ویژگی های شخصیتی و دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

 • پژوهش گاش و کنستانتین[135](2003) تحت عنوان” بررسی فرد گرایی،جمع گرایی و تمایز یافتگی در زنان دانشجو امریکایی-افریقایی” که بر روی 123 زن دانشجوی امریکایی-افریقایی  انجام شد؛نشان داد که ارزش های افریقایی هویت فرد را در هویت جمعی می بیند و افزایش فرد گرایی با افزایش مولفه موقعیت من ،جمع گرایی با کاهش مولفه واکنش عاطفی همراه است
 • نتایج پژوهش پوپکو[136] (2002) تحت عنوان ” نظریه بوئن:پژوهشی بر تمایز یافتگی،اضطراب اجتماعی و علائم روان شناختی” نشان داد که تمایز یافتگی با اضطراب اجتماعی وعلائم روان شناختی رابطه منفی معناداری دارد بدین معنا که هرچه  تمایز یافتگی پایین تر باشد علائم روان شناختی  و اضطراب اجتماعی بالا تر می رود.
 • نتایج پژوهش جاکوز[137] (2002) تحت عنوان “رابطه بین تمایز یافتگی و تغییر توا نایی رهبری از طریق تمرکز بر هوش هیجانی ” بیان می دارد که تمایز یافتگی  با توانایی رهبری رابطه مستقیم و معنادار دارد. ویژگی رهبری ابتدا از خانواده اصلی گرفته شده، با محیط تلفیق می شود  .در واقع سطوح تمایز یافتگی  می تواند  پیش بینی کننده توانایی رهبری باشد، هوش هیجانی پلی میان این دو است..نتایج پژوهش به صورت بسیار جالب نشان می دهد که رهبری موثر و هوش هیجانی دارای ریشه های عمیق تا خانواده اصلی است.
 •  
  در حوزه صمیمیت

  • پژوهش تاسکونا[138] (2010 ) تحت عنوان  “شالوده ای برای درک صمیمیت”  که بر روی 100 از دانش آموزان دختر دبیرستانی 15 -18 ساله انجام شده است؛نشان می دهد که افرادی که هنوز هویتشان تشکیل نشده در روابط صمیمانه بی ثبات  هستند.نتایج نشان داد بین صمیمیت و تشکیل هویت رابطه مثبت  و معنی دار وجود دارد.
  • نتایج پژوهش رودرینگز[139] (2009)  تحت عنوان”سبک دلبستگی و رضایت صمیمیت ” بیان می کند  اشخاصی  با سبک دلبستگی ایمن  از روابطه صمیمانه شان حداکثر رضایت را دارند.این پژوهش که بر روی 200 زوج انجام شده رابطه مستقیم و معنی داری  بین سبک دلبستگی و میزان رضایت از صمیمیت  نشان می دهد
  • رپی و اسپارون [140](2009) در پژوهش خود تحت عنوان “خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت در روابط عاطفی  افرادی که هراس اجتماعی دارند” 48 نفر  مبتلا به اختلال هراس اجتماعی  را به صورت در دسترس انتخاب کرده  با پرسشنامه و مصاحبه به  صورت بلند- مدت  به این نتیجه رسیدند  که  افرادی که  هراس اجتماعی دارند  خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت درروابطشان بسیار کم است.یافته ها نشان داد  افسردگی و اضطراب به عنوان یک عامل پیش بین هراس اجتماعی است و البته افسردگی بر رابطه ضعیف و کم کیفیت با دیگران موثر است و همین مسأله کم کم باعث به وجود آمدن زمینه ی  هراس اجتماعی می شود و این گونه این سیکل معیوب ادامه می یابد.  این پژوهش بیان می دارد وقتی  فردی که هراس اجتماعی دارد یک رابطه صمیمی را شروع می کند یا ازدواج می کند به صورت چشمگیری هراسش نسبت به آن فرد کم می شود هرچند که هراس نسبت به سایر افراد پایان نمی پذیرد، می تواند بر فوبی اجتماعی موثر باشد.
  • پژوهش ساندیا [141](2009) تحت عنوان “بافت اجتماعی،شادکامی زناشویی در زوجین هندی:تاثیر متقابل صمیمیت و ناسازگاری” که 182 زوج هندو  را بررسی کرده است نشان داد گرچه بعضی از معیار های صمیمیت مثل:همدلی،حمایت،مراقبت و.. جهانی هستند اما قسمت اعظمی از تصور فرد از صمیمیت و شادکامی تحت تاثیر فرهنگ است.میزان صمیمت هر جمعیت را با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی آن باید بررسی کرد.
  • پژوهش داوینگ [142](2008) تحت عنوان  “سبک دلبستگی،رابطه رضایت از صمیمیت،باورهای مربوط به نقش جنسیتی و خود ابراز گری در روابط عاطفی” بر روی 241 مرد وزن که در دامنه سنی25-28 سال بودند ،اجرا شده است.یافته ها نشان می دهد صمیمیت در نظر تمام مردم همراه گستره ای از دلبستگی(وابستگی) است.بنابراین رابطه و میزان صمیمیت فرد متاثر از نوع سبک دلبستگی است.همچنین  باورهای مربوط به نقش جنسیتی به صورت مستقیم و معنی دار با صمیمیت در ارتباط است.
  • پژوهش پاتریک[143] و همکاران(2007) تحت عنوان “صمیمیت،تمایز یافتگی و متغیرهای شخصیتی به عنوان عامل پیش بینی کننده رضایت زناشویی”  بر روی 124  فرد 81 -25 سال به صورت خوشه ای چند مرحله ای  انجام شده است.در این تحقیق پژوهشگران سعی کردند با تلفیق تئوری صمیمیت و تمایزیافتگی در ارتباط با متغیرهای شخصیتی بتوانند  رضایت زناشویی را پیش بینی کنند. نتایج به دست داده نشان داد تمایز یافتگی با رضایت زناشویی رابطه مستقیم مثبت و معنی داری دارد .همچنین افراد باویژگی های شخصیتی  جرات ورزی،توفق طلبی،خود انضباطی نیز بالاترین حد رضایتمندی و صمیمیت زناشویی را به دست آوردند.
  • پژوهش گابریل[144] و همکاران(2007) تحت عنوان  “اجتناب از صمیمیت در روابط دوستانه”  بر روی 134 دانش آموز با نژادهای متفاوت انجام شده است.پژوهشگران متوجه شدند افراد با کسانی دوست و صمیمی می شوند که نسبت به جسم و توانایی های خود نگاه مثبتی دارند و از کسانی اجتناب می ورزند که خود را دوست نداشته و مدام  خود را از منظر اجتماعی می بینند.
  • پژوهش توربرگ و لیورز[145]  (2005) تحت عنوان “وابستگی ،ترس از صمیمیت و تمایز یافتگی در میان مراجعان با اختلالات جسمی” بر روی 158 مراجع در دسترس که معتاد به هروئین،الکل،آمفتامین ،کراک بودند ؛اجرا شد.نتایج نشان داد هرچه  تمایز یافتگی  پایین تر باشد،وابستگی  و اجتناب از صمیمیت بالاتر می رود.نتیجه این تحقیق می تواند این فرضیه بوئن را که افرادی که تمایز یافتگی پایینی دارند در بلند مدت دچار اختلالات و مسائل جسمانی می شوند را تایید کند.
  • پژوهش گومز[146] (2004) تحت عنوان”رابطه هوش هیجانی و تمایز یافتگی با صمیمت”  نشان داد نمره کل تمایز یافتگی با تمام ابعاد هوش هیجانی و صمیمیت رابطه مثبت و معنی دار دارد بدین معنا که هرچه تمایز یافتگی فرد بالا تر باشد به همان میزان هوش هیجانی و صمیمیت او نیز بالاتر می رود.یافته بیان می دارد هوش هیجانی و تمایز یافتگی به صورت مشترک  تا %98می توانند صمیمیت را پیش بینی کنند.وقتی فرد سیستم عاطفی  اش ثبات می یابد و یکپارچه می شود آنگاه می تواند بین  هوش هیجانی  و صمیمیت خود کنش و  واکنش برقرار سازد.
  مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.