منبع مقاله با موضوع تاریخ فرهنگی و باستان شناسی

دانلود پایان نامه

شناسانی زیستی به صورت نژاد پرستی علمی بروز کرد و نژاد آریایی را به عنوان یکی از زیر شاخه های نژاد قفقازی معرفی کرد که همه هندو اروپایی

 • زبانان را از این خانواده می دانست. آرتور گوبینو از افرادی بود که از نابرابری نژادی دفاع می کرد. وی معتقد بود که انواع بشر بایستی بر اساس سلسله
  مراتب و توانایی های ذاتی سازمان دهی شوند. گوبینو در بیانیه خود اعلام کرد که مردمان اروپای شمالی از نظر عقلی و جسمی برتر از دیگر نژاد ها می
  باشند. این تفکرات به صورت شدید در فجایع نسل کشی رایش سوم نمود یافت. چیزی که بعد از 1333 تازگی داشت نه شاخصه های اختصاصی ای بود
  که برنامه های نژادی رژیم ناسیونال سوسیال را تشکیل می داد بلکه رابطه های غیر علمی و نابجای تولید شده با ترکیب مفاهیم حلقه فرهنگی گوستاو
  کوزینا بود. این استنتاج پیشنهاد می داد با پیگیری شواهد هزاران سال کشمکش بین افراد با جمجمه های کشیده )نژاد آریایی( و سر های گرد )نژاد
  های شرقی چون اسلاو ها و یهودی ها( در شواهد باستان شناسی براساس پراکنش مواد فرهنگیِ متفاوتِ قومی، شناسایی این اقوام ممکن باشد. به یکباره
  سودمندی این مفهوم برای مقاصد سیاسی در باستان شناسی، توسط رژیم سوسیال ناسیونال شناخته شد که باستان شناسی پیش از تاریخ باید برای
  شناسایی مهد فرهنگ آریایی و نیای آنها در شمال و مرکز اروپا بکار افتد و به صورت قطعی آلمانی های خالص را شناسایی و الگو و اساسی برای باز زایی
  نژاد ژرمن تا بازگشت به اصل آنرا فراهم سازد. در سال 1322 میلادی باستان شناس آلمانی گوستاو کوزینا زبان آریایی را دارای منشایی ژرمنی معرفی
  31
  ناسیونال- سوسیال آلمان مطرح می کردند. اصول مکتب تاریخ فرهنگی به علت سازگاری با نظریات نژاد
  گرایانه، زمینه های تشکیل تفکرات باستان شناسی ملی گرایانه را فراهم کرد؛ لذا باستان شناسی به مانند
  انسان شناسی جسمانی و زیست شناسی پیوسته برنامه های ایدئولوژیک دولت ناسیونال-سوسیال را در
  مسیری دنبال می کرد که کار های مستقل را حقیقتا غیر ممکن می ساخت و نتایج سیاسی را -که همه
  جوانب زندگی- در آلمان و سرزمین های اشغال شده آن زمان از جمله روابط نژادی و جنسیتی را متاثر می
  ساخت. ترکیب چندین دانش تحت آنچه چامبلرین 32 تئوری حکومت نژادی نام داده بود تا شکل گیری
  پژوهش های کاذب امروزه ادامه یافت. بازتاب این آمیختگی تفکرات شبه علمی )علمی کاذب( در مورد نژاد و
  پیش از تاریخ، در ظهور برخی جنبش های نئو پاگانی )غیر دینی جدید(، دیدگاه های ضد مسیحی قرن 13
  Arnold, ( میلادی، نوشته های سوسیال ناسیونال و بروز جنبش های جهانی برتری سفید نمود یافت
  2226 (. بنابراین در بیشتر بخش های جهان مانند اروپای قبل از نیمه قرن بیستم و کشورهای تازه استقلال
  یافته و درحال توسعه باستان شناسان تاریخ فرهنگی زمینه ساز رویکرد های باستان شناسی ملی گرا و حتی
  نژاد پرستانه شدند.
  فرار بزرگ باستان شناسی از مرز های توصیف و تجربه گراییِ تاریخ فرهنگی در دهه 1362 و 1372
  میلادی منجر به باستان شناسی نو یا فرایندی شد. به طور خاص پیشرفت های بزرگ انگلیسی-آمریکایی
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره گیاهان دارویی و محدوده آسایش

 • باستان شناسی نو، از انسان شناسی اجتماعی تاثیر پذیرفته بود و موجب شد فرهنگ به جای یک چهارچوب
  .)Jones, 2223, اصلی از یک گروه خاص مردمی، به عنوان یک سیستم کاربردی در نظر گرفته شود ) 5
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.