پایان نامه با موضوع شاهچراغ و باغ ایرانی

دانلود پایان نامه

نظام کاشت باغ ایرانی، هم موثر بر نظام ساختار هندسی و هم متأثر از آن است.زیرا از یک سو دیدگاه کاربردی، شیوه های کاشت و کشاورزی را سبب پیدایش ساختار هندسی می داند و از دیگر سو نظام کاشت نیز متأثر از این هندسه است به طوری که کاشت درخت و گیاهان در باغ ایرانی با در هم تنیدن هندسه یاد شده و نظام آب ویژگی های شناخته شده ای یافته است.(همان)
مکان کاشت هر گونه ای از درختان، گل ها یا گیاهان دقیقاً مشخص است.(جدول 2_10)
کاشت درختان متناسب هر اقلیم در باغ ایرانی نظام ویژه ای دارد.این نظام ها بر اساس شیوه آبیاری درختان مثمر یا بی بار را متناسب با فاصله مورد نیاز در اطراف هر یک از انواع آن ها در کنار هم قرار می دهد و به این ترتیب از نظر شکلی، احجام سبز در باغ مستقر می شود.بررسی ها نشان داد دو نوع شیوه کاشت در باغ های ایرانی با طرح گسترده، شناسایی شده است.(شاهچراغی. 1389. 66)
اول شیوه کاشت درختان به موازات هم و با فاصله معین درون کرت هاست.در باغ هنگام کاشت درخت، نخستین گام، دقت در تعیین فاصله محل کاشت از هر طرف بود  و به این ترتیب مربع هایی شکل می گرفت که از هر طرف که نگاه می کردند، ردیف درختان را می دیدند…فاصله بین درخت ها، بسته به نوع درختان متفاوت بود…فواصل درختان مثمر و بی بار متفاوت بود.(پیرنیا. 1358. 5)

 • این شیوه در انطباق با شیوه آبیاری و تشکیل نظام شاخه ای بهترین کاربرد را دارد.براساس بررسی هایی که اخیراًدر طبیعت انجام شده، نظام شاخه ای بهترین شرایط را برای ارتباط بین منبع تغذیه و تغذیه گیرنده به وجود می آورد که مشتمل برترکیبی از بازوها و گره ها با زوایای 120 درجه به هم متصل هستند.این نوع اتصال منطقی ترین و اقتصادی ترین شیوه رشد و پیمایش در فضا است که از کمترین مفصل، بیشترین استفاده از هر مفصل(دو یا سه بازویی و ندرتاً یک بازویی است)وکمترین مسافت طی شده در فضا برخوردار است.(دیباو انصاری. 1374. 36)(تصویر 2_10)
  شیوه ی دوم کاشت درختان در باغ ایرانی، نظام کاشت پنج نقطه ای است به این ترتیب که در هر شکل مربعی، چهار درخت در گوشه ها و یکی در مرکز کاشته می شود.بنابر این نظام ردیف های درختان به موازات هم قرار گرفته اما یک ردیف در میان درختان روبروی هم قرار نمی گیرند.به این صورت درختان تنها در ردیف های فرد و یا فقط در ردیف های زوج روبروی هم کاشته می شوند.(تصویر 2_11)این شیوه علاوه بر آن که تمام ویژگی های شیوه ی اول را دارد، مناظر انبوه تری از درختان پدید می آوردو نشان دهنده آن است که چگونه انسان ایرانی با هوشمندی در مناطق کویر و لم یزرع ایران که فراهم آوردن آب دشوار است با ابداع این شیوه کاشت، فضایی لذت بخش را می آفریند. (شاهچراغی. 1389. 68)
 • مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع صادرات کالاهای صنعتی و صادرات غیر نفتی


 •  
  تصویر 2_10:فرم قرار گرفتن درختان درباغ.                     تصویر 2_11:شیوه کاشت پنج نقطه ای                              مأخذ:پیرنیا.1373                                                         وموازی.مأخذ:شاهچراغی.1389
  جدول 2_10:گونه ها و مکان کاشت گل، گیاهان و درختان در باغ ایرانی.مأخذ:شاهچراغی.1387

    گونه ها بر اساس کارکرد              مکان کاشت       نمونه هایی از اقلیم های چهار گانه
  درختان سایه افکن دو طرف محورهای اصلی و محورهای
  میان کرت ها
  سرو-چنار-سپیدار-سفیدار ترکستانی-عرعر
  سمرقندی-تبریزی-زبان گنجشک-کبوده-شنگ-
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.