موقعیت و مطالعه

دانلود پایان نامه

شکل 1-2- موقعیت برش‌های چینه شناسی فهلیان ((A و کوزه کوه (B) 5
شکل 1-3- نقشه زمین‌شناسی محدوده مورد مطالعه و موقعیت برش‌های چینه شناسی فهلیان (A) و کوزه کوه (B) 6

 • شکل 3-1- رخساره Orbitolina Packstone Peloid در بخش داریان بالایی برش فهلیان. 27
  شکل 3-2- رخساره Orbitolina Packstone در بخش داریان بالایی برش کوزه کوه. 28
  شکل 3-3- رخساره Bioclast Wackestone در بخش داریان زیرین برش فهلیان. 29
  شکل 3-4- زیر رخساره Peloid Bioclast Wackestone  در بخش داریان بالایی برش فهلیان. 29
  شکل 3-5- رخساره Green Algal Bioclast Wackestone در بخش داریان بالایی برش کوزه کوه 30
  شکل 3-6- رخساره Orbitolina Wackestone در بخش داریان بالایی برش فهلیان. 31
  شکل 3-7- رخساره Bioclast Mudstone در بخش داریان زیرین برش فهلیان.. 32
  شکل 3-8- رخساره Bioclast Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 33
  شکل 3-9- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای نزدیک) 33
  شکل 3-10- میان لایه های محلی سنگ آهکهای حاوی اگزوژیرا و گاستروپود فراوان در مارنهای سبز تا خاکستری بخش داریان میانی (از نمای دور) 34

 • شکل 3-11- رخساره – packstone  Planktonic Foraminifera Wackestone در بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 35
  شکل 3-12- زیر رخساره Radiolaria Planktonic Foraminifera Wackestone      در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان. 36
  شکل 3-13- رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Packstone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 37
  شکل 3-14- رخساره Radiolaria Packstone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش فهلیان. 38
  شکل 3-15- رخساره  Radiolaria Wackestone در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 39
  شکل 3-16- زیر رخساره Radiolaria Wackestone  Siliceous در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 39
  شکل 3-17- زیر رخساره Planktonic Foraminifera Radiolaria Wackestone  در قسمت بالایی بخش داریان زیرین برش کوزه کوه. 40
  شکل 3-18- رخساره Silty Mudstone  در بخش داریان میانی برش کوزه کوه. 41
  شکل 3-19- ستون چینه شناسی نهشته های داریان در برش کوزه کوه به همراه نمایش تغییرات رخساره ای و محیط رسوبی.. 43
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.