نظریه یادگیری اجتماعی راتر و نظریه یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • قدرت و محیط بر روی هم عامل توان را تشکیل می دهند که با عامل کوشش ترکیب می شوند و پیامد را به وجود می آورند. قدرت یا توانمندی انسان وابسته به محیط است(پارسا، 1374؛ به نقل از صفاری مقدم، 1385).
  نظریه اسنادی واینر

 • واینر و همکارانش یک رشته بررسی‌های علمی برای تشریح نظریه اسنادی درباره رفتار موفقیت آمیز انجام دادند. این بررسی‌ها بیشتر بر اساس اندیشه‌های‌هایدر بود و نتیجه بدست آمده این بود که موفقیت‌ها و ناکامی‌های تحصیلی شاگردان به طور عمده چهار عامل توانمندی، کوشش، دشواری موضوع و شانس یا بخت و اقبال وابسته اند که که وزنه‌هایی در تعیین رفتار به شمار می آیند و در هر پیامد رفتاری یک یا دو مورد در آنها دخالت دارند. چنانچه بعضی‌ها نمره خوب خود را به واسطه منصفانه بودن آزمون یا کوشش و فعالیتشان و بعضی دیگر نمره بد را نتیجه دشواری آزمون یا به شانس می دانند. البته منظور واینر و همکاران او دلیل بر این نیست که فقط این عوامل چهارگانه در توضیح رفتار مؤثرند. بررسی‌های بعدی آنها نشان می دهند که عوامل دیگری مانند معلمان، شاگردان، حوصله، خستگی، بیماری، شخصیت و صورت ظاهر فرد نیز در کامیابی و ناکامی درسی مؤثرند و در چهار عامل اصلی عامل شانس دارای کمترین تأثیر است(همان منبع).
  نظریه یادگیری اجتماعی
  نظریه یادگیری اجتماعی راتر همسازی یا ترکیبی از یادگیری و چشم اندازهای شخصیت است. این نظریه در اصل اجتماعی است، زیرا از محتوای آن بر می آید که امور اجتماعی آنچنان با نیازها پیوند ناگسستنی دارند که بدون میانجگری دیگران نمی توان به ارضاء آنها دست یافت. نظریه یادگیری اجتماعی راتر چهار سازه را در بر می گیرد: توان رفتار، انتظار، ارزش تقویتی و موقعیت روانی. توان (p) وقوع یک رفتار(B) در یک موقعیت معین تابعی است از انتظار (E) و ارزش(V) تقویتی (R) در آن موقعیت که راتر به این صورت نشان داده است:
  BP= ERV + PS
  توان رفتار به آن گونه احتمالی اشاره دارد که فرد در رابطه با رفتارهای دیگری بتواند به نحو خاصی عمل کند. ممکن است انسان در موقعیت مشخصی به اعمال مختلفی اشتغال داشته باشد. توان رفتار امکانات را بر حسب احتمال وقوعشان سازمان می دهد. از دیدگاه راتر رفتار اعمال مشهود و نامشهود را شامل می شود، مانند طرح ریزی و اندیشیدن که غالبا به صورت رفتار ظاهر می شوند. انتظار اعتقادی است که احتمال وقوع تقویت معینی را به عنوان نتیجه خاصی در موجود آدمی پدید می آورد. انسان ممکن است اعتقاد پیدا کند که هر عملی دارای نتایج و پیامدهایی است. انتظار امری مجرد و انتزاعی است و امکان دارد که رابطه بسیار کمی با حقیقت داشته باشد. به اعتقاد راتر تقویت می تواند هم دارای جنبه درونی(عامل تقویتی برای فرد) و هم برونی باشد(عامل تقویتی برای جامعه یا فرهنگی که فرد به آن تعلق دارد)(کریمی، 1380).
  ارزش تقویتی بیانگر آن است که ارزشهای معین پیامد خاصی در رابطه با پیامدهای توانمند دیگر تا چه اندازه است. انتظار و ارزش تقویتی به یکدیگر وابستگی ندارند. از چند پیامد توانمند رفتار ممکن است یکی از احتمال پذیرترین آنها نسبت به پیامدهای دیگر کم و بیش مطلوب انسان واقع شو(همان منبع).
  موقعیت روانی، روشنگر این واقعیت است که بافت و مضمون رفتار مهم است. شیوه نگریستن به اوضاع و موقعیتها می تواند هم در ارزش تقویتی و هم در انتظار تأثیر داشته باشد، چنانچه در موقعیتهای ناگوار ممکن است انسان همه پیامدهای مؤثر و توانمند را منفی ببیند. بنابراین، هر چه در موقعیتها کمتر اثر منفی وجود داشته باشد اوضاع و احوال مطلوبتر جلوه می کنند.راتر معتقد است که در افراد آدمی بر اثر تجربه با دیگران انتظاراتی درباره احتمال پیامدهای رفتاری به وجود می آیند که بنا به چشم داشت‌ها و انتظارات خود و ارزشی را که آنها برای پیامدهای مؤثر قائلند عمل می کنند(همان منبع).
  نظریه جایگاه مهار سلامت
  ساختار اولیه جایگاه مهار سلامت از نظریه یادگیری اجتماعی راتر در سال 1966 اقتباس شده است. در
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.