منبع تحقیق با موضوع تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و بهره وری و کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه
 • نمودار 2-2) رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری 33
  نمودار 2-3) مدل ماهواره ای عملکرد سازمانی 60
  نمودار 2-4) سیستم عملکرد فردی 61
  نمودار 2-5) رابطه عملکرد با توان و تمایل 70
  نمودار 2-6) رابطه عملکرد با توان و تمایل و شناخت شغل 70
  نمودار 2-7) رابطه عملکرد با عوامل دیگر 71
  نمودار 2-8) رابطه عملکرد با سایر عوامل یا الگوی تحقق هدف 71
  نمودار 4-1) درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال جنسیت 101
  نمودار 4-2) درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال میزان سن 102
  نمودار 4-3) درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال سطح تحصیلات 103
  نمودار 4-4) درصد پاسخ های نمونه آماری به سؤال میزان سابقه خدمت 104

 • نمودار 4-5) پراکنش مشاهدات تاثیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان 115
  نمودار 4-6) پراکنش مشاهدات تاثیر پرداخت منصفانه و کافی و عملکرد کارکنان 118
  نمودار 4-7) پراکنش مشاهدات تاثیر محیط کاری ایمن و بهداشتی و عملکرد کارکنان 121
  نمودار 4-8) پراکنش مشاهدات تاثیر توسعه قابلیت های انسانی و عملکرد کارکنان 124
  نمودار 4-9) پراکنش مشاهدات تاثیر تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و عملکرد کارکنان 127
  نمودار 4-10) پراکنش مشاهدات تاثیر تامین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و عملکرد کارکنان 130
  نمودار 4-11) پراکنش مشاهدات تاثیر وجود قانون گرایی در سازمان و عملکرد کارکنان 133
  نمودار 4-12) پراکنش مشاهدات تاثیر وجود فضای کلی زندگی کاری و عملکرد کارکنان 136
  نمودار 4-13) پراکنش مشاهدات تاثیر وجود وابستگی اجتماعی زندگی کاری و عملکرد کارکنان 139
  چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعه رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی با اجرای پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی کاری بر اساس مولفه های ریچارد والتون و پرسشنامه ACHIEVEمربوط به هرسی و بلانچارد برای سنجش عملکرد کارکنان (خودارزیابی) انجام گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز استان آذربایجان غربی به تعداد 209 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 135 نفر تعیین گردید. نتایج حاصل از بکارگیری روشهای مختلف آماری نظیر آزمون کلموگروف- اسمیرنف، اسپیرمن، رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار SPSS ‌ حاکی از وجود رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان می باشد همچنین بین همه مولفه های کیفیت زندگی کاری یعنی پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ، وجود قانون گرایی در سازمان، تأثیر فضای کلی زندگی کار ی، توسعه قا بلیت های انسانی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری وجود دارد.
  واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری QWL، معیار والتون، عملکرد کارکنان، مدل ACHIEVE ، اثرات کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان
  فصل اول
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.