پایان نامه با موضوع روزنامه اطلاعات و تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه

[129] امینی، علیرضا، تحولات سیاسی-اجتماعی ایران از قاجاره تا رضاشاه،ص240
[130] کاتم، ریچارد،ناسیونالیسم در ایران، ترجمه فرشته سرلک،چاپ اول،تهران:نشر گفتار،1371.ص12-11
[131] پارسونز،سرآنتونی،خاطرات دو سفیر، ترجمه محمود طلوعی، چاپ سوم، تهران:نشر علم، 1375. صص270-269
[132] فلاح زاده،سید حسین،پیشین،ص165
[133] محمدی منصورآبادی،عسگر،«روابط سیاسی و فرهنگی ایران و ترکیه در دوره رضاشاه13201304 شمسی»دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین،1389،چکیده
[134] بابایی،امید،سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی، قم :انتشارات شیعه شناسی،1389.ص100
[135] مطهری،مرتضی،«قلمرو سیاسی دین از دیدگاه استاد مطهری»،کتاب نقد،شماره 58-57،زمستان 1389و بهار 1390،ص162
[136] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص51
[137] علم الهدی،جمیله،«جریان های تاثیر گذار در تعلیم و تربیت معاصر ایران»،کتاب نقد،شماره22، 1358.
[138] علم الهدی،جمیله،پیشین.
[139] بیگدلو،رضا،پیشین،ص128
[140] سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره 6200/297 :پیوست  شماره 5،ص7
[141] روزنامه اطلاعات، سال یازدهم،شماره 2915، مهر 1315.ص6
[142] کوهستانی،مسعود«موسسه وعظ و خطابه»،گنجینه اسناد،سال اول،دفتر اول،بهار 1370
[143] فلاح زاده، سید حسین،پیشین،ص182
[144] زهیری، علیرضا، عصر پهلوی به روایت اسناد، چاپ اول، تهران:دفتر نشر معارف،1379.ص51
[145] زهیری،علیرضا،پیشین،ص51
[146] سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره6200/297 :پیوست شماره 5،ص7
[147] صدیق، عیسی، چهل گفتار، ص225
[148] امام خمینی، کشف الاسرار، تهران:انتشارات محمد، بی تا.ص332
[149] آشنا،حسام الدین،از سیاست تا فرهنگ، ص131
مطلب مشابه :  پایان نامه درباره ادبیات فارسی و فارسی زبان
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.