پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و اسلام و ایران

دانلود پایان نامه

3- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی خسارت معنوی ، انتشارات نورالثقلین ، تهران ، 1380 ، ص 179 .
1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، خسارت معنوی در حقوق اسلام و ایران ، انتشارات امیرکبیر تهران ، چاپ دوم ، سال 1388 ، ص 153

 • 2- یزدی ، محمدکاظم ، ملحقات عروه الوثقی ، جلد 2 ، ص 67 ؛ به نقل از : نقیبی ، سیدابوالقاسم ، منبع پیشین ، ص 155 .
  3 مکارم شیرازی ، ناصر ، همان منبع ، ص 201 .
  1-بادینی ، حسن ، فلسفه مسئولیت مدنی ، انتشارات شرکت سهامی تهران ،چاپ اول ، 1384 ، ص 27 .

 • 2- نظری ، ایران دخت ، مسئولیت مدنی مالک ، تهران ، انتشارات جنگل ، چاپ اول ، ا389 ، ص 33 .
  1- نظری ، ایران دخت ، همان منبع ، همان صفحه .
  1- امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366 ، ص 51 .
  2- امامی ، حسن ، منبع پیشین ، ص 274 .
  3- صفایی ، حسین ، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، سال 1355 ، ص 50
  1- صفائی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ 6 ، سال 1377 ، جلد 1 ، ص 28 .
  1- بارانی ، آرش ، مقاله راههای جبران خسارت معنوی در حقوق ایران ، پایگاه حقوقی قانون مداری ، 1389 .
   
  1- متین ، احمد ، مجموعه رویه قضائی متین ، تهران { بی نا }، 1340 ، ص 54 .
  1- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 225 .
  1 – لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی کیفری ، ویژه نامه مأوی ،‌1 دی ماه 1386
  1- بلادی ، سیدوحید ، مقاله خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، نشریه مأوی ، 1388 .
  2- متین ، احمد ، همان منبع ، ص 56  .
  1- میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ، ترجمه احمد اشتری ، تهران ، نشر حقوقدان ، چاپ اول ، ص 107 .
  2- میشل لوراسا ، منبع پیشین ، به نقل از :Ganot ( Jean ) , La reperation da prejudice moral . ( 1924  )
  3- میشل لورراسا ، منبع پیشین ، ص 107 .
  1- میشل لوراسا ، منبع پیشین ، به نقل از : ژان گانو ، ترمیم خسارت معنوی ، پیشین ، ص 31 .
  2- مقدم سعید ، نظریه التعویض عن الضرر المعنوی فی المسئولیه المدنیه ، بیروت ، دراسه مقارنه ، 1985 م ، ص 69 .
  3- میشل لوراسا ، منبع پیشین ، به نقل از  : ژان گانو ، همان منبع ، ص 31 .
  1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، به نقل از :                 Givord ( Francois ) , La reparation du prejudice , moral , ( These Grenoble , 1938 ) , PN , 4 , P . 12
  2- یوسف نجم جبران ، النظریه العامه للموجبات ( بیروت : منشورات عویدات ، 1981 ، م ) ، ص 241 .
  3- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، به نقل از : ژیورد ، ترمیم خسارت معنوی ، پیشین ، ص 12 .
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.