منبع مقاله با موضوع باستان شناسی و بهره بردار

دانلود پایان نامه

منطقه ای دامن زده و اعتبار علمی و جهانی باستان شناسی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.
7

 • نمایشی )Public Archaeology( -4 رویکرد باستان شناسی برای مردم یا باستان شناسی عمومی
  واقع گرایانه و تخصصی از ارتباط مردم و متخصصان را پیش رو می گذارد و زمینه های سنجش افکار
  عمومی در مورد برداشت از نتایج پژوهش های باستان شناسی را برعهده دارد.
  4-1 اهداف
  -1 شناخت عوامل موثر در شکل گیری و رشد تفکرات ملی گرایانه در ایران و الگو های آن.
  -2 شناخت پیامد های بهره برداری های نامتعارف و غیر علمی از باستان شناسی و آثار باستانی.
  -3 تبیین بازتاب تاثیرات تفکرات ملی گرایانه و متعاقب آن برخورد مردم با آثار فرهنگی و باستانی.
  -4 پیشنهاد برخی وظایف جدید برای باستان شناسان در راستای مقابله با رشد رویکردهای قوم مدارانه
  در جامعه معاصر.
  5-1 پیشینه وضرورت تحقیق
  با توجه به نو پا بودن این رویکرد در باستان شناسی ایران تا به امروز، کمتر می توان پیشینه و سابقه
  ای پژوهشی در این خصوص یافت. از معدود پژوهش هایی که در رابطه با باستان شناسی و ملی گرایی در
  Nationalism, Politics and ایران انجام شده، پژوهشی است که توسط کامیار عبدی با عنوان
  The Archaeological در سال 2221 در مجله Development of Archaeology in Iran
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات و منابع اینترنتی

 • منتشر شده است. در این مقاله به تاریخچه ملی گرایی و ارتباط آن با باستان Institute of America
  شناسی ایران از دوران قاجار تا به امروز پرداخته شده است. همچنین مطالعاتی دیگر به تازگی تحت عنوان
  All Our Findings are Under Their Boots! The Monologue of Violence in Iranian
  8
  1 و باستان شناسی چهل تکه 2 با رویکردی باستان شناسانه به تازگی به چاپ رسیده اند. Archaeology
  علاوه بر این مطالعاتی مختصر در مورد تاریخچه شکل گیری باستان شناسی و رویکردهای باستان شناسان
  غربی به کاوش های باستان شناسی در ایران به فارسی در کتبی همچون تاریخچه علم باستان شناسی نوشته
  غلامرضا معصومی و مروری بر توسعه باستان شناسی در ایران نوشته صادق ملک شهمیرزادی نگاشته شده
  است. از سوی دیگر تحقیقاتی از منظر باستان شناسی در کشور هایی چون عراق، مصر، کره، ایتالیا و آلمان
  انجام شده است که می تواند در انجام این پژوهش در ایران راهگشا باشد. از دیگر پژوهش های صورت گرفته
  در این رابطه می توان به عمده پژوهش های صورت گرفته در رابطه با ملی گرایی در ایران از دیدگاه رشته
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.