وضعیت اقتصادی و واقعیت درمانی

دانلود پایان نامه

آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی برافزایش تمایز یافتگی دانشجویان متاهل موثر است.
آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت دانشجویان متاهل موثر است.
 
1-6-  متغیرها
متغیر مستقل:آموزش نظریه انتخاب به شیوه گروهی
متغیر وابسته: تمایزیافتگی, صمیمیت
کنترل:دانشجویان/متاهل/دانشگاه غیر انتفاعی / شهرشاهرود
مداخله گر:سن/وضعیت اقتصادی,اجتماعی,فرهنگی/هوش
1-6-1تعریف متغیرها
       تعاریف نظری

 •   نظریه انتخاب:نوعی روان درمانی که بر اساس  واقعیت درمانی شکل گرفته و بر این  اصل استوار است که ما خودمان رفتارهایمان را انتخاب می کنیم و مسئول زندگی  خود و آنچه عمل,احساس فکر می کنیم هستیم در این رویکرد به افراد کمک می شود تا رفتار خویش را کنترل و انتخاب بهتری را در زندگی شان جایگزین کنند(گلاسر,ترجمه فیروزبخت1384).

 •   تمایز یافتگی:[5] خود متمایز سازی عبارت است از توانایی به دست آوردن کنترل عاطفی ونماندن در جوعاطفی شدید خانواده(پروچسکا ونورکراس,ترجمه سید محمدی1385).
  تمایز یافتگی بیان گر میزان توانایی فرد در تمایز فرآیندهای عقلی از احساس  است.به عبارتی دیگر رسیدن به حدی از استقلال عاطفی که فرد بتواند در موقعیت های عاطفی و هیجانی بدون غرق شدن در جو عاطفی آن موقعیت ها به صورت عقلانی و خود مختار تصمیم گیری می کند(گلدنبرگ و گلدنبرگ،ترجمه برواتی و نقش بندی،1387)
  تمایز یافتگی شامل چهار مولفه می شود:

  1. جایگاه من[6]
  2. واکنش پذیری عاطفی [7]
  3. جدایی عاطفی [8]
  4. هم آمیختگی با دیگران[9]
  مطلب مشابه :  مقاله ویژگی های جمعیت شناختی و اشتراک دانش کارکنان

    جایگاه من:به معنای داشتن عقاید و باورهای مشخص در زندگی است ،افراد تمایز یافته از هویت شخصی  قوی یا جایگاه نیرومندی برخوردارند و به خاطر سبک رضایت دیگران رفتار و عقاید خود را تغییر نمی دهند(اسکیان،1384).
  واکنش پذیری عاطفی:حالتی است که در آن احساسات فرد بر عقل  و منطقش غلبه دارد و فرد در موقعیت های مختلف تنها با تکیه بر جو احساسی محیط و بدون توجه به راه حل منطقی ممکن تصمیم گیری می کند(کوری1993،ترجمه سید محمدی1387).
    جدایی عاطفی:کودکانی که در فرایند های فرافکنی خانواده  قرار می گیرند ،معمولا در زمان بزرگسالی یا حتی قبل از آن راهبردهای مختلفی برای فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشده استفاده  می کنند که این راهبردها می تواند فاصله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانی مانند صحبت نکردن با یکی از اعضای خانواده باشد(اسکیان،1384).
    هم آمیختگی با دیگران :بوئن تمایز یافتگی را روی یک پیوستار فرضی نشان می دهد که یک انتهای آن تمایز یافتگی و در انتهای دیگر آن هم آمیختگی با دیگران است.افراد هم آمیخته با دیگران شدیدا به تائید و حمایت اطرافیانشان نیاز دارند،احساسات آنها غالب است و رفتارهایشان تحت تاثیر سیستم عاطفی محیط و واکنش اطرافیان شکل می گیرد(گلدنبرگ و گلدنبرگ ،ترجمه شاهی برواتی و نقش بندی ،1387).
    صمیمیت[10] : نزدیکی تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشا تشابه و نزدیکی به کار می رود(باگاروزی,ترجمه آتش پور و اعتمادی1385 به نقل از ذوالفقاری1387).
  تعاریف عملیاتی

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.