پایان نامه با موضوع ایران باستان و باغ ایرانی

دانلود پایان نامه
 • درختان

   
  همیشه سبز

  نماد پایداری
  نماد بهشت(فضای آرمانی)

  خزان پذیر

  زوال پذیری در دنیا
  حیات دوباره

  گل ها

  نماد زیبایی

 • ب:آب
  1_نقش آب در ایران باستان
  آب به همراه خاک، آتش و هوا، همواره به عنوان عناصر چهارگانه تشکیل دهنده جهان هستی به شمار رفته است.وجود یک سرچشمه و منبع آب دلیلی موجه برای ساختن تلقی می شده است.نمود آب در معماری به عنوان عنصری اصلی و مرکزی تلقی شده و معماری در اطراف آن قرار می گیرد، شکل و فرم به مکان ها می بخشد، رابط و پیوند دهنده فضاهای مختلف به یکدیگر می شود، به صورت جاری و گذرا از داخل محیط می گذرد و یا به صورت منظرین و نمایشی نمود پیدا می کند.(رجبی. 1385. 21)
  در ایران آب پیام آور روشنایی و پاکی به شمار می رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود.شاید به علت اینکه ایران کشوری کم آب بوده، این مایع حیاتی بین ایشان قدر و منزلتی والا داشته است.آب در نزد ایرانیان نه تنها برای رفع نیاز مورد استفاده قرار می گرفته، بلکه از لحاظ معنوی و روحی نیز تأثیر بسیاری داشته است.
  توجه به هر یک از عناصر چهارگانه نیز در باغ ایرانی ریشه ای کهن دارد.آناهیتا الهه آب در اعتقادات ایرانیان همواره حضور داشته است و آب حیات بخش که در مظهر خود به چهار قسمت تقسیم می شود بهشتی در دل بیابان می آفریند(نیلوفری. 1363)بنا بر اوستا، فرشته آب به همراهی ایزد باد و فر و فروهر نیکان مقدار معینی از آب را در جهان میان ممالک تقسیم کردند و نیز آبان یشت که مفصل ترین یشت ها است به اردویسور ناهید فرشته آب اختصاص دارد.(نیک طبع. 1379)ایرانی همواره با شیوه های ماهرانه آب را بیش از آنچه هست می نماید، آب در باغ ایرانی در جوی ها و سینه کبکی ها، فواره ها، استخرها و شتر گلوها وجود دارد.(متحدین. 1374)جوشش آب در باغ ایرانی تنها خصلتی نما گونه نداشته بلکه به صورت ذکری دایمی جوشش هستی را متذکر می شود این خصلت نو شدن عالم، در ادبیات گاهانی به صورت فراشگر آمده است که با واژه fresh هم ریشه است و معنای نو کردن و پاک کردن را دارد.(بمانیان و همکاران. 1386. 105)

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.