منبع مقاله با موضوع سازمان های دولتی و تاریخ فرهنگی

دانلود پایان نامه
  • و… باعث می شد تمایل اروپایی ها به مطالعه و شناخت بیشتر آثار شرقی افزایش یابد.
    باستان شناسان تا آغاز قرن بیستم زیربنای نظری مکتبی را پایه ریزی کردند که بقایای مادی را
    برای کسب اطلاعات در مورد فرهنگ گذشته به کار می بردند. یکی از این ایده ها که به کمک این مکتب
    آمد ایده تحول زیستی بود. هربرت اسپنسر این نظریه را براساس نظریه داروین مطرح می کرد که به دنبال
    -13 طبقه بندی سه دوره ای تا سال 1717 که کتاب دست نویس مرکاتی منتشر نشده بود بسیار کم مورد پذیرش عمومی قرار گرفته بود. اما مقارن
    انتشار آن سایر دانشمندان چون دومونت فاسیون به طور مستقل به چنان نتایجی دست یافته بودند و آشکارا راجع به توالی عصر سنگ، برنز و آهن نظریه
    .)6 ، 422 و دارک، 1373 ، پردازی می کردند )رنفرو و بان، 1332
    19

  • نسب شناسی تاریخ انسان بود. پس از آن اسپنسر ایده بقای اصلح را نیز که زاییده افکار نژاد پرستانه در
    -48 ، جامعه شناسی بود به میان آورد که این نظریات در آلمان نازی مورد اقبال قرار گرفت )علیزاده، 1382
    47 (. اندیشه های تحول اجتماعی اسپنسر را مورگان به سه مرحله وحشیگری، بربریت و شهر نشینی تقسیم
    کرد. همچنین عوامل عمده ای که در تحول فرهنگی مکتب تاریخ فرهنگی اهمیت داشت و باعث دگرگونی
    های فرهنگی و اجتماعی در جوامع می شد نوآوری، مهاجرت و انتشار نوآوری از طریق مهاجرت بود )همان،
    .)86
    از حدود سال های 1362 به خصوص در آمریکای شمالی باستان شناسی توانست مشارکت بیشتری
    در حوزه علوم انسانی از خود نشان دهد و به عنوان دانشی که به مطالعه رفتار های انسان می پرداخت مطرح
    گشت. انسان شناسی نیز به مطالعه رفتار های انسان می پرداخت و در بریتانیا به دو شاخه انسان شناسی
    اجتماعی )فرهنگی( و انسان شناسی فیزیکی )زیستی( طبقه بندی می شد و باستان شناسی در آمریکا به
    .)Bahn, 1336, عنوان شاخه ای از انسان شناسی مورد مطالعه قرار می گرفت ) 14
    باستان شناسی در اوایل قرن 22 یک رشته تحصیلی برای طبقات متوسط و حتی گاهی پایین جامعه
    به شمار می رفت و بسیاری از مشاغل چون موزه ها، دانشگاه ها و دیگر سازمان های دولتی آنها را به کار می
    گرفت. از طبقه متوسط اغلب به عنوان اساس پیدایش فاشیسم و منبع تولید باستان شناسان حرفه ای در
    قرن 22 میلادی یاد می شود. این پدیده منحصر به رژیم های تمامیت خواه 22 نیست. باستان شناسی کم کم
    تبدیل به برگ برنده ای برای رفتن به طبقه بالای جامعه از نظر مالی و پرستیژ برای طبقات میانی و پایینی
    .)Arnold, 2226, تبدیل شد مثل آنچه در آلمان و ایتالیا رخ داد ) 137
    باستان شناسی استعماری 21 ، یکی از شاخه های باستان شناسی بود که توسط مجامع علمی اروپای
    غربی و آمریکایی پایه گذاری شد. اینان خود را به عنوان روشنفکران و سیاست مداران زاده شده از نسل
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.