منبع پایان نامه درباره پدیده های اجتماعی

دانلود پایان نامه

متوجه مرتکبین آنها نیست. چه بسیارند اعمالی که در یک جامعه عمل مجرمانه و در کشور دیگری عملی طبیعی و عادی به شمار می روند(نجفی توانا، 1389).
بزهکاری، اصطلاحی که به طور کلی به رفتارهای قانون شکنانه نوجوانان(به طور تیپیک حدود 16تا18 سالگی) اطلاق می شود. مفهوم منفی آن این است که بزه در حد جرائم سنگین و جدی نیست. به عبارت دیگر بزهکار نامیدن یک قاتل 14 ساله درست به نظر نمی رسد. بزهکاری اکثراً به اختلال سلوک مربوط است اما در عین حال ممکن است از سایر اختلالات عصبی و روانی نیز ناشی شود. خصوصیات دینامیک مهم و ثابت در بزهکاری تأثیر عمیق گروه همتا در رفتار کودکان بزهکار و نیاز شدید آنها برای پیوسته ماندن با گروه است. معدودی از این کودکان پس از نوجوانی همچنان بزهکار باقی می مانند، حتی ممکن است رفتار بزهکارانه خود را در واکنش به حوادث مثبت و پرثمر زندگی ترک کنند(پورافکاری، 1376).

در ایران منظور از مفهوم بزهکاری انحرافات نوجوانان 15 تا 18 سال به دلیل عدم آگاهی و یا شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی است(احمدی،1389).
علیرغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک حول چند محور ذیل مواضع مشترکی دارند:
غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی
متناسب نمودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم
پیش بینی عکس العمل برای ارتکاب عمل مجرمانه
جرم شناسی ضمن قبول اصول این محورها معتقد است که در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد، باید قبل از انجام هر کاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم و گذشته وی ، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید(نجفی توانا، 1389).
2-2 انواع بزهکاری
بزهکاری را می توان از زوایای مختلف و براساس معیارهای متفاوت به انواع گوناگونی تقسیم نمود، که این تقسیم بندی بر پایه علومی مانند روان شناسی یا روان پزشکی ، مؤلفه های جنس، سن ، درجه خطرناکی، نوع جرم ارتکابی ، تعداد عاملین و …. انجام می گیرد. با درنظر گرفتن برخی مقتضیات و مبانی می توان بزهکاری را به انواع ذیل تقسیم نمود.
بزهکاری اتفاقی و حرفه ای
طبقه بندی انسانها براساس رفتار عملی از قدیم الایام مرسوم بوده و این امر در مورد افراد بزهکار نیز وجود داشته است. اولین تقسیم بندی علمی مجرمین توسط سزار لمبروزو پزشک و جرم شناس ایتالیایی صورت گرفت. او بزهکاران را به بالفطره ، مجنون، اتفاقی و عاطفی تقسیم نمود.
بزهکاری اتفاقی
این نوع بزهکاری معمولاً به اعمالی اطلاق می گردد که مرتکب بدون داشتن ویژگی یک تبهکار، به طور اتفاقی و تصادفی و در اثر وجود شرایط خاص و فشارهای خارجی که امکان فرار از تأثیرات آن برای یک فرد عادی امری مشکل است، به ارتکاب عمل دست می زند. مرتکبین این گونه جرایم عمدتاً در زندگی اجتماعی افرادی سازگار بوده و با همنوعان خود تفاوت چندانی نداشته و در اجتماع دارای هنجارهای مطابق با موازین و اخلاق عمومی هستند (نجفی توانا، 1389).
بزهکاران اتفاقی همان طوری که پیناتل می نویسد«تمایل به ارتکاب بدی ندارند و انگیزه آنان در ارتکاب بزه مقتضیات خارجی است، ارتکاب بزه اتفاقی آنان مخصوصاً ناشی از عدم پیش بینی است»(پیناتل، 1963).
بزهکاران اتفاقی را مرتکبین جرایم غیرعمدی ، اشخاصی که از روی جهالت و ناشی گری، غفلت، تصادف، فورس ماژور، شبه موضوعی، اعمال حق، انجام وظیفه، دفاع مشروع یا ضرورت و اضطرار مرتکب جرم می گردند تشکیل می دهند(کی نیا، 1370).
بزهکاری حرفه ای
در مقابل بزهکاران اتفاقی ، مجرمانی قرار دارند که به دلیل سابقه فراوان و تجربه بزهکاری به صورت مجرم بالعادت درآمده و بدون تأثیرپذیری از تحمل مجازات و اقدامات تامینی با آگاهی و اطلاع از نتایج جامعه از عمل بزهکارانه با فراغ بال و طیب خاطر مبادرت به انجام عمل خلاف می نمایند(نجفی توانا، 1389).
پیناتل جرم شناس فرانسوی در رابطه با این دسته از بزهکاران می گوید: « این گروه از بزهکاران اولین جرم خود را در سنینی که روش ملایمی دارند مرتکب می شوند و تقریباً جرم آنان منحصراً علیه اموال است و کمتر تحت تأثیر تمایلات فطری هستند و انگیزه آنان ضعف روحی خاص آنان است، ولی پس از ارتکاب اولین جرم، عوامل مختلف دست به هم می دهند تا از چنین فرد بزهکاری تکرار کننده جرم بسازند. اینان عادت فرض با ارتکاب جرم پیدا می کنند و بزهکاری را شغل حقیقی خود می سازند(پیناتل، به نقل از نجفی توانا، 1389).
استفانی و همکارانش معتقدند: «بزهکاری برای چنین فردی اشتغالی است لذت بخش و مطبوع طبع او که با خلق و خو و استعدادهایش سازگار است». تبهکار حرفه ای در شروع به طور اتفاقی و سپس به علت مزایای حاصله از اولین بزهکاری آن را ادامه می دهد و چون از نظر روانی خود را کامیاب دیده، دیگر راهی را که برگزیده رها نمی کند استفانی بعد از بیان استدلال فوق می گوید:« در هر حال بزهکاری حرفه ای یک واقعیت اجتماعی است که بدبختانه غیرقابل تردید می باشد» (استفانی و بکر ، 1994).
2-2-2 ب) بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی
بزهکاری فردی یا انفرادی به جرمی اطلاق می گردد که فاعل اصلی آن یک نفر باشد. در حالیکه بزهکاری گروهی یا دسته جمعی توسط چند نفر انجام می شود. بزهکاری گروهی شامل دسته های دونفره تاگروه های بسیار متشکل سازمان یافته ملی یا فراملی می باشد.
بزهکاری گروهی می تواند به وسیله یک گروه تصادفی و غیرسازمان یافته و یا یک باند سازمان یافته مشتکل ارتکاب گردد. در بحث بزهکاری گروهی باید از بزهکاری توده ای یا دسته جمعی نیز نام برد این نوع بزهکاری برعکس نوع سازمان یافته باندی که معمولاً متشکل از افراد حرفه ای و مشخص می باشند. عمدتاً غیرمتشکل ، و در شرایط خاصی توسط تعدادی از افراد یک محله، ده و …. به وجود می آید و تحت هدایت یک فرد یا چندنفر به ارتکاب اعمال جنایتکارانه و بعضاً سبعانه دست می زنند (نجفی توانا، 1389).
شازال جرم شناس و حقوقدان و متخصص حقوق اطفال در فرانسه ، بعد از بررسی و مطالعات فراوان در زمینه بزهکاری در مورد کنش آنها بسوی بزهکاری می نویسد؛ «در باند، جوانان کمبودهای محیط خانوادگی و مشقت فقر را در گردهمایی ها و دوستیهای خود جبران می کنند. باند برای جوانان بزهکار نشانگر یک قدرت و ثروتی است که نیازهای امنیتی وی را تأمین و تأکیدی بر اصالت وجود وی می باشد.»(شازال، 1970).
3-2-2 ج) بزهکاری بزرگسالان و بزهکاری اطفال
بزه پدیده اجتماعی بسیار پیچیده ای است که نیرو و وقت زیادی در سالهای اخیر برای تبیین و تشریح و توضیح علت وجودی آن صرف شده است. بررسی اثرات دوران مختلف زندگی افراد بر رفتارهای بزهکارانه آنها یکی از موضوعات بسیار مهم تلقی می شود.مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگر این مطلب است که هیچ شرایط سنی منافات با ارتکاب عمل بزهکارانه ندارد بچه ها، نوجوانان، جوانان ، بزرگسالان و پیران همه
می توانند مرتکب بزهکاری شوند. معذالک کیفیت و کمیت جرم ارتکابی هر کدام از این گروه های سنی با هم متفاوت است این تفاوت نه تنها در کمیت بلکه در نحوه ارتکاب ، انگیزه عمل و هدف مورد جستجو نیز مشاهده می شود.به طور کلی جرایم اطفال از سه ویژگی مهم برخوردار است که توجه به آنها تفاوت موجود بین بزهکاری بزرگسالان و اطفال را توجیه می نماید:
بزهکاری اطفال در بیشتر موارد اتفاقی است و به همین جهت در اکثر موارد بعد از گذشت مدتی تکرار نمی شود، در میان اطفال بعضاً افرادی هستند که به دلیل سابقه تکرار جرم، شرایط سنی ، آلودگی جنایی به یک بزهکار نیمه حرفه ای تبدیل شده و در انجام جرم با تهیه و توجه به جوانب امر اقدام می نمایند؛ و در این قسمت بزهکاری اطفال به بزهکاری بزرگسالان نزدیک می شود.
بزهکاری اطفال نسبت به بزرگسالان از پیچدگی کمتر و از سادگی بیشتری برخوردار است به همین جهت ارتکاب قریب به اتفاق این گونه جرایم مختص کودکان است و بزرگسالان به ندرت مرتکب آن می شوند تخریب وسایل نقلیه عمومی و خصوصی. سرقت از مغازه های بزرگ دعواها و زدوخوردهای مقطعی از آن جمله اند.
اطفال خردسال در ارتکاب جرایم معمولاً کشش فراوانی به انجام دسته جمعی آنها دارند و از انجام عمل خلاف به تنهایی احتراز می کنند. حضور در جمع، به طفل قدرت و شجاعت بیشتری می دهد و دست زدن به عمل خلاف آسانتر به نظر می رسد طفلی که با دوستان مرتکب یک عمل مجرمانه می شود، شاید هرگز به تنهایی قادر به انجام آن نباشد(نجفی توانا، 1389).

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه سبک های مدیریت تعارض و مهارت های مدیران

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2-2 د) بزهکاری مردان و بزهکاری زنان
شکی نیست که در اکثر جوامع نسبت بزهکاری زنان به مردان کمتر بوده و این رابطه در بین دختران و پسران بزهکار نیز جاری است. مع الوصف؛ این حالت در جوامع مختلف ، همانند تمام پدیده های اجتماعی تابع زمان و مکان بوده و بسته به فرهنگ و شرایط زندگی و اعتقادات مذهبی متفاوت است. این امر را می توان با مقایسه جمعیت کیفری زنان در کشورهای مختلف به خوبی مشاهده نمود. با این حال آمارها بیانگر اختلاف فاحش سطح بزهکاری مردان نسبت به زنان است(ملک محمدی، 1388).
در فرانسه تعداد زنانی که در دادگاه های جنایی محاکمه و محکوم شده اند تقریباً یک سیزدهم تعداد مردان محکوم در همان مراجع است، و تعداد زنانی که در دادگاه های جنجه محکومیت پیدا کرده اند هشت برابر کمتر از تعداد مردان محکوم در آن دادگاه بوده است. زیلینگ جرم شناس اتریشی می گوید، این ارقام از یک سو کم و بیش بستگی به شدت و ضعف رژیم کیفری نسبت به زنان در کشورهای مختلف دارد. در ممالکی که برای زنان احترام بیشتری قائل هستند و نسبت به آنان با رأفت و مهربانی و ادب رفتار می شود و زنان بیشتر در حمایت مردان و پلیس قرار می گیرند مسلماً در آن کشورها زنان کمتر محکومیت کیفری پیدا می کنند و از سوی دیگر صور مختلف زندگی اجتماعی زن را در کشورهای مختلف نباید از یاد برد(زیلینگ، 1956).
دانشمندانی چون ساترلند – اختلاف فاحش جرایم زنان و مردان را ناشی از اختلاف موقعیت
اجتماعی این دو جنس دانسته و می گویند: « در کشورهائیکه مساوات بین زنان و مردان برقرار شد و زنان استقلال یافتند، مانند کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ، نرخ جنایی زنان خیلی به نرخ جنایی مردان نزدیک می شود.»(ساترلند،1966).
علت اصلی را نه تنها در شرایط اجتماعی جنس بلکه در فرهنگ و تربیت خانوادگی دختران که معمولاً نظم پذیر و محبوب تر بوده و در زندگی اجتماعی و اقتصادی بخصوص در سنین جوانی کمتر از مردان در امور دخالت می نمایند و در زندگی مشترک مسئولیت را متوجه شوهر می دانند و خود در معرض مسائل و مشکلات روزمره به میزان مردان قرار ندارند ، باید دانست(نجفی توانا، 1389).
3-2 طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی بزهکاران در جرم شناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در اکثر قوانین کیفری معمولاً اطفال از بزرگسالان ، افراد عادی از بیماران روانی و مبتلایان به جنون، کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم
می شوند از مجرمینی که تکرار جرم دارند تفکیک و برای هر طبقه مجازات خاصی پیش بینی شده است.
در جرم شناسی متخصصین با توجه به وضع جسمی ، روانی و اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرائمی که بزهکاران مرتکب می شوند مجرمین را طبقه بندی کرده اند.
1-3-2 طبقه بندی لمبروزو
برای اولین بار سزار لمبروزو پزشک ایتالیایی ، که از مؤسسین مکتب تحققی است با پیروی از عقاید گال مجرمین را مورد مطالعه قرار داد و برای کشف علل ارتکاب بزه، مجرمین را از لحاظ قیافه، طرز ساختار جسمی، وضع روانی و اجتماعی به سه دسته تقسیم کرد. در سال 1900 فری به پیروی از عقاید لمبروزو مجرمین را به 5 دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
مجرمین مادرزاد یا بالفطره
مجرمین مختل المشاعر
مجرمین به عادت
مجرمین اتفاقی
مجرمین احساساتی
2-3-2 طبقه بندی زیلینگ
زیلینگ، بزهکاران را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
مجرمین به عادت
مجرمین بر علیه اموال
مجرمین پرخاشگر
مجرمینی که قدرت کنترل غریزه ی جنسی خود را ندارند
مجرمینی که واکنش بدوی و غیرمتناسب با عامل محرک را دارند.

مجرمین عقاید مذهبی
مجرمینی که قوانین و مقررات را در اجتماع رعایت نمی کنند.
مجرمینی که خارج از گروه های ذکر شده در جرم شناسی می باشند.
3-3-2 طبقه بندی زابو
زابو جرم شناس کانادایی ، بزهکاران را به 5 دسته به قرار زیر تقسیم نموده است:
بزهکارانی که رفتار عادی داشته و بهنجار هستند
بزهکاران عصبی
بزهکارانی که مبتلا به جنون و یا بیماریها و اختلال روانی می باشند.
بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل داشته به اختلال منش دچارند.
بزهکاران گروهی و سازمان یافته(دانش، 1388).
4-3-2 طبقه بندی پیناتل
پیناتل مجرمین را به دو دسته کلی تقسیم می کند به شرح ذیل:
الف) بزهکارانی که از گروه معین هستند
بیماران روانی
بزهکارانی که اختلال منش دارند
بزهکاران مذکور، در اثر کمبود محبت ، دارای رفتار نامتعادل و واکنش آنان در قبال برخوردها شدید و نامتناسب است . عدم ثبات از علائم بارز این افراد است.
بزهکاران مفسد
بزهکاران مفسد از لحاظ عاطفی دارای رفتار غیرعادی بوده افرادی بی عاطفه، بدخلق ، بی ترس و بی واهمه، قسی القلب و بی مروت هستند. صفا و صداقت ندارند به عناوین مختلف به دیگران ضرر و زیان وارد می آورند و از آزار و اذیت دیگران احساس شعف کرده لذت می برند از نظر شخصیت، احساس شعف و شادی و لذتی که پس از وقوع جرم به مجرم دست می دهد او را به تکرار جرم وا می دارد.
بزهکاران عقب مانده ذهنی
میزان هوش در کیفیت ارتکاب جرم مؤثر است ، آنها که دارای شخصیت تلقین پذیر هستند در معرض ارتکاب جرائم مختلف قرار دارند و اگر در محیط مناسب با روش صحیح علمی ، تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند مرتکب جرم نشده و خطر اجتماعی آنان کمتر است.
معتادین به الکل
ارتکاب جرم به اعتیاد به الکل ، رابطه مستقیم دارد معتادین به الکل در جمع دیگران ، خود را غریب تصور می کنند و دائماً حالت اضطراب، تشویش و حالت عصبی دارند. معتادین به الکل مرتکب قتل، ضرب و جرح، جرائم جنسی، ایجاد حریق عمدی و جرائم مختلف دیگر را در اثر بی احتیاطی مرتکب می شوند با افراد خانواده خود و اطفال بدرفتار هستند و اکثر آنان تکرار جرم دارند.
معتادین به مواد مخدر و داروهای روان گردان
ب) بزهکارانی که جزء گروه معین نیستند:
1- مجرمین به عادت
2- مجرمین اتفاقی
3- مجرمین احساساتی
4- مجرمین حرفه ای
5- مجرمین گروهی و سازمان یافته(پیناتل 1975 ، به نقل از دانش ، 1388).

4-2 نظریه های بزهکاری
1-4-2 تبیین های زیست شناختی
نخستین مکاتب فکری بر این باور بودند که قتل و آدم کشی ریشه ارثی دارد در واقع آنها معتقد بودند که عموماً ارتکاب جرم موروثی است. مارتین کالیکاک و آدا جاکس با تحقیق در بین 2000 مجرم به این نتیجه رسیدند که 450 تن از آنها گدا، 258 نفر مجرم، 428 نفر فاحشه و بقیه مرتکب سایر اعمال ناشایست اجتماعی شده اند. آنچه مسلم است این است که تنها شناخت هویت والدین قاتل نمی تواند توجیه درستی برای میل به آدم کشی محسوب شود. نخستین جرم شناسان به مطالعه روی شکل سر و بدن و کلاً ویژگیهای چهره ای و برآمدگیهای و خوها و تمایلات اولیه مجرمین ارتباط دارد(هیکی، 2006، ترجمه سیف الهی 1385).
1-1-4-2 سیماشناسی
این باور که مجرمان و به طور کلی مردمان شریر، نحوه جسمانی غیرمعمولی دارند به نظریه سیماشناسی و جمجمه شناسی باز می گردد.سیماشناسی که بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط جان کاسپرلاواتر پایه گذاری شد، مطرح می سازد که منش افراد با توجه به ظاهر صورت شان مشخص می شود. اهمیت اساسی سیماشناسی در به جنبش درآمدن دیدگاهی سازمان یافته تر و از لحاظ منطقی چشم گیرتر با عنوان جمجمه شناسی شناخته شده است.

2-1-4-2 جمجمه شناسی
به جای ظاهر صورت به شکل بیرونی جمجه توجه می کند .این دیدگاه مدیون مطالعات یک کالبد شناس اروپایی به نام فرانز جوزفگال است . ا

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید