منبع مقاله با موضوع ناصرالدین شاه قاجار و مطالعات تاریخی

دانلود پایان نامه

گذشته حتی جنبه برتر بینی نژادی و قومی به خود گرفت.

 • 4-2 ظهور باستان شناسی به مثابه یک دانش
  تاریخ به عنوان یک دانش با سابقه طولانی، در میان علوم انسانی شناخته می شود که همواره در
  ، راستای تعلیم سیاست و شناخت و اداره جوامع مورد توجه حکومت ها بوده است )تنسی و جکسون، 1332
  23 (. تا پیش از شکل گیری باستان شناسی به صورت رشته ای دانشگاهی و علمی، تاریخ به عنوان مهمترین
  17

 • بازگو کننده وقایع تاریخی و رفتار های انسان و جوامع انسانی شناخته می شد. این شکل از بیان تاریخ در
  میان ملل مختلف در دوران گذشته وجود داشته است. کتیبه های پادشاهان میان رودان و ایران، نوشته های
  مورخان یونانی و رومی چون تاریخ هرودوت، کتاب های تاریخی و جغرافیایی مورخین دوران اسلامی و پیش
  از اسلامی و امثال این متون همگی از این دست منابع می باشند. پس از رنسانس با بروز تحولات علمی در
  قرن 17 و 18 میلادی در اروپا، به تدریج توجه به انسان و علوم انسانی شکل تازه ای یافت. علوم اجتماعی و
  انسانی، تاریخ و باستان شناسی به عنوان دانش هایی علمی مورد توجه پژوهشگران، متفکرین و در دستور کار
  دانشگاه ها قرار گرفت. این ایام مقارن با دوران شکل گیری دولت های امروزی و دوران ناصرالدین شاه قاجار
  در ایران است.
  تحولات بزرگ اروپا پس از رنسانس باعث شد که پژوهش های علمی با تکیه بر استدلال و روش های
  آزمایشگاهی، مسائل را مورد آزمایش قرار دهند و این کار باعث رهایی علم از سلطه مذهب و کلسیا شد. این
  تحولات تنها محدود به علوم طبیعی نماند و به تدریج به علوم انسانی نیز سرایت کرد. در دیگر حوزه های
  علوم انسانی چون فلسفه و علوم اجتماعی نیز اندیشمندان بزرگی پس از رنسانس ظهور کردند که به طرح
  ایده های جدیدی پرداختند. در این دوره علاوه بر علوم کلاسیک، توجه به انسان و انسان گرایی نیز به وجود
  آمد و با صنعت چاپ این انسان گرایی فراگیر شد. غرب همزمان با رونق دادن به سرمایه داری وحدت ملی،
  زبان ملی و ملت سازی را جهت ساخت هویتی مشترک شکل می بخشید. در این دوران شهرنشینی رواج
  یافت، سیاست و تفکر عرفی گشت و نوعی اندیشه مبتنی بر خرد نقاد به جای ایمان مطلق مورد توجه قرار
  گرفت. در نتیجه در عرصه های گوناگون تفکر، از جمله فلسفه و روش تاریخ نویسی تحولاتی ایجاد شد
  123 (. ادبیات، هنر و فلسفه را شاید بتوان سرآغازی بر شکل گیری دانش باستان -124 ، )میلانی، 1387
  شناسی پس از رنسانس دانست زیرا این رشته از دل مطالعات تاریخی و نگرش های انسان گرایانه و باستان
  گرایانه به تاریخ و ادبیات با چاشنی فلسفه و منطق پدید آمد.
  تا قرن شانزدهم میلادی تنها تاریخ نگاران قرون وسطی به گذشته اهمیت می دادند. تا اینکه در
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.