منبع مقاله با موضوع توسعه تکنولوژی و جنگ جهانی دوم

دانلود پایان نامه

14

 • بیان شکل گیری بورژوازی در غرب بود. چنان که هگل اغلب اصطلاح جامعه بورژوازی را معادل جامعه مدنی

 • به کار می برد. جامعه مدنی نیز ریشه در ظهور عصر سرمایه داری داشت. از این رو وی معتقد بود که
  مالکیت، به مفهوم شدیدا منطقی آن، پیش شرط هر نوع آزادی در جهان عینی و جامعه مدنی است )عطار،
  268 ( اما تالیفاتی ، 132 (. نیچه نیز هر چند از فضایل زندگی نظامی سخن گفته است )بشیریه، 1385 ،1388
  در مورد فواید و مضرات تاریخی تصنیف کرده که در آن اشاره دارد که توجه بیش از حد به تاریخ باعث
  تضعیف شخصیت، حقانیت، مانع شدن از بلوغ فکری جامعه، خود برتر بینی و کلبی مسلکی 5 می شود )نیچه،
  .)137 ،1373
  علوم تجربی نیز مانند دیگر جنبه های زندگی اروپاییان در این قرن رشد داشت و اختراعات مهمی
  در زمینه فیزیک، نجوم، زمین شناسی، شیمی، علوم طبیعی و پزشکی صورت گرفت. در اوایل این قرن بود که
  تاریخ به عنوان یک علم مورد توجه قرار گرفت و باستان شناسی نیز به عنوان یک رشته علمی به رسمیت
  شناخته شد. از این دوران کاوش های باستان شناختی در مصر، آشور، یونان، ایران و دیگر نقاط باستانی آغاز
  شد و واژه شناسی و زبان شناسی در این راه به کمک باستان شناسی آمدند و کتب زیادی در این زمینه ها
  منتشر شدند. این دوران مقارن با روی کار آمدن دولت قاجار در ایران بود. در این دوران به واسطه ارتباط با
  اروپا و تحولاتی که بر اثر این ارتباطات در نظام آموزشی و فکری برخی روشنفکران ایرانی بروز کرد به تدریج
  با دانش های روز آشنا شدند.
  تحولات گسترده و جنگ های جهانی اول و دوم را می توان از شاخصه های قرن بیستم دانست. در
  این قرن توسعه طلبی ها و تنش های بی مورد برخی کشور های قدرتمند اروپایی همچون اتریش، روسیه،
  آلمان، فرانسه و انگلیس باعث بروز جنگ جهانی اول شد که تمام جهان را درگیر خود کرد. پس از جنگ
  جهانی اول، صلح شکننده و شرایط نامناسب دولت های مغلوب و غیر منصفانه بودن شرایط صلح ورسای علیه
  آلمان باعث بروز جنگ جهانی دوم شد. بدنبال توسعه و تحولات صورت گرفته در قرون گذشته و به واسطه
  رشد علم و فناوری در جهان تغییرات شدیدی در اوضاع پدید آمد اما خسارات ناشی از بروز جنگ ها نیز قابل
  چشم پوشی نبود. به طور مثال افزایش جمعیت، کاهش مرگ و میر، توسعه کشاورزی، صنعت و بازرگانی،
  افزایش حقوق اجتماعی و دستمزد ها، توسعه تکنولوژی و دیدگاه های فلسفی و اجتماعی را می توان از
  پیشرفت های این سده به شمار آورد.
  -5 بدبینی و عیب جویی تلخ و افراطی و بیمار گونه
  16
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.