پایان نامه با موضوع تاریخ معاصر ایران و دوره پهلوی اول

دانلود پایان نامه

[66] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص51
[67] رستمی،فرهاد،پهلوی ها،(چاپ دوم)، تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ج اول، 1378.ص23
[68] قنبری،داریوش،پیشین، ص79
[69] ر.ک به: هدایت،مهدی قلی خان،پیشین.ص525
[70] پهلوی،محمدرضا،ماموریت برای پدرم، چاپخانه سازمان سمعی و بصریهنرهای زیبا، بی جا ، بی تا .ص78
[71] قنبری،داریوش،پیشین، صص85-84
[72] دیگار،پیر و دیگران،ایران در قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران:البرز ،1377. ص54
[73] دولت آبادی،یحیی،حیات یحیی،ج1، چاپ ششم، تهران: انتشارات عطار و فردوس، 1371.ص436
[74] ر.ک: هدایت،مهدی،پیشین،ص23
[75] حبیبی،حسن و دیگران،سقوط، چاپ اول، تهران:موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی،1384.ص29
[76] قنبری،داریوش،پیشین، ص80
[77] آوری،پیتر،پیشین،ص58
[78] به نقل از: فردوست،حسین،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران:انتشارات اطلاعات،1371ص43
[79] بینا،فتح اله،پیشین،ص136
[80] آرین پور،یحیی، از نیما تا روزگاران ما ، چاپ اول، تهران : انتشارات زوار، ج سوم، 1374. ص92
[81] بیگدلو،رضا،باستانگرایی، چاپ اول، تهران، نشر مرکز،1380.ص32
[82] بصیرت منش،حمید،پیشین،ص58
[83] کیانی،مصطفی،معماری در دوره پهلوی اول، چاپ اول،تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصر،1384ص66-65
[84] اسکندری،ایرج،خاطرات سیاسی ،تهران:نشر تابش،1369.ص32
[85] نفیسی،سعید،تاریخ معاصر ایران، تهران:فروفی، 1345،ص76
[86] سازمان اسناد ملی ایران،سند شماره 291003573،ص1 : پیوست شماره 1، ص2-1
مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد پدیده ها و دینامیکی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.