منبع مقاله با موضوع گروه های اجتماعی و طبقات اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • اکتشافی محققان و تجار اروپایی به ایران آغاز گشت.
  قرن نوزدهم مصادف است با وقوع انقلاب و تحولاتی در اروپا که طبقات اجتماعی به بورژوا 4، کارگران
  316 ( تقسیم می شدند. سوسیالیسم در حال گسترش بود و اوضاع کارگران رو ، و روستاییان )لاندلن،ب 1332
  بهبود گذاشته بود و قوانینی در جهت منافع و حقوق طبقات پایین جامعه وضع شده بود و مهاجرت ها در
  حال رشد بود. جمعیت جهان در این قرن درحال افزایش بود و مرگ میر کاهش یافت. به زنان نیز اجازه
  تحصیل داده شد و حقوق آنها نیز مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر آزادی های مذهبی نیز مورد توجه
  قرار گرفت. علیرغم این تحولات بزرگ در اروپا، آسیا کمتر بهره ای از این تحولات گرفت و در مسیر گذشته
  خود سیر می کرد.
  در این سده کشاورزی از نظر تکنولوژی با ورود ماشین های کشاورزی تحول یافت، رشد تولیدات
  کشاورزی باعث کاهش قیمت ها شد، بازرگانی به واسطه پیشرفت حمل و نقل های جاده ای، ریلی و دریایی
  جان تازه ای گرفت که تبعات آن بر افزایش فعالیت های پولی محسوس می باشد. به این ترتیب وسایل
  .) ارتباطی بسیار زندگی بشر را متحول کرد )دورانت، 1365
  فلاسفه مهمی چون هگل، شوپنهاور، استوارت میل، هربرت اسپنسر، نیچه و فروید در این سده ظهور
  کردند که در بسط تفکرات اجتماعی، تاریخی و فلسفی جهان تاثیر شگرفی گذاشتند. به طور مثال هگل از
  پیش قراولان تبیین تئوریک جامعه مدنی از منظر اقتصاد سیاسی بود. تبیین تئوریک هگل از جامعه مدنی،
  -4 از نظر تاریخی بورژوازی در اروپا در قرن یازدهم در نتیجه منازعات بین بازرگانان و اصناف تشکل یافته، با زمین داران پدید آمد. ولی جامعه شناسان
  144 (. این مفهوم در -145 ، سیاسی معمولا این مفهوم را برای توصیف زندگی اجتماعی سیاسی اروپا در قرن نوزدهم به کار می برند )بشیریه، 1385
  مورد مالکین ابزار تولید و سرمایه داران به کار می رود. ظهور ماشین و تکنولوژی های ماشینی به مثابه ابزار های تولید جدید، باعث ظهور دو طبقه
  ، اجتماعی جدید شد: بورژوازی، که همان مالکین ابزار تولید اند و پرولتاریا، کسانی که باید نیروی کار خود را به بورژوازی بفروشند )عضدانلو، 1384
  126 (. رابطه بین طبقات به نظر مارکس، رابطه بهره کشی است. در جوامع فئودالی، بهره کشی اغلب شکل انتقال مستقیم محصول از دهقانان به اشراف
  را به خود می گرفت. مارکس قائل به شکافی در بین هر یک از طبقات بالا )سرمایه داران مالی و صاحبان صنایع(، طبقات میانی )افراد دارای بنگاه های
  بزرگ و کوچک( و طبقه کارگران بود. وبر نیز با پذیرش نظریات مارکس قشربندی ) 2 قشر( را علاوه بر طبقات تشخیص می دهد. او آنها را پایگاه–که به
  تفاوت های میان گروه های اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی که دیگران برای آنها قایل می شوند- و حزب – به گروهی از افراد که به علت
  242 (. در عصر تکوین طبقه بورژوا به -245 ، داشتن زمینه ها، هدف ها یا منافع مشترک با هم همکاری می کنند- نامگذاری می کند )گیدنز، 1386
  عنوان طبقه ای انقلابی جدید، بورژوازی مظهر کمال توانایی انسان در کار و خلاقیت بود و منادی روشنگری به شمار می رفت. اما این نیروی خلاق و
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع ویژگیهای خاص و دوره ایلخانی

 • روشنگر در شرایط بحرانی برای حفظ نظم سیاسی حاضر شده از ایدئولوژی خود مبنی بر لیبرالیسم و پارلمانتاریسم گذشته و از دیکتاتوری حمایت کند
  .)147 ، )بشیریه، 1385
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.