پایان نامه استفاده از فناوری و محیط های یادگیری

دانلود پایان نامه
 • ورود اینترنت و رایانه های شخصی و قابل حمل همراه، که هر روز توانایی های جدیدتری پیدا می کنند، و از طرفی توسعه زبان های برنامه نویسی و نرم افزارهای گوناگون، که طراحی و ارائه مطالب آموزشی را سهولت می بخشند، نظام های آموزشی را دست خوش تغییرات عمده ای کرده اند. به نظر می رسد که استفاده از این امکانات برای آموزش، موجب ارتقای کیفیت آموزش شده و به فراگیرمحوری، یادگیری فعال و مادام العمر، تعامل در یادگیری و چندرسانه ای بودن آموزش کمک نموده بشریت را به سمت یک انقلاب بزرگ آموزشی سوق می دهند. آموزش به کمک رایانه عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه برای تدریس محتوا استفاده می کند. استفاده از فناوری رایانه با تشویق دانشجویان شرایط لازم را برای خودآموزی و آموزش مستقل و فعال به جای کلاس درس فراهم می سازد. زمینه های آموزشی رایانه شامل: رایانه به عنوان معلم خصوصی، روش تمرین و تکرار، روش استقرایی، روش بازی، آموزش با مدیریت رایانه و در نهایت شبیه سازی به کمک رایانه است. استفاده از شبیه سازی به عنوان یکی از روش های جدید استفاده از فناوری رایانه در تعداد زیادی از مراکز آموزشی معتبر دنیا مرسوم شده است. در واقع شبیه سازی جالب ترین نوع یادگیری توسط رایانه محسوب شده و به فراگیر اجازه می دهد که نقش مهمی در شبیه سازی موقعیت ها و شرایط ایفا نماید. شبیه سازی بایستی بر پایه یک معدل صحیح (به همراه پیش فرضهای منطقی) از پدیده تحت مطالعه باشد.بایستی فراگیران با آن تعامل داشته باشند.بعد از تعامل فراگیر بایستی بازخوردی صحیح و فوری و اطلاعات دهنده ارائه شود.جهت جلب توجه فراگیران به نکات مهم و کلیدی از نمودار ها و علائم معطوف کننده توجه استفاده شود. (احدیان، 1384)
  با ظهور فناوری های جدید در عرصه آموزش ،محیط های یادگیری جدیدی به وجود آمده است ویکی از این روشهای آموزشی مؤثردر این محیط ها شبیه سازی است. با کاربرد رایانه در فراگیری ،زمینه بهره گیری از روش حل مسئله گسترده می شود،طوری که باشبیه سازی به وسیله رایانه می توان فراگیر را در صحنه های شبیه واقعیت دید که طی فرآیندی خود جوش ،فرد به خلاقیت واکتشاف برای رفع نیازهای پیش آمده خو یش درجهت کسب اطلاعاتی دست می زند. (افضل نیا، 1387).
  می توان با طراحی وبه کار بردن یک محیط شبیه سازی شده ضمن متنوع وجالب کردن محیط یادگیری ،فراگیران آسانتر ،بدون خطروهزینه زیاد وریسک پذیری به تجارب یادگیری دست یابند وبا پیچیدگی های زندگی واقعی آشنا شوند .
  این فصل شامل مبانی نظری پژوهش، تاریخچه آموزش شبیه سازی شده، مفهوم خلاقیت و پیشرفت درسی و در نهایت قسمت مربوط به پیشینه تحقیق می باشد که در دو بخش داخلی وخارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
  مبانی نظری

 • تعاریف ومفاهیم
  علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه: درسی است به ارزش 2 واحد درسی که در هفته توسط دبیر متخصص زیست شناسی در پایه اول متوسطه دوم تدریس می شود.که در آخرین ویرایش سال تحصیلی93/92 مشتمل بر هفت فصل با موضوعات: 1-نگرش علمی وعلوم زیستی2- ساختار شیمیایی 3-تولیدکنندگی 4-تغذیه 5-تولید مثل و وراثت 6-بوم شناسی 7-سلامتی و بیماری تدوین گردیده است. این درس یکی از مهمترین کتب برای هدایت دانش آموزان به رشته علوم تجربی می باشد.
  فناوری : عبارت است ازکاربرد نظام مند علوم رفتاری وفیزیکی وعلوم دیگر برای حل مشکلات (ذوفن 1383)
  آموزش : به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی معلم طرح ریزی می شود و بین معلم ویک یاچند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابد (سیف، 1388).
  یادگیری : براساس رویکرد ساخت گرایی ، فرایندی پویا و درونی است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطلاعات جدید به آنچه که آموخته اند دست به ساخت دانش می زنند .
  فناوری آموزشی: هیأت فنا وری آموزشی آمریکا اینگونه تعریف کرده است «روش نظام مند طراحی ،اجراوارزشیابی کل فرآیند یادگیری وتدریس بر حسب اهداف معین ونیز بر اساس تحقیقات در زمینه یادگیری وارتباطات انسانی وغیر انسانی به منظوز فراهم آوردن یادگیری وآموزش مؤثرتر،پایدارتر وعمیق تر» (احدیان ،1381).
  تعریف شبیه سازی :
  کلمه Simulation به‌معنی «عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت» (گروه مولفین1384)و «نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر» ( مریام 2000)مده است.
  شبیهسازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راهحل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از دستیابی به اهداف سازمان مطمئن میکند( فیرین دی ام،مادلر دید ومدلر ام جی2002 )
  یک مدل شبیهسازی، گونهای از پدیدهها یا سیستمهای دینامیک را نشان می‌دهد، که میتواند مسائل موجود در سازمان را پیش از آن‌که تبدیل به مشکل شوند، شناسایی کند.
  شبیه‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایشها با استفاده از این‌ مدل و‌ با هدف‌ پی‌بردن‌ به‌ رفتار سیستم‌، یا ارزیابی‌ استراتژیهای‌ گوناگون،‌ در محدوده‌ای‌ که‌ به‌وسیله‌ معیار و یا مجموعه‌ای‌ از معیارها اعمال‌ شده‌، برای‌ عملیات‌ سیستم‌، صورت ‌می‌گیرد.( شانون، رابرت1380)
  شبیهسازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم واقعی با گذشت زمان است. همچنان‌که یک سیستم با گذشت زمان تکوین مییابد، رفتـــار آن با ایجاد مدل شبیهسازی بررسی میشود. این مدل، معمولاً به‌شکل مجموعه‌ای از فرضهای مربوط به عملکرد سیستم است. این فرضها در چارچوب رابطههای ریاضی، منطقی و نمادین بین نهادهها یا اهداف مورد نظر سیستم بیان میشود(اخوان و معینی1384)
  شبیه سازی نسخه ای از بعضی وسائل حقیقی یا موقعیت های کاری است که تلاش دارد تا بعضی جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله ی رفتار سیستم دیگری نمایش دهد که بیشتر در سیستم های طبیعی و سیستم های انسانی کاربرد دارد..همچنین شبیه سازی نمایش مجدد یا خلق مجدد یک شئ یا موضوع واقعی یا یک موقعیت می باشد .این تکنیک همانند آینه، واقعیات را همانند سازی می کند ،افزون بر این احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان وجود ندارد.
  تعریف شبیه سازی های آموزشی
  شبیه سازی در لغت به معنای ارائه بدلی از یک چیز واقعی، یک فرایند یا نمایشی از اوضاع جاری است. شبیه سازی هر پدیده ای متضمن ارائه ویژگی های کلیدی یا رفتاری آن سیستم فیزیکی یا انتزاعی است.
  گیرینبلت (1981) شبیه سازی را این طور تعریف می نماید:
  “شبیه سازی ها، نمایشی از یک سیستم بزرگتر هستند و در بر دارنده ی عناصر انتزاعی آن سیستم می باشند. ویژگی های اصلی سیستم باید توسط طراحان معین گردد و در شکل ساده تر، در شبیه سازی گنجانده شود. عناصری که در سیستم از اهمیت کمتری برخوردار هستند، در شبیه سازی قرار نمی گیرند. شبیه سازی به ساده تر کردن عناصر اصلی و مهم و حذف کردن عناصر کم اهمیت تر تاکید دارند”.
  شبیه سازی یعنی ساختن شبیه یک سیستم به هرروش یا صورت ممکن که اربعضی جهات با سیستم مرجع متفاوت باشد.شبیه سازی را می توان با یک تعریف کاملتر بیان وآن را درقالب فرایندی ارائه کرد:«شبیه سازی فرایندی ازمدل سازی واجرای مدل است»(مه آبادی1391)
  تاریخچه شبیه سازی وآموزش شبیه سازی شده
  با توجه به تغییر و تحولات تکنیکال کنونی در بسیاری از موارد، ماشین جایگزین انسان شده است و بسیاری از کارهای فیزیکی که در گذشته توسط انسانها انجام میگرفت، امروزه توسط ماشینها اداره میشود. اگرچه قدرت کامپیوترها در ذخیره و بازیابی اطلاعات و اتوماسیون اداری، غیر قابل انکار است، اما همچنان، مواردی وجود دارد که انسان ناچار است خودش کارها را انجام دهد. اما به‌طور کلی، موارد مرتبط با ماشین، شامل سیستم‌هایی است که در آن، به‌علت ارتباطات پیچیده بین اجزا، مغز انسان از درک ریاضی این ارتباطات قاصر است. مغز انسان به‌مرور زمان، با مشاهده توالی رفتارهای سیستم و گاه آزمایشهای نتیجهای، که بر اثر دستکاری یکی از اجزای سیستم به‌دست میآید، تا حدی میتواند عادتهای سیستم را شناسایی کند. در چنین سیستم‌هایی، مغز، قادر به تجزیه و تحلیل داخلی سیستم نیست و تنها با توجه به رفتارهای خارجی، عملکرد داخلی سیستم را تخمین میزند و عکسالعملهای آن‌را پیشبینی میکند. چگونگی اداره حجم انبوه اطلاعات و استفاده مؤثر از آنها در بهبود تصمیمگیری، از موضوعات بحث برانگیز مخصوصا در تخصصهای میان‌رشتهای همانند شبیهسازی است.
  روان شناسان می گویند :”بازی کودکان با اسباب بازی ها ،شبیه سازی دنیای بزرگسالان است “. لذا کودکان دنیای خود را باشبیه سازی ونقش های خود رادر آینده به واسطه ا سبا ب بازیهایشان می آموزند. تاریخچه شبیه سازی به دهه ها پیش بر می گردد.اما در این حوزه نیز مانند بسیاری از حوزه های دیگر،صنایع نظامی پیشتاز بودهاند.اهمیت شبیه سازی با آغاز عصر پرواز نمود بیشتری یافت.صنعت هواپیمایی در توسعه شبیه ساز ها نقش عمده ای داشت و از روزهای آغازین این صنعت ایده های مبتکرانه ای در این حوزه مطرح گشت.از آغازین روز های پرواز با گلایدر ها،آموزش پرواز با آنها در حالی که گلایدر در معرض بادی شدید قرار می گرفت و خلبان در آن حال سعی بر آن داشت تا با قرار دادن گلایدر در راستای افقی،حسی واقعی از کنترل گلایدر را تجربه کند،انجام می شد. شبیه سازی ها یکی از انواع روش های آموزشی است که از اوایل سال های 1900 میلادی به عنوان روشی برای کار آموزی نظامی مورد استفاده قرار گرفته است..(امیرخانی1392) شبیه‌سازی در دهه 60 میلادی به‌طور چشم‌گیری وارد ادبیات مدیریت شد. این روش به‌حدی مورد توجه قرار می‌گیرد که ارتش آمریکا در سال 1968 میلادی در مورد شبیه‌سازی به‌عنوان روشی برای حل مسائل مدیریتی تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌دهد.( شانون، رابرت1380)
  این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.