منبع مقاله با موضوع تاریخ فرهنگی و باستان شناسی

دانلود پایان نامه
 • و جوامع زنده ای که به شیوه های گذشته )pettengill, 2212, یونانیان و رومیان تلقی می کردند ) 15
  زندگی می کردند را به عنوان موضوع )ابژه( تحقیقات خود قرار می دادند و نمایندگان عصر حجر قدیم قلمداد
  می کردند. به عنوان نمونه دهقانان و ماهیگیران ساکن در دره های بالکان یا ساکنان سرزمین های قطبی و
  کالاهاری را که با حفظ سنت های بومی و کهن خود با ابزار هایی مشابه آنها زندگی می کردند را گوردون
  23 (. بنابراین دانش انسان شناسی و ، چایلد به عنوان نمایندگان عصر حجر نام برده است )چایلد، 1368
  11 – Totaliter
  11- Colonial Archaeology
  31
  باستان شناسی در بدو امر به عنوان ابزارهایی در خدمت دولت های استعماری عمل می کردند و از مردم
  بومی آسیا و آفریقا در پژوهش های خود سو بهره برداری می کردند.
  5-2 رویکرد های نظری دانش باستان شناسی
  ، باستان شناسی از آغاز پیدایش -به صورت رشته ای علمی- تا به امروز سه رویکرد تاریخ فرهنگی 22

 • فرایندی 23 و فرا فرایندی 24 را از سر گذرانده است. تا آغاز قرن بیستم، باستان شناسان توانستند زیر بنایی
  نظری پایه ریزی کنند تا به کمک آن بقایای مادی را برای کسب اطلاعات درباره فرهنگ های گذشته به کار
  برند. تا اواسط دهه 1322 بتدریج زیر بنای مکتبی ریخته شد که امروزه تاریخ فرهنگی خوانده می شود. در
  این مکتب، باستان شناسی از فرضیه پردازی و گردآوری آثار باستانی به تشریح و تحلیل منظم بقایای مادی
  روی آورد و باستان شناسان به ارزش بالقوه برخی از آثار مادی پی بردند، اما همین آثار، گروهی دیگر از
  8(. این مسیر نادرست به طور مثال همان راهی ، ایشان را فریب داد و به مسیر نادرست کشاند )دارک، 1373
  است که باستان شناسانی چون گوستاو کوزینا 25 در باستان شناسی آلمان پایه گذاری کردند و بعد ها باستان
  شناسانی چون چایلد نیز از آن پیروی کردند و در نهایت به نادرستی آن پی بردند و آن نظریات نژاد پرستانه
  را رد کردند. هدف نهایی پژوهش های باستان شناسی، در مکتب سنتی باستان شناسی یا تاریخ فرهنگی
  گردآوری، توصیف و طبقه بندی آثار تاریخی و فرهنگی بود. باستان شناسان تاریخ فرهنگی اوایل قرن 22
  میلادی، توصیف و تحلیل تغییرات در یافته های باستان شناسی را برحسب پیدایش، جابجایی و حرکت های
  Shaw and Jameson, مختلف )نه لزوما پیشرفته( گروه های فرهنگی طبقه بندی می کردند ) , 1333
  185 (. همانطور که مشخص است باستان شناسان مکتب تاریخ فرهنگی به مانند انتشار گرایان تلاش جدی
  بر تعیین گاهنگاری رخداد ها و پدیده های تاریخی داشتند و سعی می کردند با تهیه چهارچوبی اطلاعاتی،
  85 (. رهیافت ، دگرگونی های فرهنگی مناطق و دوره های مختلف را پیوسته نشان دهند )علیزاده، 1382
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.