پایان نامه با موضوع روزنامه اطلاعات و آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

[45] افشار،ایرج،نامه های لندن، چاپ اول، انتشارات فرزان روز، 1375.ص192
[46] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص71
[47] طبری،احسان،ایران در دو دهه واپسین، تهران:حزب توده ایران،1360.ص242
[48] صدیق،عیسی،چهل گفتار،ص96
[49] آصف،محمد حسن،پیشین،ص251
[50] تاریخ تهاجم فرهنگ غرب نقش روشنفکران وابسته ،تهران:قدر ولایت،1377.ص51
[51]سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره 53460/297 :پیوست شماره 2،ص4
[52] گنجینه اسناد،سال چهارم ،دفتر سوم،شماره 15 ، سال 1315، ص 36
[53] صدیق،عیسی،چهل گفتار،ص90
[54] روستایی، محسن،پیشین ،ص119
[55] بصیرت منش،حمید، پیشین،ص68
[56] اسعدی،مرتضی،پیشین،ص397
[57] صدیق،عیسی،یادگار عمر،ج2،ص259
[58] ر.ک: مجله آموزش و پرورش،سال دهم،شماره 8-9، 1319
[59] آشنا،حسام الدین،از سیاست تا فرهنگ، تهران:سروش،1384. ص88-87
 [60]روزنامه اطلاعات،سال دهم،شماره 2717، بیست و نه بهمن 1314
[61] یرواند،آبرهامیان،پیشین،ص195
[62] روستایی،محسن،پیشین،ص115
[63] همان،ص 113
[64] سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره 36539/297،ص3 : پیوست شماره 3،ص5
[65] بولارد،سرریدر،شترها باید بروند، ترجمه حسین ابوترابیان. تهران،:البرز، 1369.ص24
مطلب مشابه :  عوامل طبیعی و دین و مذهب
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.