367 ، ص 76 .
  1- فیوضی ، رضا ، حقوق بین الملل ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع ، جلد 2 ، دانشگاه تهران ، 1372، ص 3  .
  1-  مستقیمی ، بهرام و طارم سری ، مسعود ، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران ، دانشگاه تهران ، 1377 ، ص 253 .
  2- منبع پیشین ، ص 252 ، به نقل از :                                                         Brownlie , state Responsibility , P . 208
  3- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 393 .
  1- منبع پیشین ، ص 393 ، به نقل از  :                                                                      C . F . Padfield , op . cit , P . 17
  2- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 323 به نقل از :          W. Prosser and Keeron, “The Law of torts” 15 ed . (West Pub.Co, 1984 ) P . 9 .
  3- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 394 ، به نقل از :                  A. Tunc, “ International, Tion L Encyclopedia of Comparative Law “ , P . 85
  1-  سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 347 ، به نقل از :                                    A . Tunec , op . cit , P . 89 , N . 91
  1- مقدم سعید ، التعویض عن الضرر المعنوی فی المسئولیه المدنیه ، دراسه مقارنه ، بیروت ، 1985 م ، ص 87 ، به نقل از :
  Voir, Jivord , Page 108 et S. Tb : Hugueny ( Louis )
  1- رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزایری ، ص 29 .
  2- ابراهیم الدسوقی ، تقدیر التعویض بین الخطاء و الضرر ( مصر : مؤسسه الثقافه الجامعیه الاسکندریه ) ، ص 5 .
  3- مصطفی مرعی ، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری ، 1936 م ، شماره 3 ، ص 340 .
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.