پایان نامه با موضوع دانشگاه شهید بهشتی و حقوق بین الملل بشر

دانلود پایان نامه
 • [8] – A memory of solferino
  [9]- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال 1383، ص 8.
  [10]-کنعانی، محمدطاهر؛ سیاه رستمی، هاجر، حسین نژاد؛ کتایون، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، 1383.
   
  [11] -http://bashardustan.blogfa.com
  [12] – کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، 1383، چاپ اول، ص252
  1- امروزه با توجه به ظهور انواع سلاح‌های پیشرفته‌ اتمی و شیمیایی و محتمل بودن بکارگیری آنها در زمان مخاصمات مسلحانه، می‌توان نتیجه گرفت کهخطرات و خسارات جنگ محدود به زمان مخاصمه نیست بلکه بعد از خاتمه جنگ آثار اسف بار آن متوجه افراد بالاخص غیر نظان می‌شود.
  [14] – سید علی، پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه‌هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق، شماره 39، سال 1383، ص 76 – 116.
  [15] – محمد رضا بیگدلی،پیشین،ص 79.
  [16] – همان،ص 80
  [17] – هنجنی، سید علی، پیدایش حقوق بشردوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی،مجله تحقیقات حقوقی، شماره39،صص86-88
   
  [18] – آشنایی با کنوانسیون ژنو www.wapedia. com
  [19] – جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ص 123
  [20] -همان
  [21] – کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت، 1383، چاپ اول، صص 255 -256
  [22]- شریعت­باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین­المللی، تهران، نشر جنگل، 1384، چاپ اول، ص203
  [23]- رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر میرمحمد صادقی، حسین، مشهد، 1383، چاپ اول، ص461
  [24]- کامینگا، منو تی، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، 1382، شماره بیست و هشت، ص 74
  [25]- ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیر حسین، حقوق بین­الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران،نشر میزان، 1386، چاپ دوم، ص198 و ص204-205
  مطلب مشابه :  مقاله درمورد ساختار متن و طول موج

 • [26]- نجفی ایرندآبادی ،علی حسین ، مسؤولیت کیفری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 15 ( سال 4-1373) ص 174 و 175.
  [27] -بیگ زاده ،ابراهیم ،  محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی سازمان ملل متحد ش 18، ص 59 و 60.
  [28] – Humanitarian Intervention
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.