مهارت های اجتماعی و ارتباطات بین فردی

دانلود پایان نامه
 • 2-7- پیشینه‌ی تحقیق

  2-7-1- پیشینه‌ی داخلی پژوهش

  کریمی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش کبدهای دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی مهمان نشان داد همبستگی مثبت بین دلبستگی ایمن و مولفه‌هایی هوش هیجانی (خودکنترلی، مهارت های اجتماعی و همدلی) وجود دارد و می‌توان نتیجه گرفت افراد با دلبستگی ایمن، مهارت‌های تنظیم هیجان بالاتر، ارتباطات بین فردی بیشتر و از مهارت‌های همدلی بیشتری برخوردارند. همچنین افراد با دلبستگی اضطرابی از خود کنترلی، مهارت اجتماعی، خودانگیزی و همدلی کمتری برخوردارند. دلبستگی اجتنابی با هیچ یک از زیر مقیاس‌های هوش هیجانی رابطه ندارد.
  صفوی (1390) در پژوهشی تحت عنوان بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دفتر پیش دانشگاهی شهر تهران داد همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی مستقیم و معنار بود. همچنین اکثریت دانش‌آموزان دارای سازگاری عاطفی در سطح خوب (56%) و سازگاری اجتماعی در سطح متوسط (7/39%) بودند.
  صعادی (1389) به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دانش آموزان دفتر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز پرداخت و نتایج نشان داد که آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگر و همچنین افزایش سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دفتر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.
  واحدی (1388) به بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول پرداخت. بر اساس نتایج پژوهش بین کسب‌های دلبستگی مثبت پدر و مادر (مولفه‌های اعتماد و ارتباط) و سازگاری اجتماعی هیجانی دانشجویان رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود درد. اما بین سبک‌های دلبستگی منفی پدر و مادر (مولفه‌ی بی اعتنایی هیجانی) و سازگاری اجتماعی هیجانی رابطه ی منفی معنی‌دار مشاهده شد. همچنین بین سبک‌های دلبستگی مثبت پدر و مادر کفایت اجتماعی دانشجویان رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد و از بین متغیر‌های پیش بین، زیر مقیاس‌های بی اعتنایی هیجانی مادر و اعتماد پدر می‌تواند تغییرات مربوط به سازگاری هیجانی و اجتماعی دانشجویان را پیش‌بینی نماید.
  آزادی (1389) در پژوهشی نشان داد هوش هیجانی با سبک‌های دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی رابطه منفی دارد.
  رضویان شاد (1384) در پژوهش خود رابطه‌ی معناداری را بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بدست آورد.
  اینگلبرگ (2004)، به نقل از رضویان شاد (1384)، در پژوهشی با عنوان: هوش هیجانی، عاطفی و سازگاری اجتماعی نشان داد که بین سازگاری اجتماعی موفقیت‌آمیز و هیجان ها ارتباط مستقیمی وجود دارد او بر این فرض که هیجان‌ها، ممکن است در سطح سازگاری اجتماعی موثر باشند تاکید می‌کند.
  سخندان (1380) در پژوهشی خود به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های اجتماعی، مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان دبستانی را به طور معناداری کاهش داده است.
  نتایج پژوهش صفوی و لطفی (1388) نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی رابطه‌ی مستقیم و معناداری وجود دارد. در واقع عاطفه نه تنها افکار و قضاوت‌های افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بلکه بر تعاملات اجتماعی زندگی واقعی فرد تاثیرگذار است.
  امانی (1391) نتایج این پژوهش نشان داد که میان سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد؛ به این ترتیب که میان سبک‌های دلبستگی ایمن و میزان سازگاری (سازگاری دانشجویان) رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد یعنی با افزایش سبک دلبستگی ایمن در دانشجویان سازگاری اجتماعی آنان افزایش می‌یابد، این یافته با نتایج پژوهش‌هایی که بر‌اساس آن‌ها افراد دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به افراد ناایمن سازگاری بهتری با موقعیت‌های استرس‌زای مختلف داشته‌اند به همسو است مطالعات متعددی نشان داده‌اند که رابطه‌ی معنادار، میان سبک دلبستگی و سازگاری اجتماعی وجود دارد.
  در پژوهش بشارت (1384) تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی در یک نمونه دانشجویان نفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داد که بین هوش هیجانی و مشکلات بین شخصی دانشجویان همچون قاطعیت، مردم‌آمیزی، صمیمت و مسئولیت‌پذیری همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. هوش هیجانی با تقویت سازگاری اجتماعی، توان همدلی با دیگران، سلامت روان، بهزیستی هیجانی و رضایت از زندگی، مشکلات بین شخصی را کاهش می‌دهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم می سازد.
  سوس (ویراس، 2003؛ به نقل از جوادی، 1383) بیان می‌کند افراد با دلبستگی ناایمن در مقایسه با افراد با دلبستگی ایمن در هوش هیجانی نمرات کمتری کسب کرده‌اند.

  مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی و اطمینان

  2-7-2- پیشینه خارجی پژوهش

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.