منبع مقاله با موضوع وظایف اخلاقی و باستان گرایی

دانلود پایان نامه
 • 11
  2-2-2 وجوه افتراق و تشابه ملی گرایی، میهن پرستی، باستان گرایی و نژاد پرستی
  ملی گرایی، باستان گرایی، میهن پرستی و نژاد پرستی براساس تعاریف ارائه شده، گاهی چنان از
  لحاظ مفهومی به هم می مانند که تفکیک آنها از یکدیگر دشوار است و به جای هم به کار می روند؛ بیشترین
  علت همانندی این تفکرات به علت استفاده از مفاهیم و عوامل تاریخی است که می توان گفت که در همه
  این تفکرات مشترک است. به طور مثال داریوش آشوری در دانشنامه سیاسی ) 1373 ( میهن پرستی و ملی
  گرایی را مفاهیمی نزدیک به هم نامیده که همه به حول محور های مشترکی چون گذشته، فرهنگ و قومیت
  315 (. از طرف دیگر تفاوت هایی نیز میان این تفکرات وجود دارد که به واقع باید به – تعریف می شوند ) 313
  آنها توجه داشت؛ زیرا این تفکرات هر چند از نظر مفاهیم بسیار به هم نزدیکند اما تفاوت هایی نیز با هم
  دارند و هر یک از این مفاهیم بیشتر تاکیدی بر یک مشخصه خاص دارند. در قرن نوزدهم لرد آکتون 11 عنوان

 • داشت که ملی گرایی، رابطه ما با نژاد است که صرفا طبیعی و جسمانی است؛ در حالی که میهن پرستی
  آگاهی ما از وظایف اخلاقی در قبال جامعه سیاسی است. در قرن بیستم الی کدوریه 12 نظری مخالف را ارائه
  داد و ملی گرایی را یک عقیده تکامل یافته فلسفی و سیاسی در مورد ملت ها به عنوان واحدی انسانی معرفی
  کرد که افراد می توانند آزادی و نقش خود را بیابند و میهن پرستی را به عنوان تنها حس علاقه به یک کشور
  بیان داشت. جرج اورل خصلت ملی گرایی را مهاجم و خشونت بار و میهن پرستی را تدافعی معرفی کرد
  تفاسیر روان شناسانه از ملی گرایی نشانگر .)Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2213(
  پیچیدگی بیشتر آن از میهن پرستی است. به طوری که میهن پرستی یک التزام و تعهد است، در حالی که
  ملی گرایی یک التزام همراه با محرومیت دیگران و آمادگی برای قربانی کردن تکیه گاه ها به واسطه دشمنی
  .)Druckman, 1334, 47- با دیگران است ) 48
  11 – Lord Acton
  11 -Elie Kedourie
  11
  3-2-2 مفهوم دولت 13 مدرن و روند شکل گیری آن
  در طول تاریخ بشر، اداره جوامع بنا به مقتضی زمان دچار تحولاتی شده است. در طول تاریخ همواره
  حکومت ها وجود داشته اند ولی دولت به معنای نهاد سازمان یافته ای که متولی و ناظر بر اعمال شهروندان،
  .)Creveld, 1333, حاکمان، قوانین و قانون گذاران باشد تا پیش از قرن 14 میلادی وجود نداشت ) 1
  دولت، نهادی است که سه رکن اصلی قلمرو، جمعیت و حاکمیت را در بر می گیرد و در یک قلمرو
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.