منبع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

چهار منبع اطلاعاتی می داند:
1-دستیابی به عملکرد:تجربه های موفقیت آمیز پیشین از تکالیف مختلف.
2-تجربه های جانشینی :دیدن دیگران در حال عملکرد موفقیت آمیز پیشین در تکالیف مختلف.
3-متقاعدسازی کلامی وسایر انواع نفوذ اجتماعی :گفتن این نکته به فرد مورد نظر که”اواز تواناییهای پیش نیازبرای رسیدن به آنچه می خواهد به آن برسد،برخوردار است”به طور واقع بینانه ای باعث افزایش خود کارآمدی می شود.
4-برانگیختگی فیزیولوژیکی :از فردی که تنش واضطراب بیش از حد داشته باشد،نمی توان انتظار موفقیت داشت.(ترک لادانی،1389)
بندورا(1986)در کتاب پایه های اندیشه ورفتاراجتماعی می گویدکه انسانها دارای یک نظام خوداندکه در کنترل اندیشه ها ،احساسها وکنش هایشان موثر است.نظام خوددربرگیرنده ی گروهی از سازه های عاطفی وشناختی مانند فراگیری از دیگران ،توانایی نماد سازی ،وسامان دهی رفتار شخصی است. هم چنین ،این نظام همواره در فراهم آوری سازوکارهای مرجع وساماندهی کارکردهای فرعی برای در یافت ،سامان دهی ،وارزیابی رفتار دست دارد که به پیوند دوسویه نظام خود ومنابع موثر فرامحیطی می انجامد . در کل بندورا رفتلر وانگبزش انسان را در پی آیند باورهایی می داند که انسانها از خود دارند که سازه های کلیدی در کارکرد وکنترل شخصی است . نظام خود برآیند کنش دوسویه ی شخص ومنابع موثر پیرامونی است .این نظام خودگردان است وتوانایی دگرگدن سازی محیط وکنش های فرد را دارد.
بندورا خوداندیش را یگانه ترین توانایی انسان می شمارد که3انسانها با آن اندیشه ورفتارشان را دگرگون می سازند وارزیابی می کنند . این بازخوردها در بر گیرنده دریافت های خود کارآمدی است. یعنی باورهای تواناییهای فرد برای سامان دهی وپیاده سازی کنش هایی که برای سامان دهی به موقعیتهای آینده به آن نیاز است . در حقیقت باورهای توانمندی به چند روش بررفتار اثر می گذارند.
آنها برگزینش های افراد وکنشی که پی می گیرد اثر می گذارد ونیز افراد در کارها هایی شرکت می کنند که احساس شایستگی واعتماد به نفس داشته باشند واز کنشهایی که در آن اعتماد به نفس وشایستگی نداشته باشند پرهیز می کنند .باورهای خودکارآمدی تعیین می کند که انسانها چه اندازه برای انجام کارهایشان زمان می گذرند،هنگام برخوردبا3دشواریها تا کی پایداری می کنند،وآیا در برخورد با موقعیتهای گوناگون چه اندازه نرمش پذیراند.همچنین باورهای خودکارآمدی برالگوهای اندیشه وواکنش های هیجانی افراد اثر می گذارند. بنابراین ،افراد باخودکارآمدی پایین شاید باورکنند که وضع حل ناشدنی است واین باوری است که تنیدگی ،افسردگی،ودیدی باریک بینانه برای گره گشایی پرورش می دهد.از سوی دیگر خودکارآمدی بالا در هنگام نزدیک شن به کار وکنش های دشوار ،به پدیدآیی احساس آسانی کمک می کند.(رجبی،1385)
.بررسی پژوهشهای انجام شده در رابطه باموضوع:
الف:پژوهشهای انجام شده داخلی:
افسانه بوستان(1382)به بررسی رابطه منیع کنترل وخلاقیت در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پرداخته است.تحقیق به منظور بررسی ارتیاط بین منبع کنترل ومیزان خلاقیت در داشجویان فنی-مهندسی ،باانتخاب دانشگاه صنعتی شریف بعنوان نماینده ای از دانشگاه های صنعتی کشور وبا انتخاب ثصادفی5 دانشکده(صنایع-الکترونیک-کامپیوتر –مکانیک- متالوژی)از 12 دانشکده موجود در دانشگاه وبا گزینش تصادفی 65نفر از دانشجویان سال دوم وسوم از هر دانشکده انجام پذیرفت. نتایج بررسی نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی وخلاقیت رابطه مثبت وجود دارد.همچنین بین میزان خلاقیت دانشجویانی که منبع کنترل آنها درونی است بامیزان خلاقیت دانشجویانی که منبع کنترل آنها بیرونی است ،تفاوت معناداروجود دارد .بین دانشجویان رشته های مختلف از نظر منبع کنترل تفاوت معنادار وجود دارد .بین دانشجویان رشته های مختلف از نظر خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد.
شهریار امینی (1382)به بررس نقش خود کار آمدی خودتنظیمی وعزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است ونتایج زیر را به دست آورده است:هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی خود تنظیمی وعزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان (رشته علوم تجربی)است در این پژوهش خودکارآمدی خودتنظیمی وعزت نفس به عنوان متغیر های پیش بین وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شوند. وعزت نفس به عنوان متغیرهای پیش بین وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شوند.
نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان دادکه در کل نمونه هر 3متغیر خودکارآمدی ،خودتنظیمی و(اهبردهای شناختی وفراشناخی) عزت نفس باپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ومعناداری دارد.خودکارآمدی نیز با خود تنظیمی (راهبرهای شناختی وفراشناختی)وعزت نفس رابطه مثبت ومعنی داری دارد.در یافته های جانبی این تحقیق رابطه هر یک از متغیر ها ی پیش بین با متغیر ملاک به تفکیک جنسیت مشخص گردبدکه نتایج نشان داد هر 3متغیر خودکارآمدی خودتنظیمی وعزت نفس در گروه پسران به صورت مثبت ومعنی داری با پیشرفت تحصیلی رابطه داشته است در گروه دختران خود کار آمدی وخود تنظیمی باپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ومعنی داری داشته است اماعزت نفس رابطه معناداری نداشته است .
سید علی سیادت(1386)در یک بررسی تحت عنوان رابطه بین ماهیت شغل ومیزان خلاقیت کارکنانبه این نتایج دست یافته است:
-بین ارزش کار وخلاقیت رابطه معنادار ومثبت بوده وحاکی از آن است که هر چه ارزش کار در ین مدیرا سازمان بالاتر باشد ،انگیزه برای خلاقیت بیشتر خواهدبود.
-بین خود استقلالی وخلاقیت رابطه معنادار ومثبت وجود دارد.
– بین بازخورد وخلاقیت رابطه معنادار ومثبت بوده وبازخورد سبب جهت دار تر شدن تلاش می گردد .
– بین فرصتهای شغلی و امکانات شغلی در بین گروه های کاری رابطه معنادار است .فرصتهای شغلی متناسب باتوان وتخصص فراد وامکانات شغلی مطلوب ،خلاقیت را افزایش می دهد.
– ودر نهایت بین چالشهای شغلی وخلاقیت رابطه معنادار ومثبت بوده وچالش زیاد به دنبال خود حرکت به سمت خلاقیت را نیز داشته است .
رضایی(1389)در پژوهشی باعنوان تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل یافته های ذیل را بدست آورده است:
تحلیل های آماری گویای تفاوت معناداری بین عزت نفس ،سلامت روانی ،علائم جسمانی،علائم اضطرابی،مقیاس کارکرد اجتماعی وعلاوم افسردگی (05/0p)درزنان شاغل وغیر شاغل بود به طوری که در همه متغیرهای فوق زنان غیر شاغل وضعیت بهتری داشتند .همچنین یافته های دیگر پژوهش ،حاکی از رابطه معنادار بین عزت نفس وسلامت روان در زنان(05/0p)وبین عزت نفس وسلامت روان در زنان شاغل وغیر شاغل تفاوت معناداری مشاهده نشد.
میر دررقی وکارشکی (1389)در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه خودکارآمدی وعزت نفس وسلامت روان در دانشجویان به این نتایج دست یافتند:
بین خودکارآمدی وسلامت روان وهمچنین عزت نفس وسلامت روان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که هر دومتغیر خودکارآمدی وعزت نفس قادر به پیش بینی سلامت روان هستند. تحلیلها به تفکیک جنسیت نشان داد که هر دو متغیر مذکور در دانشجویان دختروپسر قادر به پیش بینی سلامت روانی باشند.هر چه سطح دومتغیر پیش بین بالاتر باشد سطح سلامت روان نیز بیشترخواهد بود.
ب: پژوهشهای انجام شده خارجی:
پژوهشهای متعددی در زمینه در زمینه ارتباط سلامت روان باویژگیهایی ازقبیل خودکارآمدی خودکارآمدی وعزت نفس انجام شده است. اولین ویژگی که باسلامت روان رابطه دارد خودکارآمدی است .بندورا خودکارآمدی را به عنوان ادارک فرد از توانایی هایش واینکه تا چه حد یک رفتار رابا موفقیت انجام می دهد،تعریف می کند که دارای سه بعد بزرگنمایی(اعتقاد فرد به عملکرد در جنبه های دشوار وپیچیده تکلیف)نیرومندی (پشتکار واستقامت در رویارویی با موانع) وتعمیم پذیری (تعمتم کارآمدی خود در یک موقعیت به موقعیت های گوناگون )می باشد.
نتیجه پژوهش گویترزدونا،لوزینسکاوشوارتز نشان می دهد که خود کارآمدی عمومی باخوش بینی،تنظیمی وعزت نفس رابطه مثبت وبااضطراب وافسردگی رابطه منفی دارد.تحقیق راگی،لئوناردی،کاسل به به این نتیجه منجر شد که خود کارآمدی یکی از پیش بینی کننده های سلامت روانی می باشد .همچنین پژوهش لیگنسی وبراگ،اروین واندر سن به این نتیجه منجر شد که عزت نفس با عواطف منفی رابطه معناداری دارد.(به نقل از میر دوقی وکارشکی،1389)
کومر وتامپسون (2003)در پژوهشی به بررسی رابطه میان شناسایی هویت خود وخود کنترلی رفتار از لحاظ سن وجنسیت در بین نوجوانان پرداختند، یافته های این پژوهش نشان می دهد که جنسیت بر خودکنترلی موثر است،مردان نسبت به زنان از خود کنترلی بیشتری برخوردارند،ولی سن بر خودکنترلی تاثیری ندارد.(به نقل از اعتباریان وپور ولی ،1387)
مایر،فراکستارو ومک ناری(2007) درپژوهشی به بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی وعوامل مختلف انگیزش پرداختند.نتایج نشان داد که عزت نفس سازمانی براراده وانگیزه های پیشرفت افراد تاثیردارد.(به نقل ازصادقی وعابدی،1388)
کاشال وکوانتز(2006)درتحقیقی به این نتیجه رسیدند که افراد باخودکنترلی بالا برای حل تعارض،سبک خدمت رسانی ومصالحه رابه کار می گیرند.درزمینه بکارگیری خودکنترلی درزنان ومردان،به این نتیجه رسیدند که خودکنترلی درزنان ومردان تفاوتی ندارد.(به نقل ازاعتباریان وپورولی،1387)
چرینگتون،رایترواسکات(1971)اثرات عزت نفس رابرعملکرد وهم چنین برخشنودی شغلی بررسی کردند.نتایج این مطالعات نشان داد که عملکرد باعزت نفس به طورمعنی داری همبسته بوده است(به نقل ازشکرکن وحافظی،1389)
فصل سوم:
روش تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه اصل قانونی بودن و مجازات دنیوی

1-3،مقدمه:
دراین فصل جهت آگاهی بیشتر ازچگونگی روند اجرای پژوهش حاضر ،به بحث در مورد روش پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه وروش نمونه گیری ،ابزارهای اندازه گیری وویژگیهای آنها ،دلایل کافی جهت این انتخاب ،روایی وپایایی ابزارها ،روش تجزیه وتحلیل داده ها ومراحل اجرای پژوهش ارائه می گردد.
2-3. نوع روش پژوهش:
روش مورداستفاده در پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی واز نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی وبه روش همبستگی است. در روش همبستگی روابط بین پیش از یک متغیر باهم بررسی می شود ونتیجه همبستگی بدست آمده در صورت معنادار بودن در نمونه انتخاب شده وبه جامعه تعمیم داده می شود،”تحقیق توصیفی آنچه را هست توصیف می کند وشامل توصیف ،ثبت وتجزیه وتحلیل وتفسیر شرایط موجود است”(بست،1381،ص 44)
3-3 . جامعه آماری ،نمونه وروش نمونه گیری :
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یاواحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند . در پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد وبازرگان .1382،ص178)
جامعه:جامعه پژوهش حاضر است که کلیه دبیران زن ومرد مقطع متوسطه کارشناسی و کارشناسی ارشد مدارس متوسطه شهر میناب که تعداد آنها حدودا 180نفر می باشد.
نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده وتجزیه وتحلیل انتخاب شده است .بامشاهده مشخصات نمونه ای که از یک جامعه انتخاب شده است می توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد.(بست ،1381،ص24)
ونمونه گیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده ای که آن باید به صورت تصادفی از جامعه مورد نظر انتخاب کنیم .(دلاور،1382،ص122)
نمونه:نمونه پژوهش حاضر باتوجه به تعداد دبیران مدارس متوسطه شهرمیناب بااستفاده ازجدول مورگان به صورت تصادفی 122نفر انتخاب شده اند.
4-3. روش گرد آوری اطلاعات :
روش گرد آوری داده ها درپژوهش حاضر از نوع میدانی وکتابخانه ای است. بدین صورت که ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد توزیع شده در نمونه جمع آوری می شود وپس از جدا کردن داده های نامربوط ،جهت تجزیه وتحلیل مورد استفاده قرار می گیرد.برای تبیین نظرات مطرح شده وپیشینه ومدل مفهومی موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده است .
ابزار گردآوری اطلاعات :
ابزار مورد استفاده در پژوهش فوق پرسشنامه های استاندارد شده عزت نفس کوپر اسمیت،پرسشنامه باورهای خودکارآمدی شرر،خودکنترلی تانجی وپرسشنامه خلاقیت تورنس می باشدکه در تحقیقات پیشین اعتبارآنها مورد تایید قرار گرفته است.
آزمون خلاقیت تورنس :این آزمون 60سئوال سه گزینه ای دارد که از چهار خرده آزمون سیالی،بسط،ابتکار وانعطاف پذیری تشکیل شده است . گزینه ها نشان دهنده میزان خلاقیت پایین ،متوسط وبالا می باشند که نمره 1 برای خلاقیت پایین ،2برای خلاقیت متوسط و3برای خلاقیت بالا در نظر گرفته شده است .مجموع نمرات کسب شده در هر خرده آزمون نمایانگر نمره آزمودنی در آن بخش است ومجموع نمرات آزمودنی در چهار خرده آزمون ،نمره کلی خلاقیت اورانشان می دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 60تا180 خواهد بود .سئوالهای 1تا 22 به سیالی،23تا33 به بسط،34تا49 به ابتکار و50تا 60به انعطاف پذیری مربوط است .
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت:اسمیت(1967)مقیاس عزت نفس خود را براساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرود دیموند(1954)انجام داد،تهیه وتدوین کرد .این پرسشنامه در چهار زمینه اجتماعی ،تحصیلی ،خانوادگی وعزت نفس کلی موردبحث قرار می دهیم .
عزت نفس اجتماعی :شامل عقاید فرد در مورد خودش به عنوان یک دوست برای دیگران است . آیادیگران اورا دوست دارند؟آیاافکار وعقاید او برای آنها ارزشمند است؟به طور کلی فردی که نیازهای اجتماعی اش برآورده شود احساس خوبی در این زمینه خواهد داشت؟
عزت نفس تحصیلی:مبتنی بر مقدار ارزشی است که فرد برای خود قائل است . اگر یک فرد به طور کلی پیشرفت تحصیلی خوبی باتوجه به معیارهای مورد قبول جامعه داشته باشد ،از عزت نفس تحصیلی بالایی برخوردار است.
عزت نفس خانوادگی: از عقاید فرد در موردخودش به عنوان عضوی از خانواده سرچشمه می گیرد.فردی که احساس می کند فرد باارزشی از خانواده است عزت نفس بالایی خواهد داشت .
عزت نفس عمومی : بیشتر ارزیابی کلی از خویشتن است وهمانطور که بیان شد براساس ارزیابی فرد از خودش در همه زمینه ها قرار دارد واز اعتقادات فرد نسبت به خود وهمچنین تصور جسمانی که ترکیبی از ویژگیهای جسمانی وتواناییهای بدنی است. عزت نفس فرد در این زمینه براساس رضایت از وضعیت جسمانی وویژگیهای ظاهری قرار دارد.
این مقیاس دارای 58عبارت ودر مجموع به 4 خرده مقیاس اصلی ویک زیر مقیاس دروغ سنج ،است:
عزت نفس اجتماعی 8عبارت ،عزت نفس خانوادگی 8عبارت ،عزت نفس تحصیلی8 عبارت،دروغ سنج8 عبارت . ضریب پایایی این پرسشنامه در ایران 83/0 بوده است که از نظر آماری معنادار است .(بیانگرد،1372)
مقیاس خود کنترلی:
این آزمون در سال 2004توسط پرفسور تانجی وهمکاران تهیه شده است ودارای 36 ماده در طیف لیکرت 5درجه ای در نظر گرفته شده است . پس از بررسی اعتبار وروایی این پرسشنامه در دومرحله آلفای 89/0بدست آمده است.(مجدیان،1387)
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر:
مقیاس خود کارآمدی عمومی شرر وهمکاران دارای 17عبارت است. شرر ومادوکس (1982)بدون مشخص کردن عوامل معتقد ند که این مقیاس سه جنبه از رفتار شامل میل به آغاز گری رفتار ،میل به گسترش تلاش برای کامل کردن تکلیف ومتفاوت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند .
به منظور بررسی اعتبار ضریب آلفای کرونبا خ مربوط به کل عبارات محاسبه شد وبه ترتیب ارقام83/0-76/0-68/0بدست آمده است .(اصغر نژاد،1385)
روش تجزیه تحلیل اطلاعات:
درپژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل داده ها ازدوبخش آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است.ازروش آمارتوصیفی برای توصیف متغیرهای جمعیت شناختی ومتغیرهای اصلی بهره گرفته شده است.ازروشهای آماراستنباطی هم باتوجه به سطح سنجش متغیرها ازشاخص آماری رگرسیون چند متغیری استفاده شده است که باتوجه به اینکه مولفه های شخصیت وخلاقیت ازسطح سنجش ترتیبی برخوردارند ویکی از پرکاربرد ترین آماره ها دراین سطح سنجش گاما

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید