منبع مقاله با موضوع خلاقیت و نوآوری و امپراتوری روم

دانلود پایان نامه
 • 2-2 تعریف مفاهیم
  وقوع رخداد های بزرگ و تحول زایی چون رنسانس و انقلاب صنعتی و شکل گیری طبقات سرمایه
  دار و دولت های ملی در اروپا، همگی به رشد و توسعه سطح آگاهی در میان جامعه کمک کرد و باعث پدید
  آمدن دیدگاه هایی چون ملی گرایی، باستان گرایی، میهن پرستی و نژاد گرایی شد که در این بخش به هر
  یک از این مفاهیم خواهیم پرداخت.
  6- Archaism
  18
  1-2-2 تعریف برخی مفاهیم ایدئولوژیک
  باستان گرایی: بازگشتی آگاهانه به مدل ها و سبک های گذشته است که برای مدتی طولانی ترک
  شده است. در این شرایط متون، آثار معماری و هنری بازگشتی به سبک ها و شیوه هایی دارند که گذشته را
  Kabl, ( شکل بخشیده است که این باز زنده سازی و تقلید از گذشته را به باستان گرایی تعبیر می کنند

 • 2212 (. بدین ترتیب با توجه به این تعریف می توان باستان گرایی در سیاست و جامعه شناسی را معادل , 1
  سبک نئوکلاسیک در هنر دانست که پس از قرون وسطی و در دوره رنسانس )قرن 15 ( در اروپا رشد کرد.
  این الگوی بازگشت به گذشته ای مشخص، تنها منحصر به جنبش های هنری و ادبی نمی شود. در زمینه
  سیاسی و اجتماعی نیز جنبش ها و جهت گیری هایی به این سبک صورت می پذیرد که عموما گذشته به
  عنوان ابزاری هویت بخش و وحدت بخش برای ایجاد شوق و شور جمعی در جهت خواسته های سیاسی مورد
  استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه رشد فئودالیسم و بازگشت به دوران امپراتوری رومی در سیستم
  در ایران .)creveld, 1333, حکومت در اروپا در طی سال های 1337 تا 1648 میلادی ظاهر گشت ) 126
  این پدیده به صورت سنتی، پس از دوران هخامنشی چندین بار احیا شده است به طور مثال پس از دوران
  سلوکی، اول بار اشکانیان به احیای سنت های گذشته فرهنگی و سرزمینی خود اقدام کرده اند. به طور
  مشخص این احیا به صورت تمام و کمال و به صورت تقلیدی صرف و بدون اعمال خلاقیت و نوآوری از دوران
  قاجار بیشتر نمود یافت. پس از دوران قاجار، در دوران پهلوی این پدیده به شکلی نو و سازمان یافته به اوج
  رسید.
  ملی گرایی 7: فرهنگ انگلیسی آکسفورد 8 و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تعریف ملت چنین
  گفته اند: “گروهی از مردم که تشکیل یک گروه اجتماعی با هویت سیاسی می دهند و خود را از سایر انسان
  ها متمایز می دانند و سنت های تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند و بیشتر در یک سرزمین زندگی می
  کنند”. فارابی برای کلمه ملت سه معنی آورده است که در یکی از معنای ملت را به مردمی اطلاق کرده که
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.