منبع مقاله با موضوع تغییرات تکنولوژی و حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

پسرش شارل اول و پس از وی نیز ادامه داشت. در نهایت این کشمکش ها منجر به تشکیل جمهوری گشت
.)73- که زمام امور به دست پارلمان و شورای دولتی سپرده شد )همان، 75

 • در سرزمین های آسیایی تحولاتی در حال وقوع بود ولی سنت های محلی این مناطق مقاومت هایی
  در برابر این موج تحولات که بر اثر رابطه با اروپا بود انجام می دادند )همان، 126 و 5(. در این سده تحولات
  علمی پویایی خود را حفظ کرده بود، از جمله اختراعات این سده اختراع توربین بخار، موتور های هیدرولیک
  و بالابر ها بود. تجارت این دوره نیز با فعالیت های استعماری همراه شده بود. تحقیقات علمی نیز دیگر خود را
  از بند مذهب رها ساخته بود و به آزمایش و استدلال تکیه داشت. افرادی چون گالیله، نیوتن، دکارت،
  اسپینوزا، هابز، لاک و لایب نیتس در این قرن زیستند و به شکوفایی علم و دانش در حوزه های علمی و علوم
  انسانی کمک کردند.
  پیشرفت های علمی، وضع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سده هجدهم ادامه همان پیشرفت های
  سده قبل بود و سیر شکوفایی خود را می پیمود. همه پیشرفت های ذکر شده باعث تحول بزرگی در این قرن
  شد که از آن به انقلاب صنعتی اطلاق می شود. انقلاب صنعتی در قرن هیجدهم میلادی در انگلستان رخ داد.
  این رویداد به مجموعه ای پیچیده از تغییرات تکنولوژیک گفته می شود که تاثیری در زندگی و معیشت مردم
  و تغییر در شکل روابط سیاسی حکومت ها و جامعه گذاشت. زیرا با صنعتی شدن حمل و نقل و سرعت
  ارتباطات افزایش می یابد و امکان به وجود آمدن جامعه ای یکپارچه تر بر اثر تبادل افکار فراهم می شود
  76 (. یکی از محصولات انقلاب صنعتی سرمایه داری بود. سرمایه داری، استثمار را ابتدا از -77 ، )گیدنز، 1386
  کشور های خود شروع کرد و به تدریج به دیگر کشور ها اشاعه داد. کشور های صنعتی سرمایه دار به این
  روش تلاش می کردند مواد خام اولیه را از دیگر کشور ها کسب کرده و محصولات خود را به بهایی بالا به آنها
  14 (. کشور های استعمارگر با ارسال ، عرضه کنند و از صنعتی شدن آنها جلوگیری کنند )بیانی، 1373
  محققان اروپایی که در رشته های چون زبان شناسی، انسان شناسی، باستان شناسی و جغرافیا تخصص
  .)17-18 ، داشتند به گرد آوری اطلاعات و شناخت اهداف استعماری مبادرت ورزیدند )گابریل، 1348
  علیرغم همه تحولات حقوق اجتماعی کارگران و روستاییان همچنان در وضع نامناسبی قرار داشت
  155 (. اوضاع آسیا همچون سده قبل پیش می رفت. در ایران حکومت صفویه -156 ، )لاندلن ب، 1332
  14
  توسط محمود افغان ساقط شده و بخش هایی از آن به زیر سلطه عثمانی ها و ازبک ها در آمده بود. در اواسط
  این قرن با روی کار آمدن نادر شاه، وی شروع به باز پس گیری قلمرو تصرف شده ایران از عثمانی، روسیه و
  226 (. از همین دوران صفوی بود که به تدریج سفر های تجاری و -227 ، ازبک ها کرد )مازویه، 1383
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.