پایان نامه اصل قانونی بودن و مجازات دنیوی

دانلود پایان نامه

جنبه شخصی داشته باشد. مانندترک واجبات درحالی که موضوع حقوق کیفری عرفی ، شامل اینگونه گناهان نمیشود. نهایت مجازات دنیوی اینگونه گناهان ، غالبا تعزیراست نه حد ، ازسوی دیگرجرم که موضوع حقوق کیفری عرفی است شامل جنایات عمدی وخطایی نیزمیگردد.درحالیکه گناه که موضوع حدودوتعزیرات شرعی است ، شامل این  گناهان نمیشود.[11]

 • حقوق کیفری شرعی وموضوع حقوق کیفری عرفی به اصطلاح اهل منطق عموم وخصوص مطلق است، مضوع حقوق کیفری، شرعی، اعم ازموضوع حقوق کیفری عرفی است، زیرا علاوه بر اینکه شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می­باشند، شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی نیز هستند می­باشد، برخلاف موضوع حقوق کیفری عرفی که شامل نوع اخیرازگناهان نمیباشد.
  با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام به خوبی مشخص میشود که هدف اسلام است ازکیفر گناهکار و جنایتکار زجروتعذیب آنها نیست بلکه غرض ازتعذیب ، به وجودآوردن جامعه ای سالم وبطورکلی حفظ و حمایت مردم ازمفاسداجتماعی است.[12]

 • عده ای ازنویسندگان حقوقی اعتقاددارند که این اصل درحقوق اسلام وجوددارد وبرای اثبات این اصل دلایلی اقامه میکنند که به شرح ذیل قابل تقسیم است .[13]
  الف) اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن
  آیاتی­راکه نویسندگان­حقوقی درمقام وجوداصل قانونی بودن­جرائم­ومجازات­هایادمیکنند­ازاین­قرار است:
  1) آیه هفت سوره طلاق برمبنای این آیه خداوند کسی رابرانجام امری مکلف نمیکند، مگردرمقابل آنچه به اوداده ویااورابرانجام ان امرقادرساخته است بنابراین خداونداحدی را به تکلیفی که بیان نشده است ، مکلف نمی­کند واورادرمقابل­حکم اعلام­نشده مسئول ندانسته­، بازخواست نمیکند این معنا مدلول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات است ومارابی نیاز از نص صریح دراین مورد می­کند. براین اساس هرکس تنها در مقابل احکامی که به اواعلام شده ، مسئول وقابل مؤاخذه است وتازمانیکه حکم موضوعی به اواعلام نشده و از انجام ان منع نشده است، آن موضوع برای او مباح محسوب میشود ودرصورت ارتکاب ، به لحاظ مسئولیت ، اصل بربرائت ذمه اوست .[14]
  2- آیه پانزده سوره اسراء :
  یعنی ماقوم وملتی را عذاب نکردیم ، مگرآنکه برای ایشان رسولی فرستاده باشیم آنگاه ،عده ای ازحقوق­دانان می افزایند، رسول کنایه ازبیان احکام است . این آیه شریفه که روشنترین وگویاترین دلیل اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هااست میگوید ، تامردم ازوجود قانون وجرم ومجازات آگاهی نداشته باشند ، مجازات نخواهندشد . بنابراین خداوند هیچ قومی رابه عذاب دچارنمیکند مگرپس ازآنکه رسولی به سوی شان بفرستد تاحجت رابرایشان تمام نماید
  این­مطلب درآیه شریفه­که تعبیربه رسول شده است، اینگونه بیان­می­کندکه مراد، تعزیردنیوی است نه اخروی.[15]
  1-آیه هفت سوره طه :
  خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه انچه که داده است .پس مرادخداوندراازاین آیه اینگونه بیان میدارندکه خداوندهیچ کس­رابه واسطه عملش­مجازات­نمیکند­مگراینکه قباحت ان عمل قبلا اعلام شده باشد.[16]
  2-آیه 268 سوره بقره :
  خداوندهیچکس راتکلیف نمیکند مگربه اندازه توانایی او.سپس اینگونه آورده میشود که دراین ایه بطورغیرمستقیم اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها رعایت شده است زیرااگربه شخصی قباحت عمل ، اعلام نشده باشد مجازات چنین شخصی نیزصحیح نمیباشد.[17]
  3-آیه 115 سوره توبه :
  این ایه مؤید لزوم جعل قوانین واعلام آن به مردم برای آگاهی آنها ازمحتوای احکام است بنابراین چنانچه امورممنوع به مردم اعلام شد وبرخلاف آن عمل کردند گمراه خواهندشد زیرا این گمراهی به منزله نوعی عذاب ومجازات است.[18]
  4-آیه 131 سوره انعام :
  میفرمایدخداوندهیچ قوم غافل وجاهدرابه هلاکت نمیرساندمگراینکه­قبلابه­انهااتمام حجت کرده باشد.[19]
  5- آیه سوره 59 سوره قصص :
  مطابق این آیه خداوندمیفرماید ماهیچ دیاری راهلاک نکنیم ، مگرانکه اهلش ظالم وبیدادگرباشند.[20]
  ازمجموع آیات فوق چنین استنباط میشودکه مجازات اخروی وبه تبع ان مجازات دنیوی، وقتی اعمال میشودکه احکام ومقررات الهی به وسیله پیامبران درزمان غیبت توسط پیامبران ووالیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ شود والا متخلفین مجازات نخواهندشد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.