پایان نامه با موضوع تاریخ معاصر ایران و وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

[24] آوری،پیتر،پیشین،ج2،صص112-111
[25] اسعدی،مرتضی،پیشین،ص303
[26] فاوست،لوئیس،ایران جنگ سرد ،(چاپ دوم)،ترجمه کاوه بیات،تهران، نشر وزارت امور خارجه،1374.ص36
 [27]صفایی ابراهیم،رضاشاه کبیر در آیینه خاطرات،ص106
[28] شادمان،سیدفخرالدین،تسخیر تمدن فرهنگی، تهران:چاپخانه مجلس،1326. ص42
[29] طرفداری،علی محمد،«ملی گرایی،سره نویسی و شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در دوره پهلوی اول»، گنجینه اسناد شماره77،دوره 20، 1389.ص58
[30] دستاتیر کتابی است مجعول که مردی فرومایه به نام آدر کیوان در اویل قرن یازدهم هجریدر هندوستان و در زمان سلطنت اکبر شاه و مقارن دین سازی در آن دیار با مطالب و الفاظ ساختگی تالیف کرده است. و شامل نامه هایی است که بر شانزده پیغمبر در هزاران میلیارد سال قبل نازل شده و همچینین تفسیر و ترجمه آنها به زبان فارسی، آمیخته به کلمات معجول در زمان خسرو پرویز ساسانی . صدیق،عیسی،یادگار عمر، تهران:انتشارات امیر کبیر،ج 2 ،1345،ص234
[31] صدیق عیسی،یادگار عمر،ج2،ص234: روستایی،محسن،تاریخ نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد ، تهران:نشر نی،1385. ص306
[32] صدیق عیسی،یادگار عمر،ج2 ،ص68
[33] اسعدی،مرتضی،پیشین،ص398
[34] یرواند،آبرهامیان،پیشین،ص114
[35]سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،« وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه»،سند شماره 318،ص232
[36] ساتن،الول، رضاشاه کبیر یا ایران نو، ترجمه عبدالعزیز صبوری ، چاپ اول،تهران:انتشارات تابش،  بی تا.ص328
[37] صدیق،عیسی،روش نوین در آموزش و پرورش،(چاپ هفدهم)، تهران:شرکت سهامی طبع کتاب،1347.ص 352
[38]بهار،محمدتقی،پیشین،ج1،ص238
[39] کسروی،احمد،نوشته های کسروی در زمینه زبان فارسی، به کوشش حسین یزدانیان، تهران:سپهر، 1357.ص70-69
[40] صدیق،عیسی،یادگار عمر،ج2،ص234
[41] صدیق،عیسی،چهل گفتار،ص58
[42] مجله تعلیم و تربیت،سال یازدهم،شماره 7و8،مهر و آبان،1320،ص1-2
[43] تاریخ معاصر ایران( کتاب نهم)، مجموعه مقالات، چاپ اول،تهران:موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی،1374.ص20
[44] هدایت،مهدی قلی، خاطرات و خطرات،(چاپ دوم) ، تهران:کتابفروشی زوار، 1344 ،ص411
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.