دانلود پایان نامه

شکل 1-10 – اشکال مختلف مهاربند برون محور…………………………………………………………………………………………………….28
شکل1-11 – تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
شکل 1-12 – بادبند زانویی…………………………………………………………………………………………………………………………………..32
شکل 1-13 – بادبند دروازه ای و چگونگی تامین فضای مناسب برای بازشو……………………………………………………………….34
شکل 1-14 – مسیر انتقال نیروی جانبی توسط اعضای قاب………………………………………………………………………………………35
شکل 1-15 – نسبت تنش اعضا و تغییر شکل در بادبند دروازه ای……………………………………………………………………………..37
شکل 1-16 – نسبت تنش اعضا و تغییر شکل در بادبند ضربدری………………………………………………………………………………37
شکل 1-17 – نسبت تنش اعضا و تغییر شکل در بادبند برون محور……………………………………………………………………………38
شکل 1-18– تنش اعضا در بادبند دروازه ای با تغییر موقعیت گره میانی(از راست به چپ الف، ب، پ) ……………………….38
شکل2-1- رفتار کلی یک سازه متعارف………………………………………………………………………………………………………………….44
شکل 2-2- حالت های مختلف توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی……………………………………………………………58
شکل 2-3 – بادبند دروازه ای استفاده شده در قاب ها ……………………………………………………………………………………………..63
شکل 2-4- مشخصات فولاد مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………64
شکل 2-5- پلان ساختمانهای طراحی شده و نمایش محل قرارگیری بادبندها………………………………………………………………64
شکل 2-6- موقعیت گره میانی از محل اتصال تیر به ستون………………………………………………………………………………………..67
شکل 2-7- هندسه قاب ۴ طبقه با بادبند دروازه ای………………………………………………………………………………………………….68
شکل 2-8- نحوه ی تشکیل مکانیزم در قاب با بادبند ضربدری و دروازه ای……………………………………………………………….71
شکل 2-9-الف – تشکیل مفصل پلاستیک در قاب با مهاربند دروازه ای……………………………………………………………………..78
شکل 2-9-ب – تشکیل مفصل پلاستیک در قاب با مهاربند ضربدری…………………………………………………………………………78
شکل2-10- حالت های مختلف خروج از مرکزیت گره میانی……………………………………………………………………………………83
شکل 3-1- منحنی تنش- کرنش واقعی فولاد………………………………………………………………………………………………………….95
شکل 3-2 – نمودار ایده ایده آل شده تنش و کرنش فولاد…………………………………………………………………………………………95
شکل 3-3 – منحنی بارگذاری و بار برداری در حالت خطی………………………………………………………………………………………96
شکل 3-4 – منحنی بارگذاری و باربرداری در حالت غیر خطی………………………………………………………………………………….96
شکل 3-5 – انرژی تلف شده و انرژی قابل بازیابی…………………………………………………………………………………………………..97