پایان نامه ارشد رایگان درمورد اندازه گیری و استانداردها

دانلود پایان نامه
 • ماده آلی از طریق نفوذ و تأثیر روی خلل و فرج خاک، تبادلات گازی و رطوبت، نقش مهمی در پایداری خاک بازی می‌کند. مهمترین نقش ماده آلی در چرخه کربن و حفظ و آزاد سازی عناصر غذایی است (جانسون و شیفلی ، 2002). برای اندازه گیری ماده آلی، حدود یک گرم از نمونه خاک را در ارلن مایر 250 سی سی ریخته وبه آرامی 15 سی سی دی کرومات پتاسیم به آن اضافه شد. سپس20سی سی اسید سولفوریک غلیظ به آن اضافه شدو این مرحله بایستی زیر هود انجام شود (بخاطر وجود بخارات اسید وCO2) پس از خنک شدن حدود 100 سی سی آب مقطر و 10 سی سی اسید فسفریک به آن اضافه گردیددر ادامه 2/0 گرم فلورید سدیم و حدود 30 قطره دی فنیل آمین اضافه شد و در نهایت نمونه‌ها با فرو آمونیوم سولفات تیتر شدند، به محض اینکه نمونه‌ها به رنگ سبز لجنی شد تیتر قطع گردید و حجم مصرفی فرو آمونیوم سولفات یاداشت گردید. سپس درصد کربن آلی با استفاده از رابطه (3-8) محاسبه شد. در نهایت درصد ماده آلی از کربن آلی با استفاده از رابطه (3-9) بدست آمد.
  (رابطه 3-8):
  = درصد کربن آلی خاک
  W: وزن نمونه خاک.
  V1: حجم محلول فرّو آمونیوم سولفات مصرف شده برای شاهد.
  V2: حجم فرّوآمونیوم سولفات 5/0 نرمال مصرف شده برای نمونه خاک.
  N: نرمالیته فرّوآمونیوم سولفات.
  رابطه (3-9):
  درصد ماده آلی = درصد کربن آلی × 724/1
  3-2-6-5- اندازه‌گیری میزان آهک خاک (درصد کربنات کلسیم تبادلی خاک)
  مواد آهکی خاک‌ها از ترکیبات کربناتی کم محلول مانند کلسیم و منیزیم تشکیل شده‌اند که قسمت عمده‌ی این مواد از نوع کلسیت می‌باشند. مواد آهکی اثرات ویژه‌ای روی خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک‌ها دارد. برای اندازه‌گیری آهک خاک از روش خنثی کردن با اسید کلریدریک استفاده گردید. برای این کار یک گرم از نمونه خاک را در ارلن 250 سی سی ریخته و به آن 50 سی سی اسید کلریدریک 1 نرمال اضافه گردید. برای اینکه همه‌ی کربناتهای خاک با اسید واکنش داده و خنثی شوند ظرف را روی حرارت قرار داده (در این مرحله کربناتها با اسید کلریدریک واکنش داده) و نمونه‌ها زمانیکه حباب روی محلول ظاهر شد برداشته شدند، سپس محتویات آن با کاغذ صافی صاف گردید، دو قطره معرف فنول فتالئین داخل محلول صاف شده ریخته و آن را با سود 5/0 نرمال تا ظهور رنگ صورتی مایل به ارغوانی تیتر شد و سپس حجم مصرفی سود را یادداشت و محاسبات را با استفاده از رابطه (3-10) محاسبه گردید.
  (رابطه 3-10):
  W: وزن نمونه خاک
  N1: نرمالیته اسید کلریدریک
  N2: نرمالیته سود
  V: حجم مصرفی سود
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوع درگیر شدن در کار و فرهنگ سازمانی

 • 3-2-6-6- اندازه‌گیری سدیم خاک
  سدیم، مهمترین فاکتور قابل تغییر در خاک است که روی pH تأثیر گذاشته و دیگر فرم‌های مواد غذایی را کنترل می‌کند (هاردتل و همکاران، 2005). برای اندازه گیری میزان سدیم حدود 4 گرم خاک وزن گردید و در فالکون 20 سی سی ریخته شد.سپس 33 سی سی استات سدیم 5/0 نرمال با 5/8 pH= به آن اضافه شد و به مدت 5 دقیقه روی شیکر، تکان داده شد. در ادامه نمونه‌ها به مدت 5 دقیقه در سانتریفیوژ در دور 2000-3000 (حدود 2500) قرار داده، پس از آن عصاره جمع شده روی محلول بیرون ریخته شد، این کار سه مرتبه تکرار شد و در هر بار عصاره را دور ریخته، بعد از انجام این کارها، 33 سی سی الکل 96 درصد به نمونه‌ها اضافه گردید و مراحل قبل دوباره تکرار گردید و عصاره را بیرون ریخته (سه مرتبه) و در مرحله آخر، 33 سی سی استات آمونیومیک نرمال با 7 pH=به نمونه‌ها اضافه گردید و در این مرحله عصاره‌های جمع آوری شده در هر سه بار در والیومتریک 100 سی سی ریخته شد و در نهایت با استات آمونیوم به حجم رسانده شد و عصاره‌ها و استانداردها (5، 10، 5/12، 25، 50، 75، 100 میلی گرم سدیم در میلی لیتر) با دستگاه فلیم فتومتر قرائت گردید.
  3-2-6-7- تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری
  اساس روش هیدرومتری، اندازه‌گیری چگالی سوسپانسیون خاک و آب است که به تدریج بر اثر رسوب مواد کاهش پیدا کرده و هیدرومتر بیشتر در مایع فرو می‌رود.
  روش کار: 50 گرم خاک را در قوطی پلاستیکی ریخته و 100 سی سی کالگون به آن اضافه شد و به مدت یک روز به همان حالت قرار داده شدند، بعد از گذشت این زمان، محلول به مدت 30 ثانیه با هم‌زن، مخلوط گردید و محلول را در داخل سیلندر استوانه‌ای مدرج یک لیتری بطور کامل شستشو داده شد و سیلندر به حجم رسانده شد، سپس با هم‌زن دستی به مدت یک دقیقه (حدود20 مرتبه) مخلوط بهم زده شد همزمان با خارج کردن هم‌زن، هیدرومتر را به آرامی در داخل مخلوط (سوسپانسیون) قرار داده شد پس از 40 ثانیه اولین قرائت هیدرومتر انجام شد در این مدت شن ته نشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده رس و سیلت می‌باشد بنابراین قرآئت اول هیدرومتر مقدار رس و سیلت را در مخلوط به ما نشان می‌دهد.دما نیز در قرائت اول اندازه گیری شد. سوسپانسیون را به مدت یک ساعت به حال خود رها کرده و بعد از یک ساعت بدون هم زدن، هیدرومتر را در داخل مخلوط قرار داده و قرائت دوم انجام شد. در این یک ساعت سیلت ته نشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده رس است. دما نیز در قرائت دوم اندازه گیری شد. مجدداً محلول را به مدت یک ساعت به همان حال رها کرده و بعد از آن دوباره قرائت سوم و دما نیز اندازه گیری شد. در نهایت محاسبات بر اساس رابطه‌های زیر صورت گرفت.
  (رابطه 3-11):
  درصد رس و سیلت درشت=
  a1 = عدد هیدرومتر قرائت اول
  T1= عدد تصحیح دمایی (به ازای هر درجه که دما از 20 درجه بیشتر باشد یک عدد اضافه و در صورتیکه از 20 درجه کمتر باشد یک عدد کم می‌شود).
  W = وزن نمونه خاک
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.