پایان نامه با موضوع فرهنگ ایرانی و سازمان فضایی

دانلود پایان نامه

باغ در باغ

ساماندهی بخشی از شهر

 • بخشی از اصفهان در دوره صفویه

  نزدیک ترین شکل به این توصیف از الگوی مرجع باغ ایرانی، طرح باغ گسترده در ایران است.به دلیل تطبیق طرح گسترده باغ در ایران، این نوع طرح باغ، به عنوان باغ ایرانی شناخته می شود و تا کنون نیز در تمامی پژوهش های انجام شده درباره باغ ایرانی توسط محققان ایرانی و غیر ایرانی، طرح گسترده باغ مورد نظر بوده است.(شاهچراغی. 1389. 42) (تصویر 2_9)
  تصویر 2_9:الگوی مرجع باغ ایرانی.مأخذ:شاهچراغی.1389
  2_2_10_2:نظام های باغ ایرانی
  باغ تا آنجا که ممکن است ساده و روشن شکل می گیرد و ابهامی مادی در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد(میر فندرسکی. 1383. 10)باید گفت در”…ترتیب دادن و ایجاد فضای باغ ایرانی، برای داشتن روشنی(وضوح)، ریاضی به کار گرفته می شود…باغ ایرانی با حصاری در شکل مستطیل محصور می شود با محورهای عمود بر هم و موازی با اضلاع حصار تقسیم بندی می شود و در شکل یابی نظام استقرار(سازمان فضایی)باغ زمینه هندسی مربوط به دیگر نظام ها، از جمله نظام آبیاری، نظام کاشت، نظام معماری، و نظام منظری فراهم می شود.”(همان)به بیانی دیگر نظام ساختاری باغ ایرانی، زمینه هندسی تلفیق عناصر طبیعی و مصنوع را در باغ پدید آورده که عناصر طبیعی را با توجه به نظام های کاشت و آب سازماندهی می کند و عناصر مصنوع و ابنیه در نظام استقرار معماری معین می شوند.(شاهچراغی. 1389. 65)
  نظام های متعددی برای باغ ایرانی در نظر گرفته شده که به چهار نظام اصلی آب، هندسه، کاشت و ابنیه و نظام های فرعی منظر، سایه و آواها که در ارتباط با نظام های اصلی می باشند، اشاره می شود.
  الف:گیاه
  1_نقش گیاه در ایران باستان
  هنر هخامنشی سرتاسر مملو از شکل های گوناگون درخت زندگی است و درخت را به عنوان عنصر مقدس پنجم یاد کرده از آنجا که هستی او از عناصر چهارگانه است.احتمالاًقدیمی ترین و برجسته ترین اثر باقی مانده از علاقه و توجه ایرانیان به گل، نقش گل زیبای دست داریوش در نگاره ای تخت جمشید است.در گویش ها محلی ایرانی درخت به«دار» «داروید» «درود» و «درودگر» تعبیر شده است.درود به معنای ستایش و درودگر به معنای ستاینده است و تقدس معنای درودگری در فرهنگ ایرانی و ارتباط معنای آن با درخت خود رمز و رازی است در باز آفریدگی رخداد کیهانی(دادبه. 1383. 32).در تخت جمشید نیز گل نیلوفر آبی به اشکال گوناگون دیده می شود.از سوی دیگر در باغ ایرانی هر یک از گیاهان به نوعی دارای نماد و نشانه خاص خود می باشد.(جدول 2_8)
  جدول 2_8:نماد شناسی درختان در باغ ایرانی.مأخذ:نگارنده(برگرفته از بمانیان و همکاران.1386)

  مطلب مشابه :  مقاله با موضوع رشته های علوم انسانی و نظریه های مدیریت

 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  نام درخت نماد نام درخت
  تور بدروم تور استانبول