پایان نامه با موضوع روزنامه اطلاعات و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

 [87]آشنا،حسام الدین،از سیاست تا فرهنگ،(سیاستهای فرهنگی دولت در ایران،1320-1304)،پیشین.ص96
[88] سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره 291003573،ص2 :پیوست شماره 1،ص2-1
[89] مکی،حسین،تاریخ بیست ساله ایران،(چاپ چهارم)،تهران:انتشارات علمی، جلد ششم، سال 1374.ص196
[90] بیگدلو،رضا،پیشین،ص261
[91] بیگدلو،رضا،پیشین،ص263
[92] مکی،حسین،پیشین،ج6،ص199
[93] مکی،حسین،پیشین،ج6،صص206-205
[94] آشنا،حسام الدین، «فرهنگ و تبلیغات حکومتی در ایران«، رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق،1371، ص88
[95] بلوشر،ویپرت،سفرنامه بلوشر، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران:خوارزمی ،1363.ص310
[96] صدیق،عیسی،چهل گفتار،ص154
[97] صدیق،عیسی،یادگار عمر، (چاپ دوم)،تهران:شرکت سهامی طبع،ج2، 1340.ص202
[98] همان،ص234
[99] روستایی،محسن،پیشین، ص293
[100] روستایی،محسن،پیشین ،ص306
[101] این بخشنامه به صورت سند در بخش ضمائم کتاب تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد تالیف محسن روستایی آمده است.
[102] روستایی، محسن، پیشین، ص312
[103] همان ،ص313
 [104]روزنامه اطلاعات،سال یازدهم،شماره 2921، 1315،ص6
[105] آصف،محمد حسن،مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی،(چاپ دوم)، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384.ص252
[106] مکی،حسین،پیشین،ص324؛ نیز: بیگدلو،رضا،پیشین،ص268
[107] امینی، علیرضا،تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی ، چاپ اول، تهران:نشر قومس،1385.ص277
مطلب مشابه :  پایان نامه درباره موزه ملی ایران و حافظ شیرازی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.