پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و دیوان عالی کشور

دانلود پایان نامه
 • 1- فقیه نخجیری ، حسن ، ص 190 ، به نقل از : مجله هفتگی دالوز ، سال 1933 ، ص 77 .
  2- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 416 ، به نقل از :                                     Boris Stark , “ Droit civil obiligations responsabilite delictuelle “ , 2 nd, ( paris : 1985 ), P . 91 .
  3- فقیه نخجیری ، حسن ، همان منبع ، ص 191 ، به نقل از مجله هفتگی دالوز ، . . . 1933 ص 77 .
  1- عبدالرزاق عبدالوهاب ، جبران خسارت معنوی در قوانین سوئیس و عراق ، مجله القضاء ، شماره 2 ، 1965 م ، ص 24 .
  2- حسین عامر ، المسئولیه المدنیه التقصیریه و العقدیه ، دارالمعارف ، 1979 م ، ص 437 .
  3- حسن علی الذنون ، النظریه العامه للالتزام ، جلد 1 ، ص 27 .
  1 – عزیز کاظم جبر ، الضرر المرتد و تعویضه فی المسئولیه التقصریه ، ( عمان : مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع 1998 م ) ، ص 84 .
  2 – شمس الدین ، عفیف ، المصنف فی قضایا الموجبات و العقود و المسئولیه ، بیروت ، 1992 م ، ص 534 .
  3 – ندی البداوی النجار ، احکام المسئولیه ، ( طرابلس ، المؤسسه الحدیثه للکتاب  ، چاپ اول ، 1997 ، ص 560 .
  4 – معاونت آموزشی قوه قضائیه ، همان منبع ، ص 194
  1 – متین ، احمد ، همان منبع ، ص 56 .
  1 – بارانی ، آرش ، همان منبع .
  1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 153 . به نقل از ریپر و بولانژه ، ج 2 ، ص 1154 .
  2 –  منبع پیشین ، ص 154 ، به نقل از : پلانیول ، ریپر و اسمن ، ج 6 ، شماره 658 ، ص 890 .
  3 – علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، تهران ، حسینیه ارشاد ، سال 1363 ، جلد 2 ، ص 376 .
  4 – کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، ۱۳۷۴ ، ص 155 .
  1 – علی آبادی ، عبدالحسین ، همان منبع ، ص 379 .
  2 – سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 374  به نقل از :      B.S. Markesinis and Deakin, S.F , “ The German Law of torts “ 3 ed , ( 1994 ).
  1 – جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ، ارث ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، ۱۳۷۱ .
  2 – معاونت آموزشی قوه قضائیه ، همان منبع ، ص 73 .
  1 – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 244 ، به نقل از مازو ، جلد 2 ، ش 607 .
  1 – کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی ، ج 1 ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ، ص 73 .
  1 – سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 372 .
  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادهای پیمانکاری

 • 1 – نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 412 ،  به نقل از : رابرت آندره ، شماره 53 ، ص 212 ، رأی در مجموعه گازت دوپاله سال 1943 ص 24 مندرج است .
  2 – سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 273 .
  1 – حسن نعال ، المطول فی شرح الصیغ القانونیه للدعاوی و الاوراق القضائیه ( الالتزامات ) ، جلد 4 ، ص 381 .
  1 – نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 414 .
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.