منبع مقاله با موضوع روابط اقتصادی و باستان گرایی

دانلود پایان نامه
 • مشخص به یک جمعیت حکومت می کند. این نهاد مدافع و محافظ منافع ملت خود می باشد و وظیفه حفظ
  امنیت را در قلمرو تعریف شده خود بر عهده دارد و بر نهاد های سیاسی، اقتصادی، نظامی، قضایی، اجتماعی
  و… نظارت دارد. دولت به معنای کنونی از قرن شانزدهم در اروپا پدیدار گشته و با مفهوم ملی گرایی رابطه ای
  .)162-163 ، مستقیم دارد )آشوری، 1373
  سازمان قدرت سیاسی، برای تبدیل شدن به دولت های امروزی شیوه های حکومتی قبایلی و سنتی،
  37 (. دولت های امروز ، دولت شهری، امپراتوری و فئودالی را سپری کرده اند )دومارگن و موشار، 1383
  Creveld, ( محصول حکومت های فئودالی بودند که باعث تمرکز زدایی پس از قرن 14 میلادی می شدند
  1333 (. در دوران شکل گیری حکومت ها، حاکمان و شاهان با صاحبان کسب و کار و سرمایه تا ظهور , 67
  دولت مبارزه و کشاکش داشتند. مقابله در برابر کلیسا، امپراتور ها، نجبا )زمین داران ثروتمند( و جوامع
  شهری از نمونه های این تقابل ها بوده است. از حدود قرن 17 میلادی پادشاهان مشخصا تلاش می کردند

 • که از امپراتوری رم تقلید کنند. این شبیه سازی ها گاهی تا جزییاتی مثل لاتینی کردن نام هم کشیده می
  از این .)Ibid, شد که به نوعی تبلیغ کننده 14 و نشر دهنده ایدئولوژی رواقیون 15 شناخته می شدند ) 127
  منظر ایدئولوژی رواقیون را شاید بتوان گونه ای باستان گرایی در این دوران به شمار آورد.
  13- State
  14 -Propagandate
  انسان را به انجام وظیفه ی طبیعی عاقلانه دعوت می کنند و هدف را رسیدن به نظم درونی، تکامل فردی در سایه زندگی )Neostoicism( -15 رواقیون
  اجتماعی و رفتار خوب با دیگر افراد می دانند. بعضی از اصول اخلاقی رواقیون به این ترتیب اند: برابری همه ی انسان ها از زن و مرد، برده و برده دار،
  ثروتمند و فقیر، رعایت حقوق کودکان، رعایت اخلاق در محیط کار.
  13
  تا پیش از دوره ی مدرن قلمرو های دولت های سنتی همیشه به صورت ناقص تعریف شده بودند و
  میزان کنترل حکومت مرکزی بر جامعه ضعیف بود. در دولت های سنتی جمعیت، تحت حکومت شاه یا
  342 (. پیدایش ، امپراتور بودند کسانی را که بر آنها حکومت می کردند چندان نمی شناختند )گیدنز، 1384
  دولت مدرن محصول حل منازعه میان شهریاران قدرت های محلی، گسترش روابط اقتصادی بازاری و پایان
  یافتن نزاع میان دولت و مذهب به سود شهریاران بود. دولت مدرن در همه جا تقریبا نخست به شکل دولت
  مطلقه پدیدار شد و چنین دولتی مقدمات لازم برای یکپارچگی و وحدت ملی را فراهم می آورد. از منظر
  فلسفه سیاسی دولت مدرن نوعی قدرت عمومی مستقل از حاکم و اتباع او و واجد اقتدار عالیه در کشور تلقی
  18 (. در مصادیق اروپایی دولت های مدرن اولیه می توان به بریتانیا اشاره داشت که ، می شد )بشیریه، 1385
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.