پایان نامه با موضوع تاریخ معاصر ایران و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

[171] فلاح زاده،حسین،پیشین،ص183
[172] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص105
[173] سازمان پرورش افکار،(مجموعه سخنرانیها و آهنگهای موسیقی و نمایشنامه ها و سرودهای پرورش افکار، تابستان 1318 در باغ­فردوس)،تهران:دبیرخانه سازمان پرورش افکار،1318.ص5
[174] سازمان پرورش افکار،پیشین، ص7-3
[175] سازمان پرورش افکار،پیشین، ص9-8
[176] ر.ک: معظم پور،اسماعیل،نقد و بررسی ناسیونالیسم تجدد خواه در عصر رضاشاه ، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1383صص217-220
[177] سازمان پرورش افکار، پیشین،ص21
[178] سازمان پرورش افکار، (مجموعه سخنرانیها و آهنگهای موسیقی و نمایشنامه ها و سرودهای پرورش افکار، از آبان 1318 تا خرداد 1319 در تالار دبیرستان دارالفنون)،تهران:انتشارات دبیرخانه سازمان پرورش افکار،1319.ص84
[179] سازمان پرورش افکار،پیشین ،ص48
[180]سازمان پرورش افکار،پیشین، ص89
[181] همان،ص54
[182] همان، ص62
[183] بامداد،بدرالملوک، هدف پرورش زنان ، تهران:شرکت مطبوعات، ج1 ،بی تا.ص89
[184] زهیری ، علیرضا،پیشین ،ص46
[185] خدایار محبی، منوچهر،شریک مرد، تهران:تابان،1325.ص94-93
[186] سازمان اسناد ملی ایران ،سند شماره 30498/297:پیوست شماره 11،ص13
[187] برون شهلا،«مسائل فرهنگی زنان دوره رضاشاه پهلوی»،رساله کارشناسی ارشد،پیام نور، تهران،1390،ص40
[188] زهیری، علیرضا،پیشین ،ص46
[189] فرهادی،کبری،«تحول حقوق زنان در دوره رضاشاه»، رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی قزوین،زمستان 90،ص104
[190] به نقل از: صفایی، ابراهیم،رضاشاه کیر در آئینه خاطرات،ص102-101
[191] به نقل از: فتحی، مریم،کانون بانوان با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکت های زنان در ایران، چاپ اول،تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران،1383. ص131
مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع روزنامه اطلاعات و تعلیم و تربیت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.