منبع مقاله با موضوع مجلس شورای ملی و ایران و انیران

دانلود پایان نامه

شامل اسکاتلند، ولز، بخش هایی از ایرلند و جزایر تنگه می شد و پادشاهی حول تشابهات زبانی، فرهنگی یا

 • 67 (. در ایران بر اثر ضعف دولت قاجار و با متقاعد ، مذهبی یکپارچه شده بود )تنسی و جکسون، 1332
  ساختن و تایید مجلس شورای ملی، رضا شاه پس از تاسیس حکومت پهلوی با متمرکز ساختن منابع و ابزار
  های قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری، منابع

 • .)74 ، اداری و مالی دولت مطلقه مدرن را به وجود آورد )احمدی پور و منصوریان، 1385
  4-2-2 هویت ملی
  با توجه به تعاریف طرح شده در بخش های پیشین، نکته قابل ذکر این است که همه این دیدگاه ها
  در پی آن هستند تا نوعی همگرایی میان گروه های انسانی، قومی و سرزمینی با استفاده و تاکید بر گذشته و
  ) تاریخ ایجاد کنند. این همگرایی و وحدت بیشتر جنبه ای اجتماعی و عمومی دارد )دورماگن و موشار، 1383
  تا جنبه ای فردی؛ لذا این دیدگاه ها بیشتر مورد استقبال دولت ها و طالبان قدرت می باشد. همگرایی و
  وحدت به وجود آمده که از آن به هویت تعبیر می شود پدیده ای نو نمی باشد بلکه در طول تاریخ به اشکال
  مختلف مورد توجه انسان ها و حکومت ها بوده است. نمونه های کهن این پدیده را می توان در امپراتوری
  های روم و ساسانی دید که با مدد از گذشته یا مرز های سرزمینی به تعریف هویتی برای شهروندان خود
  اقدام کردند )شیپ مان، 1383 (. به طور مثال در دوران ساسانی اندیشه ایرانشهر )امپراتوری آریاییان( به
  14
  عنوان مفهومی سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود و هدف آن مشروعیت بخشی به دودمان ساسانی به
  عنوان وارثان امپراتوری هخامنشی و شاهان اسطوره ای و پیروان دین زرتشت بود. از طرف دیگر مفهوم
  ایرانشهر به عنوان سرزمینی سیاسی و فرهنگی همانطور که خود شاپور ذکر می کند شامل تمام کسانی است
  که در آن واحد سیاسی زندگی می کنند و با پیوند دادن آنان به گذشته های دور هویتی نو را برای خود و
  رعایایشان پدید می آورد و از مناطق آن به ایران و انیران 16 )غیر ایران( یاد می کند و خود را برتر از سایر
  .)227 ، شاهان کوچک قرار می دهد )ویسهوفر، 1377
  چنین رفتار هایی در سطح روانشناسانه مایه تعجب نیست. انسان ها آشکارا حیواناتی اجتماعی اند و
  به گروه های خودی وفادار و با گروه غیر خودی دشمنی دارند. لذا برای ایجاد حس مثبتی از هویت اجتماعی
  گروه های خودی به کلیشه سازی گروه های غیر خودی روی می آورند؛ یعنی قائل به آن هستند که گروه
  های غیر خودی مجموعه استانداردی از کیفیات پایین تر را دارا می باشند. در آلمان دوران نازی چنین
  گرایش های فکری نسبت به دو عامل جنسیت و نژاد مطرح بود به شکلی که مردانگی و آریایی بودن نشان
  برتری و زنانگی و یهودی بودن و غیر آریایی بودن نشان عدم برتری و کم ارزشی بود و با این تعاریف و کلیشه
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.