پایان نامه ارشد درباره مدل‌سازی و مقایسه

دانلود پایان نامه

a،b، k: ضرایب تجربی است

 • وانگ (1965) خصوصیات ارتعاشی یک سیستم شامل میوه و دم را مورد بررسی قرار داد. این آزمایش بر روی درخت قهوه انجام گرفت و مشخص نمود هنگامی که درخت با بسامدی نزدیک به بسامد تشدید سیستم (میوه و دم) به ارتعاش در آید، حالت تشدید پیش می‌آید و نیروی لازم برای جدا شدن میوه از شاخه فراهم می‌شود. این جدا شدن میوه به خاطر تنش‌های سیکلی و از آن مهم‌تر به واسطه انتقال نوسان‌های تحریک‌کننده‌ای می‌باشد که توسط ساختمان درخت در دامنه و بسامدهای نوسان تقریباً یکسان با دامنه و بسامدهای نوسان اعمال شده توسط دستگاه صورت می‌گیرد.
  استودر (1966) نیز با استفاده از یک پاندول با یک درجه آزادی برای مدل‌سازی میوه‌ی انگور، زینون و گیلاس استفاده کرد. وی با اعمال نیروی عمودی سینوسی به پایه‌ی پاندول در بسامد متغییر بین 450 تا 750 دور در دقیقه، عکس‌العمل میوه‌ی گیلاس را مشاهده کرد و دریافت که حرکت منتجه در لحظه‌ای که دامنه‌ی ارتعاش افزوده می‌گردد و یا بسامد نوسان و طول دم میوه کاهش می‌یابد، ناپایدار می‌گردد.
  لانکر و هدن (1968) یک دستگاه ارتعاش‌دهنده درخت را به منظور برداشت واریته‌های پرتقال والنسیا و آناناس مورد استفاده قرار دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش بسامد نوسان درصد میوه برداشت شده در پرتقال آناناس بیش‌تر از پرتقال والنسیا بود. اما هر چه بسامد نوسان افزایش می‌یافت درصد میوه‌های دم‌دار برداشت شده کاهش پیدا می‌کرد. دامنه نوسان شاخه با درصد برداشت هر دو میوه نسبت مستقیم داشت.
  دینیر و همکاران (1969) گزارش کردند که میزان دامنه‌ی نوسان دستگاه درخت‌تکان و دامنه‌ی نوسان انتهای شاخه‌ها و نقاطی که دارای میوه هستند با هم تفاوت دارد و همچنین عنوان کردند که جهت ارتعاش شاخه نیز تأثیر زیادی بر میزان و کیفیت جدا شدن میوه از درخت دارد. آزمایشاتی که بر روی سیب، مرکبات و زیتون انجام شده نشان می‌دهد زمانی که ارتعاش به صورت عمودی به شاخه وارد گردد میوه نسبت به حالت افقی بهتر و کامل‌تر از شاخه جدا می‌شود. جدول (2-1) مقایسه بین درصد برداشت در دو حالت ارتعاش عمودی و افقی را نشان می‌دهد (Mclaughlin et al., 1976).
  جدول 2-1 مقایسه درصد ریزش میوه در ارتعاش افقی و عمودی شاخه سیب
  چگونگی برداشت
  درصد برداشت با استفاده از ارتعاش افقی و عمودی
  ارتعاش افقی
  ارتعاش عمودی
  برداشت شده با اولین تکان
  60
  44
  برداشت شده با دومین تکان
  16
  13
  باقیمانده روی درخت
  24
  43
  نتایج تحقیق فریدلی و همکاران (1971) حاکی از آن بود که هر چند اثرگذاری دامنه و بسامد نوسان بر میزان درصد برداشت مسلم است اما افزایش دامنه، تأثیر یکسان و یا کمتری بر درصد برداشت دارد. با استفاده از رابطه‌ی (2-3) درصد برداشت با تقریب خوبی محاسبه می‌شود. جدول (2-2) مقایسه بین مقادیر محاسبه شده توسط فرمول و مقادیر واقعی درصد برداشت را در دامنه و بسامدهای مختلف نوسان نشان می‌دهد.
  جدول 2-2 مقایسه بین مقادیر محاسبه شده توسط فرمول و مقادیر واقعی درصد برداشت در دامنه و بسامدهای مختلف نوسان
  دامنه (in)
  بسامد (rpm)
  درصد برداشت واقعی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.