پایان نامه با موضوع مزایا و معایب استراتژی و ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

1-1 ساختار سازمانی : بررسیهای انجام شده توسط صاحب نظران مختلف ، نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت کارایی، اثر بخشی و بهره وری سازمانها ، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر میباشد .ساختار مناسب سازمانی پیش فرضی برای موفقیت و رسیدن به اهداف سازمانی است و فقدان آن ممکن است به شکست سازمان بیانجامد. برای ساختار سازمانی تعاریف متعددی صورت گرفته، که در اینجا به تعریف استیفن رابینز اشاره میگردد (نژاد ایرانی، 1381 : 149).
از دید گاه استیفن رابینز، هر ساختار سازمانی از سه جزء یا رکن بو جود می آیند.

 • 1-پیچیدگی: میزان تخصصگرایی(تقسیم کار به اجزاء ریز با جدایی افقی) تعداد سطوح سلسله مراتب سازمانی (جدایی عمودی یا عمقی سازمانی) و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شدهاند (جدایی مکانی ) را تصریح میکند .
  2-رسمیت گرایی: به مقررات، روشها، و مدارک کتبی اطلاق میشود که به موجب آنها شرح وظایف، دستورالعملها و فرمانهایی که کارکنان و اعضای سازمان باید آنها را رعایت و اجرا نمایند، مشخص میشود.
  3-تمرکز: تمرکز دارای سه مفهوم رایج است که عبارتند از تمرکز منطقهای( جغرافیایی)، تمرکز واحدی (سازمانی ) و تمرکز در تصمیم گیریها و اختیارات که در این بخش بیشتر تمرکز تصمیم گیریها و اختیارات در سطوح بالای سازمان مد نظر است .
  4- اگر سه عنصر تمرکز، تخصصگرایی و رسمیتگرایی در یک سازمان در سطح بالایی باشد ساختار آن سازمان از نوع مکانیکی یا ماشینی است ولی اگر سه عنصر تمرکز، تخصصگرایی و رسمیتگرایی در یک سازمان در سطح پایینی باشد ساختار از نوع ارگانیک یا انعطاف پذیر است .
  2-8- مزایا و معایب استراتژیهای سازمانی
  هر بحثی راجع به استراتژی ناگزیر به جاهای باریک کشیده میشود. استراتژی همراه با هر مزیتی، دارای عیب و نقص نیز میباشند، به چند مورد اشاره میگردد:
  1- « استراتژی جهت و مسیر را تعیین می کند»
  -مزیت: نقش مهم استراتژی این است که خط مشی یک سازمان را طرّاحی کند تاآن سازمان بتواند با انسجام کامل به سلامت از گرداب محیط خود عبور کند و پیش برود.
  -عیب: خط مشی استراتژیک میتواند مانع مشاهده خطرات بالقوه و در نتیجه پنهان ماندن آنها شود.
  2- «استراتژی بر تلاش تمرکز میکند»
  -مزیت: استراتژی موجب افزایش هماهنگی فعالیّت میشود. اگر استراتژی بر تلاش تمرکز نکند، افراد به انواع مسیرهای مختلف کشیده خواهند شد و هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
  -عیب: « تفکّر گروهی» در صورتی به وجود میآید که تلاش دقیقاً در کانون تمرکز قرار گیرد. ممکن است هیچ گونه دیدگاه جنبی برای نشان دادن سایر احتمالات وجود نداشته باشد. یک استراتژی معین میتواند شدیداً در داخل ساختار سازمان تثبیت شود.
  3- « استراتژی، سازمان را تعریف میکند»
  -مزیت: استراتژی کوتاهترین راه را به افراد نشان میدهد تا آنها سازمان خود را بشناسند و آن را از سازمانهای دیگر متمایز سازند. استراتژی، هدف و راه مناسبی را برای درک کاری که سازمان انجام میدهد ارائه مینماید.
  -عیب: تعریف کردن خیلی دقیق یک سازمان ممکن است به این معنا باشد که آن را گاهی اوقات تا حد کلیشه سازی آن قدر ساده تعریف کنیم که پیچیدگی فراوان سیستم آن از بین برود.
  4- « استراتژی، ثبات و تداوم را به وجود میآورد»
  -مزیت: برای کاهش ابهام و ایجاد نظم، استراتژی لازم است. از این لحاظ، استراتژی مانند یک تئوری است: یعنی یک ساختار شناختی برای ساده کردن، توضیح دادن و پس ازآن تسهیل فعالیّت.
  – عیب: «الف والدو امرسون»اظهار میدارد که«ثبات و سازگاری احمقانه، زاییده افکار بچهگانه است.»خلّاقیت (با یافتن ترکیبات جدید پدیدههایی که تا به حال مجزّا بودهاند)بی ثباتی را به وجود میآورد.
  باید دانست که هر استراتژی مانند هر تئوری یک سادهسازی است که ضرورتاً واقعیّت را تحریف میکند.استراتژیها و تئوریها خود واقعیت نیستند، امّا نشان دهنده واقعیت در اذهان افراد میباشند.هیچ کس تاکنون استراتژی را لمس یا مشاهده نکردهاست. این بدان معناست که هر استراتژی میتواند دارای تأثیر تحریف کنندهای باشد.این است بهای داشتن استراتژی (مینتزبرگ، 1384: 21). یکی دیگر از مزایای برنامهریزی جامع یا استراتژیک، هادی بودن آن هاست. این نوع برنامهریزی جهت ومسیر فعالیتها و عملیات سازمان را مشخص میسازد و به عنوان راهنمای سازمان عمل میکند. برنامه ریزی جامع در تصمیمگیری نقش راهنما را دارد و کار تجزیه و تحلیل و ارزیابی را ساده میسازد. برنامهریزیهای جامع، مخاطرات تصمیمگیری را کاهش میدهد و توفیق اقدامات مبتنی بر استراتژیهای مصوب را تضمین میکند. برنامه ریزی جامع یا نگرش بلند مدت، به پیش بینی آینده میپردازد و از این رو اطلاعاتی رادر خود دارد که برای اقدامات دراز مدت مدیران بسیار مفیدند. برنامهریزی جامع نقش هماهنگ کننده بین برنامههای عملیاتی سازمان را نیز انجام میدهد و اقدامات واحدهای مختلف را در یک مسیر، جهت میبخشد.
  از محدویتهای برنامهریزی جامع میتوانیم به هزینههای انجام آن اشاره کنیم. به علت نیاز به هزینههای نسبتاً بالا برای برنامهریزی جامع، اغلب سازمانهای کوچک امکان استفاده از آن را پیدا نمیکنند. از نظر زمانی نیز این نوع برنامهریزی احتیاج به زمانی طولانی دارد. سازمانها برای برنامهریزی جامع باید زمان زیادی وقت صرف کنند و مراحل مختلف این فرایند را پشت سر بگذارند تا سیستم برنامه ریزی جامع ، بتوانند شروع کار کند.بدین ترتیب طولانی بودن فرایند برنامهریزی جامع، از نظر بعضی سازمانها، محدودیتی برای این نوع برنامهریزی است. از نظر تخصصی نیز برنامهریزی جامع به نیروی انسانی متخصص و حایز شرایط، که در دسترس همه سازمانها نیست، نیاز دارد.
  نکته دیگری که به عنوان محدودیت برنامهریزی جامع میتوانیم به آن اشاره کنیم، عدم انعطاف و ثباتی است که این نوع برنامهریزی القا میکند. برنامهریزی جامع از تفکری منطقی و منظم سرچشمه میگیرد و مدیران و اعضای سازمان را موظف میکند تا براساس موازینی از پیش تعیین شده راه بسپارند، و پا را از چارچوبی خاص بیرون ننهند( الوانی ، 1389: 66).
  2-9- بررسی مدلهای اجرای استراتژیهای سازمانی
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.